17 april 2019

2019-04-17-10.10: Meerderheid Tweede Kamer tegen veroordelen Israel - Majority of the Lower House against condemning Israel in The Netherlands

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: ELKAN VAN DER RAAF
Bron: CIDI.nl

Naar aanleiding van het eenzijdige VN-rapport waarin forse kritiek wordt geuit op het Israelische optreden bij de grens van Gaza, werd vandaag in de Tweede Kamer over een motie gestemd van de PvdA en de SP om “Israëlisch geweld tegen demonstranten te veroordelen”. Een meerderheid van de Kamer stemde tegen, en ook de motie van D66 die pleit voor financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza is niet aangenomen.

Een onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad kwam afgelopen maand met een rapport waarin forse kritiek wordt geuit op het Israelische optreden bij de grens van Gaza. In sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de Mensenrechtenraad. De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit ondemocratische landen als Saoedi-Arabië, Afghanistan, Cuba, Qatar en China en ligt al langer onder vuur vanwege de anti-Israel anti-Israel obsessie bij het internationale orgaan. Het rapport gaat dan ook totaal voorbij aan het maandenlange geweld van Palestijnse terreurgroepen.

Tweede Kamer stemt tegen veroordeling Israel
Lilianne Ploumen (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) hadden een motie ingediend die de Nederlandse regering oproept “ook het Israëlisch geweld tegen demonstranten te veroordelen”. De Kamerleden constateren “dat Nederland vorig jaar wel raketbeschietingen vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël heeft veroordeeld, maar grootschalig Israëlisch geweld tegen demonstranten niet”. 

Ploumen en Karabulut stellen in hun motie dat het VN-rapport “ook kritiek heeft geuit op het optreden van Hamas”. De enige kritiek op de terreurbeweging in het document is dat het gebruik van brandvliegers en -ballonnen door demonstranten door onder andere Hamas werd verdedigd of aangemoedigd. Dit leidde tot “angst en aanzienlijke schade in het zuiden van Israël”. Het rapport concludeert dat de de facto autoriteiten in Gaza “hun verplichtingen zijn gefaald” om het gebruik van de terreurballonnen te voorkomen en te stoppen.

De actieve betrokkenheid van leden en terroristen van Hamas bij grensinfiltraties en het gooien van explosieven over het grenshek wordt echter niet genoemd in het VN-rapport. Deze mate van betrokkenheid blijkt ook uit het aantal slachtoffers aan de zijde van de terreurbeweging, zoals onderzocht door het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. Van 187 onderzochte doden, waren 45 lid van en 51 gelieerd aan Hamas, 6 lid van en 33 gelieerd aan Fatah-organisaties, 6 lid van Islamitische Jihad, 1 lid van en 1 gelieerd aan DFLP, 6 gelieerd aan PFLP en van 37 slachtoffers kon geen bewijs gevonden worden van affiliatie met een militante groep.

Een meerderheid van de Tweede Kamer – bestaande uit 50PLUS, VVD, CDA, CU, SGP, PVV en FvD – stemde tegen de motie van Ploumen en Karabulut. Het voorstel kon alleen op de steun rekenen van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en D66.

De motie was dan ook ontraden door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Zoals de minister eerder al meermaals had aangegeven, vindt hij dat “de situatie een grondig onderzoek verlangt naar de rol van beide partijen, zowel de rol van Israël als de rol van Hamas en de autoriteiten in Gaza”. Het rapport van de VN-Mensenrechtenraad wordt door de Nederlandse regering als ongebalanceerd beschouwd, omdat het het niet ingaat op de rol van de autoriteiten in Gaza en van Hamas.

Nederlandse regering gaat niet pleiten voor financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza
De motie van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die de Nederlandse regering oproept te pleiten voor financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza en de Israelische regering verzoekt de Palestijnse slachtoffers toegang tot adequate medische hulp en hulpmiddelen te verschaffen, heeft het tevens niet gehaald. Ook in dit voorstel werd het VN-rapport aangehaald, en ook deze motie werd door minister Blok ontraden. Alleen SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en D66 stemden voor, wat niet genoeg is voor een meerderheid.

