10 mei 2019

2019-05-10-10.25: Duitse inlichtingendienst BfV waarschuwt voor opkomst islamistisch antisemitisme - German intelligence service BfV warns of the rise of Islamist anti-Semitism

Nederlands - English

door: ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

NEDERLANDS:

In een rapport dat vorige week is uitgebracht, waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BfV voor de opkomst van islamistisch antisemitisme. Het verslag wordt de meest uitgebreide analyse van stijgend antisemitisme als gevolg van islamistische extremisten in Duitsland tot nu toe genoemd.

Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, waarschuwt dat radicalisering en het aanzetten tot antisemitische haat “de voedingsbodem kunnen vormen voor gewelddadige escalaties.” Volgens een woordvoerder van de BfV betekent het rapport “Antisemitisme in Islamisme” een “sprong voorwaarts wat betreft de focus van de dienst op het onderwerp.”

In Duitsland is het afgelopen jaar een toename van 60% in het aantal antisemitische incidenten geregistreerd. Het gaat dan om strafbare zaken met een antisemitisch aspect waarvan aangifte is gedaan bij de politie. Bij een meerderheid van de incidenten zou sprake zijn van een extreemrechts motief. Hierover is enige discussie ontstaan, omdat de betrouwbaarheid van een indeling naar motief door Duitse beambten wel eens in twijfel wordt getrokken. Zo zou het in praktijk vaak voorkomen dat een bekladding met de tekst “Juden raus” al snel als extreemrechts gezien wordt, terwijl eigenlijk te weinig bekend is om een dergelijke indeling te maken.

Het rapport stelt dat naast in extreemrechtse hoek, antisemitisme ook voedingsbodem kan vinden bij extreemlinks en islamisme. Met islamisme wordt niet gedoeld op islam als religie, maar op een vorm van extremisme dat “is gericht op de gedeeltelijke of volledige afschaffing van de liberale democratische grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland.” De BfV maakt dan ook een duidelijk onderscheid tussen islam en islamisme in het verslag.

De BfV stelt dat binnen islamistische stromen het vijandbeeld van het Jodendom een “centrale pijler” is. Hierbij worden ook onderzoeken door de ADL naar antisemitische vooroordelen in het Midden-Oosten aangehaald. Het rapport van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst benadrukt dat dit niet betekent dat elke moslimvluchteling een antisemiet is. Wel wordt gewaarschuwd dat in het geval van “mislukte integratie, antisemitische vooroordelen bij vluchtelingen een uitgangspunt kunnen zijn voor islamistische radicalisering.” 

In het rapport zet de BfV de verschillende vormen van islamistisch antisemitisme uiteen. Het gaat om:

  • De heerschappij van de Joden over het financiële en economische leven
  • Joden zouden oorlogen en conflicten aanjagen
  • Joden overheersen de wereld met behulp van geheime organisatie en agenten
  • Er zou sprake zijn van een eeuwige strijd tussen Joden en moslims

Onderdeel van het dreigende islamistische antisemitisme is volgens de BfV de categorische afwijzing van het bestaansrecht van Israel door islamistische organisaties, zoals Hamas en Hezbollah. Bij andere islamistische groeperingen is de Joodse staat niet de belangrijkste vijand, maar wel een belangrijke factor in wat islamisten zien als de wereldwijde strijd tussen gelovigen en ongelovigen. Dit manifesteerde zich bijvoorbeeld in 2015, toen een terrorist in een koosjere supermarkt in Parijs meerdere mensen vermoordde. Na zijn arrestatie werd de dader gevraagd waarom hij voor deze locatie had gekozen, en antwoordde hij: “De Joden! Vanwege de onderdrukking van de Islamitische Staat. Vanwege overal waar moslims worden onderdrukt, en Palestina  hoort daarbij!”

Volgens de BfV maken islamistische organisaties vrijwel geen onderscheid tussen de staat Israel en het Joodse volk. Hierdoor worden eeuwenoude antisemitische complottheorieën geprojecteerd op Israel. Een voorbeeld hiervan is het bloedsprookje dat Joden bloed zouden gebruiken voor de bereiding van matzes. Eeuwenlang ging het antisemitische gerucht rond dat Joden het bloed van christenkinderen in hun deeg voor Pesach zouden gebruiken. In de recente oorlog van 2014 in Gaza kwam het  verhaal op dat het bloed van Palestijnen gebruikt zou worden voor matzes.

