16 april 2019

2019-04-16-10.20: Minister Blok: Israel bezet Golanhoogten illegaal - The DUTCH Minister Blok: Israel illegally occupies Golan Heights

Bron afbeelding: Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr

Nederlands - Englisch

NEDERLANDS:
In antwoord op schriftelijke vragen van Kamerleden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) antwoordde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) dat Israel de Golanhoogten illegaal bezet.

Nadat de Amerikaanse president Trump de Golanhoogten als onderdeel van Israel erkende, vroegen de Kamerleden zich af onder welke voorwaarden Nederland navolging aan deze stap zou kunnen geven. Dit in verband met het Israelische strategische belang: als de Golanhoogten in Syrische handen zouden vallen, zou dat land Noord-Israel makkelijk kunnen bestoken of binnenvallen. Gezien de banden van het Syrische regime met Iran en Hezbollah, die Israel naar het leven staan, is dit gevaar bepaald niet denkbeeldig.

Antwoord minister

Minister Blok antwoordde dat Nederland de Golanhoogten als Syrisch grondgebied ziet, dat sinds 1967 door Israel zou zijn bezet. Hoewel Israel het feitelijk gezag over het gebied uitoefent, heeft het land er geen soevereiniteit omdat het internationaal recht volgens Blok “gebiedsverwerving door middel van geweld verbiedt”. VN-Veiligheidsraadresoluties 242 en 497 zouden deze regel in het geval van de Golanhoogten “weerspiegelen en bevestigen”. Nederland zou de Israelische soevereiniteit over de Golanhoogten volgens minister Blok pas erkennen als Israel en Syrië tot een akkoord met een dergelijke strekking zouden komen.

De minister erkent dat het gebied van groot belang voor de Israelische nationale veiligheid is. Ook ziet hij in dat de veiligheidssituatie er wegens de Syrische burgeroorlog en de Syrische banden met Iran en Hezbollah precair is. Om die redenen acht het kabinet de hervatting van vredesonderhandelingen over de Golanhoogten onwaarschijnlijk. Desalniettemin stelt Blok in deze omstandigheden “geen rechtvaardiging voor annexatie van het gebied” te zien.

De feiten

VN-Veiligheidsraadresolutie 242 uit 1967 stelt dat Israel zich uit “territoria bezet in het meest recente conflict” diende terug te trekken. De resolutie stelt niet dat Israel zich uit al het in de oorlog overgenomen land dient terug te trekken.

In werkelijkheid heeft Israel voldaan aan de verplichtingen die uit resolutie 242 voortvloeien. Het land heeft zich uit de in 1967 veroverde Sinaïwoestijn teruggetrokken na een vredesakkoord met Egypte. In 2005 trok Israel zich bovendien unilateraal terug uit de Gazastrook, wat overigens enkel tot een verslechtering van de veiligheidssituatie heeft geleid.

In tegenstelling tot wat minister Blok beweert, bekrachtigt resolutie 242 dus niet het idee dat Israel de Golanhoogten illegaal zou bezetten of er geen soevereiniteit zou hebben.

De Amerikaanse stap om de Israelische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen, verdient ook in de EU en in Nederland overweging. De lokale Druzische bevolking staat steeds positiever tegenover het leven in de Joodse staat. En het gebied is noodzakelijk voor Israels veiligheid. Het Syrische regime, dat nauwe banden met terreurorganisatie Hezbollah en terreurondersteuner Iran onderhoudt, mag nooit de kans krijgen om de Golanhoogten onder controle te krijgen en vanuit de bergen Israels voortbestaan opnieuw te bedreigen.

Bron: CIDI.nl

_______________________________________

ENGLISH
In response to written questions from MPs Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) and Voordewind (ChristenUnie), Foreign Minister Stef Blok (VVD) replied that Israel occupied the Golan Heights illegally.

After US President Trump recognized the Golan Heights as part of Israel, the MPs wondered under what conditions the Netherlands could follow this step. This in connection with the Israeli strategic importance: if the Golan Heights were to fall into Syrian hands, that country could easily attack or invade Northern Israel. Given the ties of the Syrian regime with Iran and Hezbollah, which are Israel's life, this danger is by no means imaginary.

Minister reply

Minister Blok replied that the Netherlands sees the Golan Heights as Syrian territory, which is said to have been occupied by Israel since 1967. Although Israel exercises the actual authority over the area, the country has no sovereignty because, according to Blok, international law "forbids territorial acquisition through force." UN Security Council Resolutions 242 and 497 would "reflect and confirm" this rule in the case of the Golan Heights. According to Minister Blok, the Netherlands would only acknowledge Israeli sovereignty over the Golan Heights if Israel and Syria reach an agreement to that effect.

The minister acknowledges that the area is of great importance for Israeli national security. He also sees that the security situation is precarious because of the Syrian civil war and the Syrian ties with Iran and Hezbollah. For these reasons, the government considers the resumption of peace negotiations over the Golan Heights unlikely. Nevertheless, in these circumstances, Blok states that he sees "no justification for annexation of the area".

The facts

UN Security Council Resolution 242 of 1967 states that Israel should withdraw from "territories occupied in the most recent conflict". The resolution does not state that Israel must withdraw from all the land taken over during the war.

In reality, Israel has fulfilled the obligations arising from resolution 242. The country withdrew from the Sinai desert conquered in 1967 after a peace agreement with Egypt. Moreover, in 2005 Israel withdrew unilaterally from the Gaza Strip, which, incidentally, only led to a deterioration of the security situation.

Therefore, contrary to what Minister Blok claims, Resolution 242 does not validate the idea that Israel would occupy the Golan Heights illegally or have no sovereignty.

The American step to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights also deserves consideration in the EU and in the Netherlands. The local Druze population is increasingly positive about life in the Jewish state. And the area is necessary for Israel's security. The Syrian regime, which maintains close ties with terrorist organization Hezbollah and terrorist supporter Iran, should never be given the opportunity to control the Golan Heights and to threaten the survival of Israel's mountains again.

Credits: CIDI.nl