13 april 2019

2019-04-13-10.30: Sjoerdsma (D66) wil financiële compensatie slachtoffers en nabestaanden Gaza -

FOTO: Hamas-strijder Mahmoud Abu Taima werd op 14 mei in Gaza bij de grens met Israel door de IDF doodgeschoten. Zijn lidmaatschap bij een terreur beweging wordt in het VN-rapport verzwegen.

PHOTO: Hamas fighter Mahmoud Abu Taima was shot by the IDF in Gaza near the border with Israel on May 14. His membership in a terror movement is concealed in the UN report.

Nederlands - English
NEDERLANDS:

DOOR: ELKAN VAN ELKAN VAN DER RAAF RAAF
Bron: CIDI.nl

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat de Nederlandse regering pleit voor financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza en de Israelische regering verzoekt de Palestijnse slachtoffers toegang tot adequate medische hulp en hulpmiddelen te verschaffen. Daartoe heeft hij een motie ingediend in de Tweede Kamer.

Hamas-strijder Mahmoud Abu Taima werd op 14 mei in Gaza bij de grens met Israel door de IDF doodgeschoten. Zijn lidmaatschap bij een terreurbeweging wordt in het VN-rapport verzwegen.

In zijn motie haalt Sjoerdsma het recent verschenen rapport aan van de VN-Mensenrechtenraad over het optreden van Israel bij de grens met Gaza. De Mensenrechtenraad bestaat uit ondemocratische landen als Saoedi-Arabië, Afghanistan, Cuba, Qatar en China en ligt al langer onder vuur vanwege de anti-Israel obsessie bij het internationale orgaan. Het rapport uit forse kritiek op het Israelische optreden bij de grens van Gaza. In sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de Mensenrechtenraad. Het rapport gaat echter totaal voorbij aan het maandenlange geweld van Palestijnse terreurgroepen.

Het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center heeft onderzoek gedaan naar de doden en is tot de volgende bevindingen gekomen. Van 187 onderzochte doden, waren 45 lid van en 51 gelieerd aan Hamas, 6 lid van en 33 gelieerd aan Fatah-organisaties, 6 lid van Islamitische Jihad, 1 lid van en 1 gelieerd aan DFLP, 6 gelieerd aan PFLP en van 37 slachtoffers kon geen bewijs gevonden worden van affiliatie met een militante groep.

In zijn motie maakt Sjoerdsma echter geen enkel onderscheid tussen slachtoffers die gelieerd zijn aan terreurbewegingen, en slachtoffers waarvoor dat niet geldt. Hierdoor pleit de D66-buitenlandwoordvoerder voor het financieel compenseren voor de dood van leden van terroristische groeperingen.

Neem bijvoorbeeld Mahmoud Abu Taima (zie foto bovenaan). In het VN-rapport valt te lezen dat Mahmoud Abu Taima op 14 mei 2018 op een afstand van 150 meter van het grenshek doodgeschoten is. Wat het rapport niet vermeldt, is dat Taima strijder was van de gewapende tak van terreurbeweging Hamas. Dit is slechts een van de vele voorbeelden, waar in de motie van Sjoerdsma op geen enkele wijze rekening mee wordt gehouden.

In de motie wordt tevens beweerd dat slachtoffers geen financiële compensatie hebben ontvangen. Dit klopt echter niet. Hamas, de Gaza besturende factie, deelt geld uit aan de slachtoffers en de nabestaanden. Families van dodelijke slachtoffers ontvangen 3000 dollar, gewonden 200 dollar en zwaargewonden 500 dollar. 

De verschillende militante facties in Gaza zijn actief betrokken bij de Mars van Terugkeer-protesten. Deze hebben zij gekaapt en gebruiken zij als dekmantel voor terroristische activiteiten. Het VN-rapport is onvolledig en verdraait de waarheid door affiliaties van de genoemde namen en hun doelen (het zaaien van terreur in Israel) achterwege te laten.

_________________________________

ENGLISH:

By: ELKAN VAN ELKAN VAN DER RAAF RAAF
Credits: CIDI.nl

D66 MP Sjoerd Sjoerdsma wants the Dutch government to argue for financial compensation for the victims and relatives in Gaza and to ask the Israeli government to provide Palestinian victims with access to adequate medical aid and resources. He has submitted a motion to that effect in the Lower House.

In his motion, Sjoerdsma cites the recently published report by the UN Human Rights Council on Israel's actions at the border with Gaza. The Human Rights Council consists of undemocratic countries such as Saudi Arabia, Afghanistan, Cuba, Qatar and China and has been under attack for some time because of the anti-Israel obsession with the international body. The report expresses strong criticism of Israeli action at the border with Gaza. In some cases, there could even be war crimes or crimes against humanity, according to the Human Rights Council. However, the report totally ignores the months of violence by Palestinian terrorist groups.

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center has investigated the dead and has come to the following findings. Of 187 deaths investigated, 45 were members and 51 were affiliated with Hamas, 6 were members and 33 were affiliated with Fatah organizations, 6 were members of Islamic Jihad, 1 member was affiliated with DFLP, 6 were affiliated with PFLP and no evidence can be found of affiliation with a militant group.

In his motion, however, Sjoerdsma makes no distinction whatsoever between victims who are linked to terrorist movements and victims who do not. As a result, the D66 foreign spokesperson argues for financial compensation for the death of members of terrorist groups.

Take Mahmoud Abu Taima for example (see photo above). The UN report states that Mahmoud Abu Taima was shot at a distance of 150 meters from the border fence on 14 May 2018. What the report does not mention is that Taima was a fighter for the armed branch of the Hamas terrorist movement. This is just one of many examples that are not taken into account in any way in the motion of Sjoerdsma.

The motion also claims that victims have not received financial compensation. However, this is incorrect. Hamas, the Gaza-controlling faction, is distributing money to the victims and the relatives. Families of fatalities receive $ 3,000, injured $ 200 and seriously injured $ 500.

The various militant factions in Gaza are actively involved in the March of Return protests. They have hijacked these and use them as a cover for terrorist activities. The UN report is incomplete and distorts the truth by omitting affiliations of the mentioned names and their goals (sowing terror in Israel)