14 april 2019

2019-04-14-10.45: Israëlische luchtaanval nabij Masyaf in Syrië - Israeli air raid near Masyaf in Syria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: ELKAN VAN DER RAAF
Bron: CIDI.nl

Volgens Syrische media heeft de Israelische luchtmacht doelen nabij de stad Masyaf in Syrië aangevallen. Doelwit van de luchtaanval zou onder andere een raketontwikkelingscentrum zijn geweest.

Vanuit het Libanese luchtruim zouden vliegtuigen van de IAF op de nacht van vrijdag op zaterdag raketten hebben afgevuurd op een militaire locatie nabij Masyaf, aldus Syrisch staatsmedium SANA. De Syrische luchtafweer zou een aantal van de raketten hebben onderschept. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn bij de luchtaanval “Iraanse elementen en pro-Iraanse militanten” omgekomen.

Getuigen hebben beelden gemaakt van de luchtaanval:


Volgens het Observatorium zijn een Syrische militaire academie en een trainingskamp en raketontwikkelingscentrum die door Iran gebruikt worden getroffen. Lokale bronnen spreken daarnaast van getroffen lanceerplatforms voor langeafstandsraketten van het type Zalzel. Het bombardement komt een week na het besluit van de Amerikaanse president Trump de Iraanse Revolutionaire Garde aan te gaan duiden als een terroristische organisatie. Afgelopen maand heeft Trump ook Israels soevereiniteit over de Golan erkend, wat leidde tot internationale kritiek.

Het is niet voor het eerst dat Israel aanvallen nabij Masyaf uitgevoerd zou hebben. In juli werd een raketfabriek in de Syrische stad gebombardeerd, een maand nadat een Syrische chemische wapenexpert door een autobom om het leven was gekomen.

Israel heeft geen commentaar op de gebeurtenissen van afgelopen nacht gegeven. Dit is standaard beleid, alhoewel de laatste paar maanden ietwat openheid van zaken wordt gegeven. In september afgelopen jaar onthulde de IDF in een jaar tijd meer dan 200 luchtaanvallen op Iraanse posities in Syrië  te hebben uitgevoerd. 

De Iraanse Revolutionaire Garde wil – in ruil voor de steun aan Assad – permanente basissen in het buurland van de Joodse staat opbouwen. Inmiddels kan men spreken van een strategische corridor die via Irak, Syrië en Libanon Iran toegang geeft tot de Middellandse Zee. Via deze corridor wil de Revolutionaire Garde zich ingraven en steun verlenen aan verschillende milities zoals Hezbollah.

______________________________

ENGLISH

By: ELKAN VAN DER RAAF
Credits: CIDI.nl

According to Syrian media, the Israeli Air Force has attacked targets near the city of Masyaf in Syria. Target of the air raid would have been, among other things, a missile development center.

Airplanes from the IAF were reported to have fired rockets from a Lebanese airspace at a military location near Masyaf on Friday night, according to Syrian state medium SANA. The Syrian anti-aircraft allegedly intercepted a number of the missiles. According to the Syrian Observatory for Human Rights, "Iranian elements and pro-Iranian militants" died in the air raid.

Witnesses have made images of the air raid:


According to the Observatory, a Syrian military academy and a training camp and missile development center used by Iran are affected. Local sources also speak of affected launch platforms for long-range rockets of the Zalzel type. The bombing comes one week after US President Trump's decision to designate the Iranian Revolutionary Guard as a terrorist organization. Last month, Trump also recognized Israel's sovereignty over the Golan, which led to international criticism.

It is not the first time that Israel has carried out attacks near Masyaf. A rocket factory in the Syrian city was bombed in July, a month after a Syrian chemical weapon expert was killed by a car bomb.

Israel has not commented on the events of last night. This is standard policy, although some openness has been given in the last few months. In September last year, the IDF revealed that it had carried out more than 200 air strikes on Iranian positions in Syria in one year.

The Iranian Revolutionary Guard - in exchange for the support of Assad - wants to build permanent bases in the neighboring country of the Jewish state. In the meantime, one can speak of a strategic corridor that gives Iran access to the Mediterranean Sea via Iraq, Syria and Lebanon. Through this corridor, the Revolutionary Guard wants to dig in and provide support to various militias such as Hezbollah.