09 mei 2019

2019-05-09-11.15: In Ashkelon omgekomen Palestijn door Israel erkend als terreurslachtoffer - Palestinian killed in Ashkelon recognized by Israel as a victim of terror

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah, afgelopen jaar omgekomen door een raketaanval uit Gaza op de Israelische stad Ashkelon, wordt door Israel als terreurslachtoffer erkend. Zijn nabestaanden krijgen een maandelijkse financiële compensatie van het Israelische ministerie van Defensie. Van de Palestijnse Autoriteit krijgt de familie Abu Isbah echter geen steun.

In november 2018 vuurden Palestijnse terreurgroepen in 24 uur tijd bijna 500 raketten af op Zuid-Israel. Bij deze raketaanvallen kwam Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah om in Ashkelon. De Palestijn kwam uit het Palestijnse Halhul ten noorden van Hebron, maar werkte in de Israelische stad aan de Middellandse Zee.

Gisteren was het Jom HaZikaron, de dag waarop Israel alle omgekomen militairen en slachtoffers van terreur herdenkt. De familie Abu Isbah ontving een brief: Mohammed wordt door het Israelische ministerie van Defensie erkend als terreurslachtoffer. Zijn nabestaanden krijgen een eenmalige beurs en daarbovenop een maandelijkse uitkering van meer dan 10 000 sjekel. 

Het besluit komt nadat de familie Abu Isbah in januari had aangekondigd de staat aan te klagen. De brandweer zou vlak na de raketinslag niet goed genoeg gezocht hebben, waardoor het leven van Mohammed niet is gered aldus zijn nabestaanden.

Van de Palestijnse Autoriteit krijgt de Palestijnse familie Abu Isbah echter geen speciale steun naar aanleiding van de tragische dood van Mohammed. De PA compenseert niet slachtoffers, maar daders van terreur. Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

Het Kabinet heeft geen principiële bezwaren tegen deze terreurbeloningen. Onlangs nog liet minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Kamer weten “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” te zijn, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Het sociaaleconomische argument is dat de terrorist na zijn misdaad gevangen zit of is omgekomen, en hierbij zijn gezin dus de kostwinner kwijt is – dat dient financieel gecompenseerd te worden, zo denken de politici.

Gezien de kwestie Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah, kan het argument van sociaaleconomische behoefte de prullenbak in. Omdat Abu Isbah een slachtoffer, en niet een dader van terreur is, krijgt zijn familie geen speciale financiële steun van de Palestijnse Autoriteit – zoals terroristen en hun gezinnen dat wel krijgen. De PA denkt niet aan het belang van families die hun kostwinner kwijt zijn, maar alleen aan het belonen van terreur – een perverse prikkel.

____________________________________________________
ENGLISH

Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah, who was killed last year by a rocket attack from Gaza on the Israeli city of Ashkelon, is recognized by Israel as a terrorist victim. His relatives receive a monthly financial compensation from the Israeli Ministry of Defense. However, the Abu Isbah family does not receive support from the Palestinian Authority.

In November 2018, Palestinian terrorist groups fired nearly 500 rockets in 24 hours at southern Israel. Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah died in Ashkelon during these rocket attacks. The Palestinian came from the Palestinian Halhul north of Hebron, but worked in the Israeli city on the Mediterranean.

Yesterday it was Yom HaZikaron, the day on which Israel commemorates all killed soldiers and victims of terror. The Abu Isbah family received a letter: Mohammed is recognized as a terrorist victim by the Israeli Defense Ministry. His surviving relatives receive a one-off grant and in addition a monthly payment of more than 10,000 shekels.

The decision comes after the Abu Isbah family announced in January to sue the state. Immediately after the missile impact, the fire brigade would not have searched well enough, as a result of which his life was not saved, according to his relatives.

The Palestinian Authority, however, does not receive any special support from the Palestinian Abu Isbah family following Muhammad's tragic death. The PA does not compensate victims, but perpetrators of terror. Palestinian terrorists convicted by Israel and their families can count on a monthly benefit from the PA. There is a real reward system: the heavier the punishment, the greater the payout. MPs rightly call terrorist payments a perverse incentive.

The Cabinet has no fundamental objections to these terror rewards. Recently, Foreign Minister Stef Blok informed the House that "in principle it is not against payments to prisoners and their families", "as long as they are transparent and based on socio-economic needs, not on the duration of detention." The argument is that the terrorist is imprisoned or killed after his crime, so that his family has lost the breadwinner - that should be compensated financially, the politicians think.

Given the issue of Mohammed Abdel Hamid Abu Isbah, the argument of socio-economic need can be trashed. Because Abu Isbah is a victim, not a perpetrator of terror, his family does not receive special financial support from the Palestinian Authority - as terrorists and their families do. The PA does not think about the importance of families who have lost their breadwinner, but only about rewarding terror - a perverse incentive.