07 mei 2019

2019-05-07- 12.50: SP vraagt minister Blok “het Israelische geweld” te veroordelen - SP (Dutch Party) asks Minister Blok to condemn "the Israeli violence"

Nederlands - English

DOOR: ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

In een schriftelijk overleg dat vandaag is gepubliceerd, heeft de SP-fractie in de Tweede Kamer minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gevraagd “het Israelische geweld” van recent te veroordelen. Dit nadat Palestijnse terreurgroepen honderden raketten op gezinnen in Israel hebben afgevuurd.

Afgelopen weekeinde laaide het geweld in Gaza en Israel op, na een scherpschuttersaanval door terreurbeweging Islamitische Jihad op IDF-militairen. Israel reageerde met luchtaanvallen op terreurposities, waarop honderden raketten op dorpen en steden in Israel werden afgevuurd. 

Foto: Mirjam Reijnen.
Docu Uitzending na rakettenregen op 12-13 Nov. 2018
https://israelcnn.com/NahalOz 


Bij de honderden raketaanvallen werd ook het huis van een Nederlands gezin, dat vorig jaar naar Israel is geïmmigreerd, in Nachal Oz getroffen. De Nederlandse ambassadeur Gilles Beschoor Plug bezocht daarop de Nederlandse familie, en liet op Twitter weten de raketbeschietingen te veroordelen. Nadat er melding werd gemaakt van een staakt-het-vuren, werd deze door het Engelstalige Twitter-account van het ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomd, waarbij ook vermeld werd dat het afvuren van raketten op burgers onacceptabel is.

In een schriftelijk overleg voor de Raad Buitenlandse Zaken, wat vandaag is gepubliceerd, vraagt de SP-fractie in de Tweede Kamer of ook “het Israelische geweld” is veroordeeld. De socialistische partij doet het hierbij valselijk voorkomen alsof er sprake is van een gevechtsronde tussen twee gelijkwaardige partijen met dezelfde middelen en doelwitten. In werkelijkheid begon de escalatie van afgelopen weekeinde met een scherpschuttersaanval door een terroristische organisatie op IDF-militairen, waarop de Israelische luchtmacht overging tot het bombarderen van terreurposities. De militante facties beantwoordden dit niet met aanvallen op het Israelische leger, maar met honderden raketten op Israelische dorpen en steden – burgerdoelen.

De SP doet het tevens voorkomen alsof de tragische dood van kinderen aan het Israelische geweld is te wijten. Terreurbeweging Islamitische Jihad heeft echter toegegeven dat de dood van een Palestijnse baby afgelopen weekeinde niet door een Israelische luchtaanval komt, maar door een fout met een van hun eigen raketten. Aanvankelijk wees het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in Gaza Israel als schuldige aan, maar de IDF ontkent. Islamitische Jihad zou inmiddels contact hebben gehad met de nabestaanden en aangegeven hebben te willen compenseren voor hun dodelijke fout.

De SP-fractie in de Tweede Kamer durft het beestje dan ook niet bij de naam te noemen. Hamas en Islamitische Jihad zijn terreurbewegingen die de vernietiging van de Joodse staat nastreven, maar de socialisten spreken eufemistisch van “gewapende groepen.”

Volgens de SP heeft Israel blijkbaar geen recht op zelfverdediging. Wanneer Palestijnse terroristen het vuur openen op IDF-militairen, en de dagen daarop honderden raketten op Israelische gezinnen – waaronder Nederlanders – afvuren, moet de Joodse staat dat zich maar laten overkomen. 

_____________________________________________________

SP asks Minister Blok to condemn "the Israeli violence"

 By :ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

In a written consultation published today, the SP Group in the Lower House has asked Foreign Minister Stef Blok to condemn 'the Israeli violence' of recent days. This is after Palestinian terrorist groups have fired hundreds of rockets at families in Israel.

Last weekend, violence flared up in Gaza and Israel after a sniper attack by the terrorist movement Islamic Jihad on IDF soldiers. Israel reacted with air raids on terrorist positions, where hundreds of rockets were fired at villages and cities in Israel. 

Photo: Mirjam Reijnen.
Docu Transmission after rocket rain on 12-13 Nov. 2018
https://israelcnn.com/NahalOz


During the hundreds of rocket attacks, the house of a Dutch family, which immigrated to Israel last year, was also hit in Nachal Oz. The Dutch ambassador Gilles Beschoor Plug then visited the Dutch family, and announced on Twitter that he condemned the rocket launches. After a ceasefire was reported, it was welcomed by the English-language Twitter account of the Ministry of Foreign Affairs, which also stated that firing rockets at civilians is unacceptable.

In a written meeting before the Foreign Affairs Council, which was published today, the SP group in the Lower House asks whether "the Israeli violence" has also been condemned. The Socialist Party makes a false impression as if there is a round of fighting between two equal parties with the same means and targets. In reality, the escalation of last weekend started with a sniper attack by a terrorist organisation on IDF soldiers, to which the Israeli air force proceeded to bomb terrorist positions. The militant factions responded not with attacks on the Israeli army, but with hundreds of missiles on Israeli villages and towns - civilian targets.

The SP also makes it seem as if the tragic death of children is due to Israeli violence. However, the terror movement Islamic Jihad has admitted that the death of a Palestinian baby last weekend was not due to an Israeli air raid, but to an error with one of their own missiles. Initially, the Hamas-run Ministry of Health in Gaza blamed Israel, but the IDF denies it. Islamic Jihad is said to have been in contact with the next of kin by now and to have indicated to want to compensate for their deadly error.

The SP group in the Lower House does not dare to call it by its name. Hamas and Islamic Jihad are terrorist movements that strive for the destruction of the Jewish state, but the socialists euphemistically speak of "armed groups".

According to the SP, Israel apparently has no right to self-defence. When Palestinian terrorists open fire on IDF soldiers, and the next few days hundreds of rockets are fired at Israeli families - among them Dutch - the Jewish state should let that happen. 

Photo: Mirjam Reijnen.
Docu Transmission after rocket rain on 12-13 Nov. 2018
https://israelcnn.com/NahalOz

Translated with www.DeepL.com/Translator