In de registratie van antisemitische incidenten van 2015 is een islamistische achtergrond een zeldzaamheid, aldus de BfV. Desondanks ziet de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst “wijdverspreide antisemitische ideeën onder islamitische groeperingen en individuen als een aanzienlijke uitdaging om de vreedzame en tolerante samenleving van Duitsland te beschermen.” Het rapport benadrukt het belang van inspanningen voor een succesvolle integratie van islamitische immigranten en vluchtelingen.

_______________________________

ENGLISH

By: ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

In a report released last week, the German intelligence service warns BfV of the rise of Islamist anti-Semitism. The report is called the most comprehensive analysis of rising anti-Semitism due to Islamist extremists in Germany to date.

The Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), the German domestic security service, warns that radicalization and incitement to anti-Semitic hatred "can be the breeding ground for violent escalations." According to a BfV spokesperson, the report "Anti-Semitism in Islamism" means "a leap forward regarding the focus of the service on the subject. "

In Germany, a 60% increase in the number of anti-Semitic incidents was registered last year. This concerns criminal cases with an anti-Semitic aspect that have been reported to the police. A majority of the incidents would have an extreme right-wing motive. Some discussion about this has arisen because the reliability of a classification according to motif is sometimes called into question by German officials. In practice, for example, it would often occur that a daubing with the text "Juden raus" is quickly seen as the extreme right, while in fact too little is known to make such a classification.

The report states that in addition to the extreme right-wing corner, anti-Semitism can also find breeding ground for the extreme left and Islamism. Islamism does not refer to Islam as a religion, but to a form of extremism that is "aimed at partially or completely abolishing the liberal democratic constitution of the Federal Republic of Germany." The BfV therefore makes a clear distinction between Islam and Islamism in the report.

The BfV states that within Islamist streams the enemy image of Judaism is a "central pillar". The ADL also cites investigations into anti-Semitic prejudices in the Middle East. The report from the German internal security service emphasizes that this does not mean that every Muslim refugee is an anti-Semite. However, it is warned that in the case of "failed integration, anti-Semitic prejudices of refugees can be a starting point for Islamist radicalization."

In the report, the BfV sets out the various forms of Islamist anti-Semitism. It's about:

The rule of the Jews over financial and economic life
Jews would wage wars and conflicts
Jews dominate the world with the help of secret organization and agents
There would be an eternal struggle between Jews and Muslims
Part of the threat of Islamist anti-Semitism is, according to the BfV, the categorical rejection of Israel's right to exist by Islamist organizations such as Hamas and Hezbollah. In other Islamist groups, the Jewish state is not the most important enemy, but it is an important factor in what Islamists see as the worldwide struggle between believers and unbelievers. This manifested itself in 2015, for example, when a terrorist murdered several people in a kosher supermarket in Paris. After his arrest, the perpetrator was asked why he had chosen this location, and he answered: "The Jews! Because of the suppression of the Islamic State. Because of everywhere Muslims are oppressed, and Palestine is part of it! "

According to the BfV, Islamist organizations make virtually no distinction between the state of Israel and the Jewish people. As a result, age-old anti-Semitic conspiracy theories are projected onto Israel. An example of this is the blood tale that Jews would use blood for the preparation of matzes. For centuries the anti-Semitic rumor was circulating that Jews would use the blood of Christian children in their dough for Passover. In the recent war of 2014 in Gaza, the story came up that the blood of Palestinians would be used for matzes.

In the registration of anti-Semitic incidents of 2015, an Islamist background is a rarity, according to the BfV. Nevertheless, the German home security service sees "widespread anti-Semitic ideas among Muslim groups and individuals as a significant challenge to protect Germany's peaceful and tolerant society." The report emphasises the importance of efforts to successfully integrate Muslim immigrants and refugees.

(Google translate)