15 mei 2019

2019-05-15-12.30: CIDI: hardere aanpak antisemitisme nodig in Amsterdam


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Door: HIDDE VAN KONINGSVELD - Cidi.nl

Om de continue stroom van antisemitische incidenten bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bij te houden, heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) de website BDS.amsterdam gelanceerd. Hier staat een chronologisch overzicht van uitingen van Jodenhaat tijdens anti-Israelmanifestaties op het Amsterdamse plein. Donderdag spreekt de Amsterdamse gemeenteraad over de bestrijding van antisemitisme. CIDI roept de gemeente op om dit groeiende probleem harder aan te pakken.

“Alle Joden aan het gas,” “kankerjood” en “Heil Hitler”. Het zijn slechts enkele voorbeelden van antisemitische uitingen die zijn vastgelegd en opgenomen in de online tijdlijn van CIDI. Alhoewel het overzicht niet compleet is, geeft het een angstwekkend beeld van een vrijplaats voor antisemitisme en haatzaaien. Nieuwe incidenten worden continu toegevoegd.

“Deze anti-Israeldemonstraties van de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) op de Dam zijn geen legitieme kritiek op de Israelische regering, maar gaan constant gepaard met onversneden Jodenhaat,” aldus CIDI-woordvoerder Hidde van Koningsveld. De antisemitische uitingen komen uit allerlei hoeken: van zogenaamd progressieve ‘antiracistische’ activisten tot extreemrechtse christenen. Ook passeren verschillende anti-Joodse stereotypen de revue: bijvoorbeeld de moord- en geldbeluste Jood die betrokken is bij allerhande complotten, maar ook ordinaire scheldpartijen en vergelijkingen met nazi-Duitsland.

CIDI hoopt dat gemeente, politie en Openbaar Ministerie nu echt gaan optreden tegen antisemitisme in de hoofdstad. “Er wordt niet ingegrepen: hoewel het in de meeste gevallen overduidelijk gaat om strafbare antisemitische uitingen, is er voor zover wij weten nog nooit iemand voor de rechter gebracht. De situatie wordt daardoor iedere week grimmiger,” legt Van Koningsveld uit. “Dat dit – diverse oproepen van Joodse organisaties ten spijt – nog steeds wordt gedoogd naast ons Nationaal Monument op de Dam, is onbegrijpelijk.”

Ook hoopt CIDI dat Amsterdam eindelijk werk gaat maken van het implementeren van het Amsterdams Joods Akkoord en de bijbehorende werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): “Ruim een jaar geleden hebben alle coalitiepartijen hiervoor getekend. Nu moeten ze alle Joodse Amsterdammers laten zien dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan dit belangrijke akkoord.”

____________________________________________________

ENGLISH:


By: HIDDE VAN KONINGSVELD - Cidi.nl

To keep up with the continuous flow of anti-Semitic incidents at the National Monument on Dam Square in Amsterdam, the Israel Information and Documentation Center (CIDI) has launched the BDS.amsterdam website. Here is a chronological overview of manifestations of Jewish hatred during anti-Israel demonstrations on Amsterdam's square. On Thursday, the Amsterdam city council will speak about the fight against anti-Semitism. CIDI calls on the municipality to tackle this growing problem harder.

"All Jews on the gas," "cancer Jew" and "Heil Hitler". These are just a few examples of anti-Semitic expressions that have been recorded and included in the online timeline of CIDI. Although the overview is not complete, it gives a frightening picture of a sanctuary for anti-Semitism and hate speech. New incidents are added continuously.

"These anti-Israel demonstrations of the BDS movement (Boycott, Divestments and Sanctions) on the Dam are not a legitimate criticism of the Israeli government, but are constantly accompanied by unaddressed hatred of Jews," said CIDI spokesman Hidde van Koningsveld. The anti-Semitic expressions come from all over the world: from so-called progressive "anti-racist" activists to extreme right-wing Christians. Various anti-Jewish stereotypes are also discussed: for example, the murder and money-hungry Jew who is involved in all sorts of conspiracies, but also ordinary abuse and comparisons with Nazi Germany.

CIDI hopes that the municipality, police and Public Prosecution Service will now actually take action against anti-Semitism in the capital. “No action is taken: although in most cases it is clearly about criminal anti-Semitic expressions, as far as we know, no one has ever been brought to justice. As a result, the situation becomes grim every week, "Van Koningsveld explains. "That this - despite various calls from Jewish organizations - is still tolerated alongside our National Monument on Dam Square, is incomprehensible."

CIDI also hopes that Amsterdam will finally work on implementing the Amsterdam Jewish Agreement and the corresponding working definition of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): “More than a year ago, all coalition parties signed up for this. Now they have to show all Jewish Amsterdammers that this important agreement is actually being implemented. "

(Google Translate)