14 mei 2019

2019-05-14-12.50: Belangenorganisaties: verhoog straf bij discriminatie - Interest organizations: increase discrimination in the event of discrimination

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een groep belangenorganisaties – waaronder het COC en het CIDI – stelt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer voor om het strafmaximum bij alle vormen van discriminatie te verdubbelen. De Kamer bespreekt op donderdag 16 mei een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie) waarin alleen de maximumstraf op aanzetten tot discriminatie wordt verhoogd van één naar twee jaar gevangenisstraf.

De belangenorganisaties vragen de Kamer om een duidelijk signaal te geven dat alle vormen van discriminatie op welke grond dan ook afkeurenswaardig zijn en een hogere straf verdienen. De oproep wordt gedaan door onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), het Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland.

Volgens de organisaties is discriminatie een ernstig maatschappelijk probleem. Zo deden in het afgelopen jaar 3688 mensen aangifte of melding van discriminatie wegens herkomst. Bij politie en antidiscriminatie voorzieningen kwamen 647 meldingen en aangifte binnen van antisemitisme, 641 op grond van handicap en 477 vanwege discriminatie op grond van godsdienst, waarbij het in 339 gevallen ging om discriminatie van moslims. Er werden afgelopen jaar 1698 meldingen en aangiften van discriminatie van LHBTI’s geregistreerd door politie en anti-discriminatievoorzieningen.

In het wetsvoorstel Actuele delictsvormen van minister Grapperhaus wordt de maximumstraf op aanzetten tot discriminatie in artikel art. 137d van het Wetboek van Strafrecht verdubbeld van één naar twee jaar gevangenisstraf. De belangenorganisaties vragen de Kamer om ook de maximumstraffen in de andere non-discriminatieartikelen in het Wetboek van Strafrecht te verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie en groepsbelediging zelf, het verlenen van (geldelijke) steun aan discriminatie of bijvoorbeeld het discrimineren in een ambt, beroep of bedrijf (artikelen 137c t/m g en 429quater).

Behalve dat van strafverhoging een duidelijk signaal uitgaat dat discriminatie op welke grond dan ook onacceptabel is, vinden de belangenorganisaties het consequenter en evenwichtiger om de straf op alle vormen van discriminatie te verhogen, en niet slechts de straf op aanzetten tot discriminatie. Volgens de organisaties is preventie van discriminatie onontbeerlijk, en zijn daarnaast ook een stevige aanpak van daders en hogere straffen van groot belang.

Bron: CIDI.nl
______________________________________________________

ENGLISH:

A group of interest groups - including the COC and CIDI - today propose in a letter to the House of Representatives to double the maximum penalty for all forms of discrimination. On Thursday 16 May, the House will discuss a bill from Minister Grapperhaus (Justice) in which only the maximum penalty for incitement to discrimination will be increased from one to two years in prison.

The interest groups ask the House to send a clear signal that all forms of discrimination on whatever grounds are reprehensible and deserve a higher penalty. The call is made by, among others, the Center for Information and Documentation Israel (CIDI), the Dutch Organization for Sex Diversity (NNID), Participation Body for Turks in the Netherlands (IOT), the Association of Moroccan Dutch (SMN), Transgender Network Netherlands (TNN) and COC Netherlands.

According to the organizations, discrimination is a serious social problem. In the past year, for example, 3688 people reported or reported discrimination based on origin. Police and anti-discrimination facilities received 647 reports and reports of anti-Semitism, 641 on the grounds of disability and 477 on the grounds of religious discrimination, with 339 cases involving discrimination against Muslims. Last year, 1698 reports and reports of discrimination against LGBTI people were registered by the police and anti-discrimination facilities.

The Act on Current Crime Forms by Minister Grapperhaus sets the maximum penalty for inciting discrimination in Article Art. 137d of the Criminal Code doubled from one to two years in prison. The interest groups are asking the House to also increase the maximum sentences in the other non-discrimination articles in the Criminal Code. This concerns, for example, discrimination and group insult itself, providing (financial) support for discrimination or, for example, discriminating in an office, profession or business (Articles 137c to g and 429c).

In addition to raising a clear signal that discrimination is unacceptable for whatever reason, interest groups consider it more consistent and balanced to increase the punishment of all forms of discrimination, not just the incitement to incite discrimination. According to the organizations, prevention of discrimination is indispensable, and a strong approach to perpetrators and higher penalties is also of great importance.

Credits: CIDI.nl

(Google Translate)