17 mei 2019

2019-05-17-10.00: Volkskrant en NRC blunderen met artikelen over Songfestival - Volkskrant and NRC blunder with articles about the Songfestival

FAKE NEWS - NRC - VOLKSKRANT


Nederlands - English

NEDERLANDS:
Door: HIDDE VAN KONINGSVELD - - CIDI.nl

De Volkskrant en NRC Handelsblad laten zich ringeloren door anti-Israelorganisaties, die lobbyen voor een boycot van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De kranten claimen deze week dat het liedjesfestijn plaatsvindt op de “ruïnes van een Palestijns dorp”. Al-Shaykh Muwannis zou in 1948 “etnisch zijn gezuiverd”. Dit zijn echter pertinente leugens.

Hoewel voor de stichting van de staat Israel Al-Shaykh Muwannis inderdaad een Arabisch dorp in Tel Aviv was, lag dit dorp helemaal niet op de locatie van concertzaal Expo Tel Aviv. Deze leugen wordt in Nederland al langere tijd verspreid door de BDS-beweging, die zich eenzijdig richt tegen Israel.

Al-Shaykh Muwannis werd in de achttiende eeuw gesticht door Egyptische boeren, nadat de Egyptische generaal Ibrahim Pasja het land veroverde. In het VN-verdelingsplan van 1947 werd de locatie echter aangewezen als grondgebied voor de toekomstige Joodse staat. De Arabische staten (en de vertegenwoordigers van de Palestijnse Arabieren) wezen dit plan resoluut van de hand, en zes Arabische legers vielen Israel aan.

Veel van de Arabische inwoners verlieten vervolgens op instructie van hun eigen leiderschap Al-Shaykh Muwannis, met de hoop terug te keren nadat Israel de oorlog had verloren en de Joden waren verdreven. Dit gebeurde echter niet, omdat de jonge Joodse staat de zelfverdedigingsoorlog won. Van een “etnische zuivering” van dit dorp was dus ook geen sprake. Op de plek van het verlaten dorp staat nu de campus van de Universiteit van Tel Aviv, niet de Expo.

De Volkskrant zet deze leugens echter zonder gêne in de kop van een zogenaamd serieuze reportage. De claim dat de Expo op de locatie van een voormalig Palestijns dorp zou liggen, wordt door journaliste Sacha Kester zelfs als een keihard feit gepresenteerd, zonder aanhalingstekens eromheen. Een journalistieke doodzonde.

Columnist Ellen Deckwitz gaat in het NRC nog een stap verder. Deckwitz beschuldigt Israel van ‘sunwashing’. Door tijdens de uitzendingen zonnige beelden te tonen, zoals ieder gastland doet, zou de Joodse staat zogenaamd willen verbloemen “dat er aan iedere vierkante kilometer van die dromerige vergezichten bloed kleeft”. Een bespottelijke claim: alsof de prachtige zonnige Israelische landschappen slechts een sluwe afleidingsmanoeuvre zouden zijn.

Dat deze bizarre beweringen zijn overgenomen door twee landelijke kranten, lijkt overigens het enige succesje van de BDS-acties tegen het Songfestival. Geen enkel land gaf gehoor aan de oproep om Eurovisie te boycotten, Queen of Pop Madonna zal optreden tijdens de finale, miljoenen kijken de uitzendingen en alle hotelkamers in Tel Aviv zijn volgeboekt.

______________________________________________________

ENGLISH

By: HIDDE VAN KONINGSVELD - CIDI.nl

De Volkskrant and NRC Handelsblad allow themselves to be supported by anti-Israel organizations, which are lobbying for a boycott of the Eurovision Song Contest in Tel Aviv. The newspapers claim this week that the song festival takes place on the "ruins of a Palestinian village". Al-Shaykh Muwannis is said to have been "ethnically purified" in 1948. However, these are pertinent lies.

Although before the founding of the state of Israel Al-Shaykh Muwannis was indeed an Arab village in Tel Aviv, this village was not at all on the location of Expo Tel Aviv concert hall. This lie has been spread in the Netherlands for a long time by the BDS movement, which unilaterally targets Israel.

Al-Shaykh Muwannis was founded by Egyptian farmers in the eighteenth century, after Egyptian General Ibrahim Pasha conquered the land. In the UN distribution plan of 1947, however, the location was designated as the territory for the future Jewish state. The Arab states (and the representatives of the Palestinian Arabs) resolutely rejected this plan, and six Arab armies attacked Israel.

Many of the Arab inhabitants then left Al-Shaykh Muwannis on the instructions of their own leadership, hoping to return after Israel lost the war and the Jews were driven out. However, this did not happen because the young Jewish state won the self-defense war. There was therefore no question of "ethnic cleansing" of this village. The campus of the University of Tel Aviv, not the Expo, now stands on the site of the abandoned village.

De Volkskrant, however, embarrasses these lies in the head of a so-called serious report. The claim that the Expo would be on the site of a former Palestinian village is even presented by journalist Sacha Kester as a rock-solid fact, without quotation marks around it. A journalistic sin.

Columnist Ellen Deckwitz goes one step further in the NRC. Deckwitz accuses Israel of "sunwashing." By showing sunny images during the broadcasts, as every host country does, the Jewish state would supposedly want to conceal "that there is blood on every square kilometer of those dreamy vistas." A ridiculous claim: as if the beautiful sunny Israeli landscapes were only a cunning diversion.

The fact that these bizarre claims have been taken over by two national newspapers seems to be the only success of the BDS campaigns against the Songfestival. No country responded to the call to boycott Eurovision, Queen of Pop Madonna will perform during the final, millions watch the broadcasts and all hotel rooms in Tel Aviv are fully booked.