24 april 2019

2019-04-24-13.15: Israël wil dorp op Golan Hoogvlakte vernoemen naar Trump - Israel wants to name village on Golan Heights after Trump Written by Kemal Rijken

Nederlands - English

NEDERLANDS:

FoorKemal Rijken - Jonet.nl

Donald Trump krijgt binnenkort een dorp naar zich vernoemd op de Golan Hoogvlakte. Dat voornemen heeft de regering van Israël nadat de Amerikaanse president het gebied erkende als integraal onderdeel van Israël. Het Donald-Trump-dorp, dat nog gebouwd moet worden, is een bedankje aan de zakenmanpoliticus. Na Pesach zal premier Benjamin Netanyahu een voorstel indienen in het Israëlische parlement om een dorp naar het Amerikaanse staatshoofd te kunnen vernoemen. Waar op de Golan de plaats moet komen, is nog niet bekend.

Onlangs erkende Trump dat de Golan Hoogvlakte bij Israël hoort. In 1967 veroverde dat land het gebied op Syrië. Dit gebeurde tijdens de Zesdaagse Oorlog. Jaren later, in 1981, annexeerde Israël de vlakte en nam de VN een aantal resoluties aan die deze inname als illegaal bestempelden. De meeste landen, inclusief de Verenigde Staten, volgden deze bepalingen van de VN. Trump is echter het eerste staatshoofd dat breekt met deze lijn, net als dat hij Jeruzalem erkende als de hoofdstad van Israël. De erkenning van de Golan wordt alom gezien als een geschenk aan Netanyahu, die dit in de laatste verkiezingscampagne gebruikte.

Volgens minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken is de annexatie van de Golan Hoogvlakte door Israël illegaal en is er daarom nog sprake van een illegale bezetting. Dit bleek vorige week uit antwoorden van schriftelijke vragen die de Tweede Kamerfracties van de kleine christelijke partijen en de PVV aan de bewindsman hebben gesteld. De partijen stelden de vragen naar aanleiding van de erkenning van de Golan door de Amerikaanse president Donald Trump als onderdeel van Israël. Eerder al had Blok aangegeven dat Nederland het oneens is met deze stap van de Verenigde Staten. Ook andere westerse landen volgen de lijn van Trump niet.

__________________________________
ENGLISH:


Written by Kemal Rijken - Jonet.nl
Donald Trump will soon have a village named after him on the Golan Heights. The Israeli government made that intention after the US president recognized the area as an integral part of Israel. The Donald-Trump village, still to be built, is a thank you to the businessman politician. After Pesach, Prime Minister Benjamin Netanyahu will submit a proposal to the Israeli parliament to name a village after the American head of state. It is not yet known where the place should be on the Golan.

Trump recently acknowledged that the Golan Heights belong to Israel. In 1967, that country conquered the area in Syria. This happened during the Six Day War. Years later, in 1981, Israel annexed the plain and the UN adopted a number of resolutions that labeled this capture illegal. Most countries, including the United States, followed these UN provisions. However, Trump is the first head of state to break this line, just as he recognized Jerusalem as the capital of Israel. The recognition of the Golan is widely seen as a gift to Netanyahu, who used it in the last election campaign.

According to Foreign Minister Stef Blok (VVD), the annexation of the Golan Heights by Israel is illegal and is therefore still an illegal occupation. This emerged last week from answers to written questions that the House of Representatives of the small Christian parties and the PVV asked the minister. The parties asked questions about the recognition of the Golan by US President Donald Trump as part of Israel. Blok had already indicated that the Netherlands disagreed with this step of the United States. Other Western countries also do not follow Trump's line.

(Google Translate)