In de motie, die onder andere oproept tot financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza door Israel, wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen slachtoffers die gelieerd zijn aan terreurbewegingen, en slachtoffers waarvoor dat niet geldt. In ieder geval 150 van de 187 slachtoffers gelieerd of lid waren van terroristische organisaties, zoals is gebleken uit het eerder genoemde onderzoek van het het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. Was de motie aangenomen, zou de Nederlandse regering dus pleiten voor het financieel compenseren voor de dood van leden van terroristische groeperingen.


__________________________
ENGLISH


By: ELKAN VAN DER RAAF
Source: CIDI.nl

Following the one-sided UN report expressing strong criticism of Israeli action on the border with Gaza, a motion was voted today by the PvdA and the SP in the Lower House to "condemn Israeli violence against demonstrators" . A majority of the House voted against, and the D66 motion calling for financial compensation for victims and relatives in Gaza was not adopted.

A committee of inquiry from the UN Human Rights Council issued a report last month expressing strong criticism of Israeli action at the border with Gaza. In some cases, there could even be war crimes or crimes against humanity, according to the Human Rights Council. The UN Human Rights Council consists of undemocratic countries such as Saudi Arabia, Afghanistan, Cuba, Qatar and China and has been under attack for some time because of the anti-Israel anti-Israel obsession with the international body. The report therefore completely ignores the months of violence by Palestinian terrorist groups.

Lower House votes against sentencing Israel
Lilianne Ploumen (PvdA) and Sadet Karabulut (SP) had submitted a motion calling on the Dutch government to "condemn Israeli violence against demonstrators". The MPs note that "last year the Netherlands condemned rocket firing from Gaza for civilian targets in Israel, but not large-scale Israeli violence against demonstrators".

Ploumen and Karabulut state in their motion that the UN report "has also criticized Hamas' action." The only criticism of the terrorist movement in the document is that the use of fireflyers and balloons by protesters was defended or encouraged by Hamas, among others. This led to "fear and significant damage in southern Israel." The report concludes that the de facto authorities in Gaza "have failed their obligations" to prevent and stop the use of the terror balloons.

However, the active involvement of Hamas members and terrorists in border infiltrations and the throwing of explosives over the border fence is not mentioned in the UN report. This degree of involvement is also apparent from the number of casualties on the part of the terror movement, as investigated by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. Of 187 deaths investigated, 45 were members and 51 were affiliated with Hamas, 6 were members and 33 were affiliated with Fatah organizations, 6 were members of Islamic Jihad, 1 member was affiliated with DFLP, 6 were affiliated with PFLP and no evidence can be found of affiliation with a militant group.

A majority of the Lower House - consisting of 50PLUS, VVD, CDA, CU, SGP, PVV and FvD - voted against the motion of Ploumen and Karabulut. The proposal could only count on the support of SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK and D66.

The motion was therefore discouraged by Foreign Minister Stef Blok. As the minister had stated several times before, he believes that "the situation requires a thorough investigation into the role of both parties, both the role of Israel and the role of Hamas and the authorities in Gaza". The report of the UN Human Rights Council is considered by the Dutch government to be unbalanced because it does not address the role of the authorities in Gaza and Hamas.

The Dutch government is not going to argue for financial compensation for the victims and relatives in Gaza
The motion by D66 MP Sjoerd Sjoerdsma calling on the Dutch government to plead for financial compensation for the victims and surviving relatives in Gaza and asking the Israeli government to provide Palestinian victims with access to adequate medical assistance and aids has also failed. The UN report was also cited in this proposal, and Minister Blok also advised against this motion. Only SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS and D66 voted in favor, which is not enough for a majority.

The motion, which calls, among other things, for financial compensation for the victims and surviving relatives in Israel by Gaza, makes no distinction whatsoever between victims who are associated with terrorist movements and those who do not. At least 150 of the 187 victims were affiliated or members of terrorist organizations, as the aforementioned investigation by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center has shown. Had the motion been adopted, the Dutch government would therefore argue for financial compensation for the death of members of terrorist groups.

(Google translate)