04 mei 2019

2019-05-04-11.00: Hamas bestookt willekeurige doelen in Israël - Hamas targets random targets in Israel


Nederlands - English


Door: Brabosch

Hamas vuurt vanuit Gaza zowat 90 raketten naar Israël; Iron Dome onderschept tientallen

Ongeveer 90 raketten werden op zaterdagochtend vanuit de Gazastrook naar willekeurige burgerdoelwitten in Israël gelanceerd en Israël reageerde met aanvallen ondanks een fragiel staakt-het-vuren dat tussen beide partijen al weken onderhandeld wordt via Egypte maar weinig vertrouwen geniet.

Waarschuwingssirenes werden gehoord in Ashkelon, Sderot en meerdere gemeenschappen in de regionale raden van Eshkol en Sha’ar Henegev. Het Iron Dome-raketafweersysteem werd in verschillende gevallen geactiveerd. In Eshkol viel een raket in een gemeenschap, maar veroorzaakte geen schade.

Magen David Adom zei dat niemand gewond raakte door de raketten. Een 15-jarige jongen werd echter lichtgewond getroffen toen hij naar een schuilplaats rende en twee mensen leden aan shock.

Hamas reageerde hiermee op de dood van enkele militieleden van zijn gewapende Brigades met name de 33-jarige Abdullah Abu Salouh, een veldcommandant van de Al Qassam Brigades, en een militielid van de Brigades aka de 29-jarige Alaa Ali Hasan al-Boubli die gisteren vrijdag tijdens de reguliere wekelijkse rellen werden gedood door de IAF.

Als reactie op deze rakettenbarage van deze morgen heeft de Israëlische Luchtmacht (IAF) minstens twee raketlanceerinstallaties beschoten en tanks hebben geschoten op verschillende Hamas-posities. Het door Hamas gerunde ‘gezondheidsministerie’ van Gaza zei dat vier mensen gewond zijn geraakt door het Israëlische tankgeschut in de noordelijke strook.

Premier Benjamin Netanyahu, die ook minister van Defensie is, zal bijkomende veiligheidsmaatregelen bespreken op het hoofdkantoor van de IDF in Tel Aviv met de stafchef van het IDF en andere topmensen van leger en funtionarissen. In het licht van de aanslagen heeft de gemeente Ashkelon aangekondigd dat ze de schuilkelders van de stad zou openen voor openbaar gebruik en de stranden zal sluiten.

Verschillende nationale parken in het zuiden waren ook gesloten en sportevenementen waren geannuleerd. Eerder sloot het IDF wegen en verschillende locaties dicht bij de grens met Gaza af, anticiperend op een mogelijke escalatie van geweld langs de grens. Het populaire strand van Zikim, ongeveer 2 kilometer ten noorden van de grens gelegen, was ook afgesloten.

Een en ander volgende nadat op vrijdag twee Israëlische soldaten gewond raakten toen een Palestijnse scherpschutter schoten afvuurde op de soldaten die post hadden gevat langs de grens met de Gazastrook. Een soldaat was matig gewond en een vrouwelijke soldaat werd lichtgewond, zei de IDF. Beiden werden per helikopter geëvacueerd naar het Soroka-ziekenhuis in Beersjeba.

Volgens berichten in de media had de soldaat, een officier en een spoorzoeker, een geweerschot in de dij, terwijl de vrouwelijke soldaat door granaatscherven werd geraakt. Het leger zei dat de soldaten deel uitmaakten van een patrouille bij de grens in de zuidelijke Gazastrook toen ze onder vuur werden genomen door de Palestijnse sluipschutter.


____________________________________________

By: Brabosch

Hamas fires some 90 rockets from Gaza to Israel; Iron Dome intercepts dozens

About 90 rockets were launched from the Gaza Strip to random civilian targets in Israel on Saturday morning, and Israel responded with attacks despite a fragile cease-fire that has been negotiated between Egypt for weeks via Egypt but has little confidence.

Warning sirens were heard in Ashkelon, Sderot and several communities in the Eshkol and Sha'ar Henegev regional councils. The Iron Dome missile defense system was activated in various cases. In Eshkol a rocket fell into a community but caused no damage.

Magen David Adom said no one was injured by the rockets. However, a 15-year-old boy was slightly injured when he ran to a hideout and two people suffered from shock.

Hamas responded with the death of some militia members of his armed Brigades, in particular the 33-year-old Abdullah Abu Salouh, a field commander of the Al Qassam Brigades, and a militia member of the Brigades aka 29-year-old Alaa Ali Hasan al-Boubli who Yesterday Friday during the regular weekly riots were killed by the IAF.

In response to this morning's missile barrier, the Israeli Air Force (IAF) has shot at at least two missile launchers and fired tanks at different Hamas positions. Hamas' health ministry, run by Hamas, said four people were injured by Israeli tank guns in the northern lane.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is also Secretary of Defense, will discuss additional security measures at the IDF headquarters in Tel Aviv with the Chief of Staff of the IDF and other senior officials of the army and officials. In the light of the attacks, the Ashkelon municipality announced that it would open the city's shelters for public use and close the beaches.

Several national parks in the south were also closed and sporting events had been canceled. The IDF previously closed roads and various locations close to the border with Gaza, anticipating a possible escalation of violence along the border. The popular beach of Zikim, located about 2 kilometers north of the border, was also closed.

This followed after two Israeli soldiers were injured on Friday when a Palestinian sniper fired shots at the soldiers who had been stationed along the border with the Gaza Strip. A soldier was moderately wounded and a female soldier was slightly wounded, the IDF said. Both were evacuated by helicopter to the Soroka hospital in Beersjeba.

According to media reports, the soldier, an officer and a tracker, had a gunshot in the thigh, while the female soldier was hit by shrapnel. The army said the soldiers were part of a patrol at the border in the southern Gaza Strip when they were fired at by the Palestinian sniper.