02 mei 2019

2019-05-02-17.30: Dubbele standaard: EU veroordeelt Israel om uitzetting BDS’er, weigert zelf haatprediker -

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI.nl

Een deprimerend voorbeeld van de dubbele standaard tegen Israel. Nederland bracht de Europese Unie er deze week toe om de Amerikaanse haatprediker Steven Anderson niet tot de Schengenzone toe te laten. Tegelijkertijd veroordeelden 27 EU-lidstaten Israel voor het handhaven van haar eigen immigratiebeleid.

Op 1 mei maakte staatssecretaris Mark Harbers bekend dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson niet tot de Schengenzone zal worden toegelaten. Anderson had een bezoek aan Nederland gepland. Hierover ontstond commotie, omdat Anderson zich met grote regelmaat haatdragend uitlaat. Zo vindt hij dat homoseksuelen de doodstraf verdienen en ontkent hij het bestaan van gaskamers tijdens de Holocaust. CIDI riep de staatssecretaris op Anderson niet toe te laten. En zo geschiedde: staatssecretaris Harbers pleitte er in Europees verband met succes voor om Anderson de toegang tot de Schengenzone te ontzeggen.

Een prima uitkomst, zou je zeggen: niets aan de hand. Maar in dit licht is het toch bijzonder dat 27 EU-lidstaten een dag vóór dit besluit Israel in de Verenigde Naties veroordeelden voor het naleven van het eigen immigratiebeleid. Israel heeft namelijk besloten de BDS-activist Omar Shakir, die net als Steven Anderson de Amerikaanse nationaliteit heeft, uit te zetten. De Israelische wet verbiedt de toegang tot het land aan individuen die “willens en wetens publiekelijk oproepen tot een boycot van Israel.” Shakir houdt zich volgens de Israelische overheid “actief en consistent” bezig met het promoten van een dergelijke boycot. Daarom wordt zijn werkvergunning ingetrokken. Shakir, die zich momenteel namens een ngo met het Israelisch-Arabische conflict bezig houdt, gaat nu in hoger beroep tegen het besluit.

EU-statement tegen Israel

In VN-verband stelde Finland namens 27 EU-listaten, waaronder Nederland, dat “in het huidige politieke landschap zij die de kloof tussen Israeli’s en Palestijnen willen overbruggen worden ondermijnd.” De landen roepen Israel op om Shakir zijn “mensenrechtenwerk” te laten voortzetten.

Maar BDS-activisme overbrugt de kloof tussen Israeli’s en Palestijnen niet. En ngo’s die er een overduidelijk anti-Israelische agenda op nahouden en in het westen Israel buitenproportioneel bekritiseren, brengen vrede niet dichterbij. Het feit dat Shakir moeiteloos de overstap van BDS-activist aan de universiteit naar het ngo-wereldje maakte, spreekt boekdelen over de opvattingen over Israel die in dat circuit gangbaar zijn.

De Hongaarse regering, die vaak wordt verketterd wegens vermeend antisemitisme, voorkwam dat dit standpunt als gezamenlijke EU-positie werd gepresenteerd. Niettemin is het teleurstellend dat de andere 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland, het Israelische besluit om haar immigratiebeleid te handhaven niet respecteren. Dit terwijl de EU zelf ook weleens de afweging maakt om individuen op bepaalde gronden de toegang te ontzeggen. Dat blijkt maar weer uit de casus-Anderson.

_________________________________
ENGLISH:

Credits: CIDI.nl

A depressing example of the double standard against Israel. This week, the Netherlands persuaded the European Union not to admit the American hate preacher Steven Anderson to the Schengen zone. At the same time, 27 EU member states condemned Israel for maintaining its own immigration policy.

On May 1, Secretary of State Mark Harbers announced that the American preacher Steven Anderson will not be admitted to the Schengen zone. Anderson had planned a visit to the Netherlands. This caused a commotion, because Anderson regularly expresses hatred. For example, he thinks homosexuals deserve the death penalty and denies the existence of gas chambers during the Holocaust. CIDI called on the State Secretary not to admit Anderson. And so it happened: State Secretary Harbers successfully argued in a European context to deny Anderson access to the Schengen zone.

A good outcome, you would say: nothing wrong. In this light, it is nevertheless special that 27 EU Member States, one day before this decision, convicted Israel in the United Nations for adhering to its own immigration policy. Israel has decided to expel BDS activist Omar Shakir, who, like Steven Anderson, has the American nationality. Israeli law prohibits access to the country for individuals who "knowingly and publicly call for a boycott of Israel." According to the Israeli government, Shakir is "actively and consistently" promoting such a boycott. That is why his work permit is withdrawn. Shakir, currently dealing with the Israeli-Arab conflict on behalf of an NGO, is now appealing the decision.

EU statement against Israel

In a UN context, Finland stated on behalf of 27 EU member states, including the Netherlands, that "in the current political landscape, those who want to bridge the gap between Israelis and Palestinians are being undermined." .

But BDS activism does not bridge the gap between Israelis and Palestinians. And NGOs with a clear anti-Israeli agenda and disproportionately criticizing Israel in the West are not bringing peace any closer. The fact that Shakir effortlessly made the switch from BDS activist at the university to the NGO world speaks volumes about the views on Israel that are common in that circuit.

The Hungarian government, often denounced for alleged anti-Semitism, prevented this position from being presented as a joint EU position. Nevertheless, it is disappointing that the other 27 EU member states, including the Netherlands, do not respect the Israeli decision to maintain its immigration policy. This while the EU itself sometimes makes the decision to deny individuals access on certain grounds. This is again apparent from the Anderson case.

(Google translate)