11 mei 2019

2019-05-11-10.50: BDS activisten komen Israël niet in om Songfestival - BDS activists do not enter Israel for the Songfestival

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Kemal Rijken - Jonet

De Israëlische organisatoren van het Eurovisie Songfestival van volgende week zullen hard ingrijpen als activisten de show willen verstoren. Ook zal Israël maatregelen bij de douane nemen om anti-Israëlische activisten te weren. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De angst voor een protestactie van de pro-Palestijnse BDS-beweging is groot. Al sinds de winst van Israël op het Songfestival van vorig jaar roert BDS zich. Er wordt al een tijdje opgeroepen tot een boycot van het evenement. Zo ondersteunden Nederlandse kunstenaars deze week de oproep nog. Onder hen zijn onder meer zangeres Denise Jannah en acteur Frits Lambrechts.

Grens dicht voor BDS
“Het wordt een groot feest waar duizenden mensen op afkomen. We zijn extreem waakzaam dat niemand naar Tel Aviv komt om dit mooie feest te verstoren en te vernietigen,” zegt woordvoerder Emmanuel Nahshon van het ministerie tegen de Britse krant The Guardian. Afgelopen week werd binnen BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties ) opgeroepen naar Israël af te reizen en ondermijnende acties te houden. “We willen de toegang tot de staat Israël niet verbieden voor mensen. Maar aan de andere kant, als we zeker weten dat we te maken krijgen met mensen die anti-Israël-activisten zijn en wier enige doel is om de gebeurtenis te verstoren, zullen we de juridische instrumenten gebruiken die we hebben met betrekking tot de toegang tot Israël.” BDS-activisten die kwaad in de zin hebben komen Israël deze en volgende week dus niet in.

Vergeefse oproep
Ondertussen hebben bekende Nederlanders deze week een tevergeefse oproep gedaan om het Songfestival in Israël te boycotten. Zij vinden dat Israël een apartheidsstaat is, vergelijkbaar met het Zuid-Afrika van voor 1994, en dat er sprake is van ‘Art washing’ – het ‘witwassen’ van beleid middels kunst en cultuur. Zeker 140 Nederlandse kunstenaars, zoals BDS hen noemt, tekenden voor een boycot van het Songfestival in Tel Aviv. Onder hen zijn zangeres Denise Jannah, acteur Frits Lambrechts en pianist Eduard de Boer. BDS benadrukt dat Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook het Songfestival niet kunnen bezoeken vanwege de omheiningen om het gebied. De omroep AVROTROS zegt gewoon door te gaan met de deelname aan het liedjesfestijn en trekt zich niets van BDS aan.

Stage invader
Vorig jaar verstoorde een verwarde activist op het Songfestival het live-optreden van de Britse deelneemster. De man schoot het podium op en pakte haar microfoon af. Hij schreeuwde: “Nazi’s van de UK-media. Wij eisen vrijheid!” Er ontstond een korte worsteling met zangeres SuRie, die de microfoon weer terugpakte. Het liedje ging door en de zangeres herpakte zich, maar de kansen voor het Verenigd Koninkrijk op het festival waren hiermee voorbij. De man werd door beveiligers van de bühne weggetrokken en werd door de politie ingerekend. Hij staat bekend als ‘serial stage invader’ Dr ACactivism die eerder de Britse National Television Awards probeerde te kapen door op het podium te klimmen. En in april 2017 werd hij geïdentificeerd als de man die probeerde de Britse live finale van The Voice te verstoren.

Duncan trekt zijn eigen plan
Momenteel worden in Tel Aviv de repetities voor het Songfestival gehouden. De Nederlandse deelnemer Duncan is daar al en zegt zich niet met politiek te willen bemoeien. Hij is in Israël om op te treden als artiest, zo geeft hij aan. Na de eerste repetitie staat hij nog steeds bovenaan bij de bookmakers. De druk blijft hoog. Het is alweer dertig jaar geleden dat een Nederlandse inzending bij de bookies bovenaan stond. In 1989 overkwam het Justine Pelmelay met ‘Blijf zoals je bent’. Zij kon haar favorietenrol echter niet waarmaken door de laatste hoge noot niet te halen. Dit schrijft Jonet-blogger Joris van de Sande in zijn Eurovisie-blog. De Russische inzending Sergey Lazarev staat momenteel op de tweede plaats.
__________________________________________

ENGLISH:

By Kemal Rijken - Jonet

The Israeli organizers of next week's Eurovision Song Contest will take a firm stance if activists want to disrupt the show. Israel will also take measures at customs to keep out anti-Israeli activists. This has been announced by a spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs. There is great fear of a protest action by the pro-Palestinian BDS movement. BDS has been stirring since Israel's win at last year's Song Contest. There has been a boycott of the event for a while now. For example, Dutch artists supported the call this week. Among them include singer Denise Jannah and actor Frits Lambrechts.

Border closed for BDS
“It will be a big party that attracts thousands of people. We are extremely vigilant that no one comes to Tel Aviv to disrupt and destroy this beautiful party, ”said Ministry spokesman Emmanuel Nahshon to the British newspaper The Guardian. Last week, BDS (Boycott, Disinvestment and Sanctions) were called upon to travel to Israel and hold undermining actions. “We don't want to forbid people access to the state of Israel. But on the other hand, if we know for sure that we are dealing with people who are anti-Israel activists and whose sole purpose is to disrupt the event, we will use the legal tools we have with regard to access to Israel. ”BDS activists who have an evil intention will not enter Israel this week and next.

Vain call
Meanwhile, well-known Dutch people have made a vain appeal this week to boycott the Songfestival in Israel. They believe that Israel is an apartheid state, similar to South Africa before 1994, and that there is "Art washing" - the "laundering" of policies through art and culture. At least 140 Dutch artists, as BDS calls them, signed for a boycott of the Song Festival in Tel Aviv. Among them are singer Denise Jannah, actor Frits Lambrechts and pianist Eduard de Boer. BDS emphasizes that Palestinians in the West Bank and in the Gaza Strip cannot visit the Song Festival due to the fencing around the area. The AVROTROS broadcaster simply says that it will continue to participate in the song festival and does not care about BDS.

Internship invader
Last year a confused activist at the Songfestival disrupted the live performance of the British participant. The man shot onto the stage and took her microphone. He shouted: "Nazis of the UK media. We demand freedom! ”There was a brief struggle with singer SuRie, who took the microphone back. The song went on and the singer picked up again, but the chances for the UK at the festival were over. The man was pulled away from the stage by security guards and was arrested by the police. He is known as "serial stage invader" Dr. ACactivism who previously tried to hijack the British National Television Awards by climbing on stage. And in April 2017, he was identified as the man who tried to disrupt the British live final of The Voice.

Duncan draws his own plan
Rehearsals for the Song Festival are currently being held in Tel Aviv. The Dutch participant Duncan is already there and says he does not want to interfere in politics. He is in Israel to act as an artist, he says. After the first rehearsal, he is still at the top of the bookmakers. The pressure remains high. It has been thirty years since a Dutch entry in the bookies was at the top. In 1989 it happened to Justine Pelmelay with "Stay as you are". However, she could not live up to her favorite role by not achieving the final high note. This is what Jonet blogger Joris van de Sande writes in his Eurovision blog. The Russian entry Sergey Lazarev is currently in second place.

(Google Translate)