28 april 2019

2019-04-28-17.46: FvD: Wij steunen Israel onvoorwaardelijk. Punt - FvD We support Israel unconditionally. Point

Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Wij steunen Israel onvoorwaardelijk. Punt. Het is onze bondgenoot, het is een democratie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDACTIE ISRAELCNN.COM

IsraelCNN heeft per mail de vraag gesteld hoe FvD staat tegenover Israel.
Onderstaand hun antwoord:

Geachte heer Dankelman,
Dank voor uw bericht en interesse in Forum voor Democratie (FVD). Uit diverse optredens in de media en in de Tweede Kamer blijkt dat Israël volop op de steun van FVD kan rekenen. Wij geloven dat het niet realistisch is om te geloven in een tweestatenoplossing, maar denken dat een patstelling de minst slechte oplossing is. Voorafgaand aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kwam Thierry Baudet bovendien als winnaar uit de bus bij een debat over Israël. Ook hebben wij diverse moties in het belang van Israël gesteund, bijvoorbeeld om alle subsidies aan de Palestijnen te staken.Wij beschouwen Jeruzalem als de enige en ondeelbare hoofdstad van de staat Israël. Zo hebben wij recentelijk nog een motie gesteund om dit te erkennen. Helaas werd de motie verworpen (alleen FVD, PVV, CU en SGP stemden voor).Tot slot wijs ik graag op het volgende artikel over de houding van FVD t.a.v. Israël: https://www.joods.nl/2019/03/hoe-denkt-thierry-baudet-over-israel/ .

Hopelijk bent u hiermee voldoende geholpen.
Met vriendelijke groet,
Gideon - FnV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERSTAAND HET VERSLAG VAN JOODS.NL

Hoe denkt de voorman van Forum voor Democratie over Israel? In bovenstaand filmpje beantwoordt Thierry Baudet deze vraag tijdens een FVD-bijeenkomst in Den-Haag. 

Sinds zijn aantreden in de Tweede Kamer, heeft Baudet vóór alle ‘pro-Israel moties’ gestemd. Op de website van FVD kunt u het stemgedrag inzake Israel bekijken.

In 2017 werd de flamboyante partijleider uitgeroepen tot winnaar van een digitale stemming door het publiek tijdens het CIDI–verkiezingsdebat in de Rode Hoed in Amsterdam. Traditiegetrouw organiseert het CIDI in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een groot Midden-Oosten debat, met alle buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen.

De zittende partijen werden die avond voortdurend door Baudet gewezen op hun obsessies met het zoeken naar “oplossingen” in het Midden-Oosten. “Die gaan er niet komen”, aldus de partijleider van FvD.

Over het vooruitzicht op vrede voor Israel en het Midden-Oosten: “echte vrede zal er niet komen, maar het beste is een voortdurende patstelling”. Baudet noemde dat het “minst slechte alternatief”.

Na de overwinning van het CIDI-verkiezingsdebat, zei Baudet tegen het publiek: “Ik denk dat wij straks in heel Nederland een geweldige uitslag gaan boeken. Ik krijg er heel veel energie van, van al die support in het land.”

________________________________________________________________
ENGLISH

“We support Israel unconditionally. Point. It is our ally, it is a democracy. "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
EDITORIAL ISRAELCNN.COM
IsraelCNN asked by email how FvD views Israel.
Their answer below:

Dear Mr Dankelman,
Thank you for your message and interest in Forum for Democracy (FVD). Various appearances in the media and in the Lower House show that Israel can fully count on the support of FVD. We believe that it is not realistic to believe in a two-state solution, but think that a stalemate is the least bad solution. Prior to the recent parliamentary elections, Thierry Baudet also emerged as the winner of a debate on Israel. We have also supported various motions in the interest of Israel, for example to stop all subsidies to the Palestinians. We consider Jerusalem the only and indivisible capital of the state of Israel. For example, we recently supported a motion to acknowledge this. Unfortunately, the motion was rejected (only FVD, PVV, CU and SGP voted in favor). Finally, I would like to point out the following article about the attitude of FVD towards Israel: https://www.joods.nl/2019/03/h... thinks-thierry-baudet-over-israel /.

Hopefully you have been sufficiently helped with this.
Sincerely,
Gideon - FnV

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---


UNDER THE JOODS.NL REPORT
What does the foreman of the Forum for Democracy think about Israel? In the video above, Thierry Baudet answers this question during an FVD meeting in The Hague.

Since joining the Lower House, Baudet has voted in favor of all "pro-Israel motions." You can view the voting behavior regarding Israel on the FVD website.

In 2017 the flamboyant party leader was declared the winner of a digital vote by the public during the CIDI election debate in the Rode Hoed in Amsterdam. Traditionally, the CIDI is organizing a large Middle East debate in the run-up to the parliamentary elections, with all foreign spokespersons for the political parties.

The sitting parties were constantly reminded by Baudet that evening of their obsessions with the search for "solutions" in the Middle East. "They are not going to come," said the FvD party leader.

On the prospect of peace for Israel and the Middle East: "real peace will not come, but the best is a continuous stalemate." Baudet called it the "least bad alternative".

After the victory of the CIDI election debate, Baudet said to the public: “I think that we will soon have a fantastic result in the whole of the Netherlands. I get a lot of energy from all the support in the country. ”