22 april 2019

2019-04-22-22.20: CU: Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor weglaten Joodse geschiedenis - CU: Schools are responsible for omitting Jewish history


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Minister Slob in antwoord op weglaten Joodse geschiedenis Jeruzalem: scholen zelf verantwoordelijk

Door: ARON VRIELER 
Bron: CIDI.nl

Gisteren heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media antwoord gegeven op Kamervragen van PVV-fractieleden over “opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek”.

Het komt geregeld voor dat Kamervragen worden gesteld over de inhoud lesmethodes die gebruikt worden op scholen. De minister is dan ook kort in zijn antwoord: het Nederlandse onderwijssysteem kent een verantwoordelijkheidsverdeling, volgens welke scholen autonoom zijn in het inrichten van hun onderwijs. Het kabinet heeft hier geen zeggenschap over, aangezien deze vrijheid van onderwijs in de grondwet is vastgelegd.

Joodse geschiedenis weggelaten in lesboeken

Het lesboek “Plein M” van Noordhoff Uitgevers bevat een hoofdstuk over het ontstaan van de Arabische wereld, met speciale aandacht voor Jeruzalem als heilige stad voor de islam en het christendom. Over de rol die de stad speelt in het jodendom wordt opvallenderwijs heen geschreven. Dit terwijl Jeruzalem ook de locatie is van de Klaagmuur, het enige restant van de Tweede Tempel en een heilige plaats in de joodse religie.

De minister benadrukt echter dat van scholen een verantwoordelijke houding wordt verwacht:

“Tegelijkertijd is onderdeel van die vrijheid dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om richting ouders en leerlingen aanspreekbaar te zijn op de gemaakte keuzes en de omgang met leermethoden. Ouders en leerlingen kunnen kwesties via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad bij het schoolbestuur aankaarten”

Een bezorgde ouder heeft onlangs contact opgenomen met Noordhoff over de kwestie, zo heeft zij het CIDI laten weten. Hierop kreeg zij van de uitgever te horen dat “de beperkte tijd en plaats in het lesmateriaal” heeft geleid tot de keuze om alleen aan de twee grootste religies in Nederland aandacht te besteden.

Volgens deze redenatie zijn sommige groepen in de samenleving nu eenmaal minder relevant als ze klein zijn. Dit is een uiterst zorgelijke houding, vooral wanneer als gevolg op suggestieve wijze onderwezen wordt over een van de meest hardnekkige conflicten ter wereld. Het is te hopen dat scholen en medezeggenschapsraden zorgvuldiger omgaan met het advies van de minister.

__________________________________
ENGLISH

Minister Slob in response to omission of Jewish history Jerusalem: schools themselves responsible

By: ARON VRIELER
Source: CIDI.nl

Yesterday Dutch Minister Slob of Primary and Secondary Education and Media replied to parliamentary questions from PVV political group members about "another history of falsification in the Dutch schoolbook".

It regularly happens that parliamentary questions are asked about the content of teaching methods used at schools. The minister is therefore brief in his answer: the Dutch education system has a division of responsibilities, according to which schools are autonomous in organizing their education. The government has no say in this, since this freedom of education is laid down in the constitution.

Jewish history left out in textbooks

The textbook "Plein M" by Noordhoff Uitgevers contains a chapter about the origins of the Arab world, with special attention to Jerusalem as a holy city for Islam and Christianity. The role that the city plays in Judaism is strikingly written. This while Jerusalem is also the location of the Wailing Wall, the only remnant of the Second Temple and a holy place in the Jewish religion.

The minister emphasizes, however, that a responsible attitude is expected from schools:

“At the same time, part of that freedom is that schools have the responsibility to be approachable towards parents and students about the choices made and how they deal with learning methods. Parents and pupils can raise issues with the school board through the representation on the participation council ”

A concerned parent recently contacted Noordhoff about the issue, she told CIDI. She was then told by the publisher that "the limited time and place in the teaching materials" led to the choice to pay attention only to the two largest religions in the Netherlands.

According to this reasoning, some groups in society are less relevant when they are small. This is an extremely worrying attitude, especially when, as a result, one is taught in a suggestive way about one of the most persistent conflicts in the world. It is hoped that schools and participation councils will handle the minister's advice more carefully.

(Google Translate)