17 mei 2019

2019-05-17-16.55: Duitse Bundestag neemt motie aan: BDS is antisemitisch - German Bundestag takes motion: BDS is anti-Semitic

Nederlands - English

NEDERLANDS:
Door CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

De Bundestag in Duitsland heeft vandaag een motie tegen BDS aangenomen. De motie bestempelt de boycotbeweging tegen Israel als antisemitisch en roept de Duitse regering op geen enkele organisatie te ondersteunen die BDS steunt of het bestaansrecht van de staat Israel in twijfel trekt.

De motie “De BDS-beweging resoluut weerstaan – het bestrijden van antisemitisme” is een initiatief van de Christlich Demokratische Union (CDU), de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), de Freie Demokratische Partei (FDP) en Bündnis 90/Die Grünen. Het initiatief van de partijen roept de regering op “geen gebouwen en faciliteiten onder de administratie van de Bondsdag ter beschikking te stellen aan organisaties die zich in antisemitische bewoordingen uitdrukken of het bestaansrecht van Israel ter discussie stellen.”

Volgens de motie kan de staat Israel gezien worden als een Joods collectief, en kunnen aanvallen daartegen dus antisemitisch zijn. “Allesomvattende oproepen tot boycots leiden in hun radicale karakter tot de stigmatisering van Israelische burgers en Joodse burgers als geheel. Dit is onaanvaardbaar en verdient de scherpste veroordeling.”

“Antisemitisme heeft zichzelf bewezen als de meest verwoestende vorm van groepsgerichte vijandigheid in de geschiedenis van ons land … en vormt nog steeds een bedreiging voor zowel mensen van het joodse geloof als voor onze liberaal-democratische grondwet,” aldus de door de Bundestag aangenomen tekst. “De argumenten en methodes van de BDS beweging zijn antisemitisch, en doen denken aan Duitslands nazi-verleden.” Duitsland is het eerste land in de Europese Unie dat BDS als antisemitisch aanduidt.

De tekst roept dan ook op de BDS-campagne “resoluut te weerstaan.” Oproepen tot het boycotten van Israelische producten, bedrijven, wetenschappers, atleten en artiesten dienen veroordeeld te worden, zo valt in de motie te lezen.  

Het aannemen van de motie komt kort na het uitbrengen van cijfers omtrent antisemitisme door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat het aantal antisemitische haatmisdrijven met bijna 20% zijn toegenomen. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft aangekondigd van de bestrijding van antisemitisme op Europees niveau een prioriteit te zullen maken tijdens het Duitse voorzitterschap van de EU-raad in 2020.

_______________________________________

ENGLISH:

By: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

The Bundestag in Germany today adopted a motion against BDS. The motion calls the boycott movement against Israel anti-Semitic and calls on the German government not to support any organization that supports BDS or questions the existence of the state of Israel.

The motion “Resolutely resist the BDS movement - fighting anti-Semitism” is an initiative of the Christlich Demokratisch Union (CDU), the Sozialdemokratisch Partei Deutschlands (SPD), the Freie Demokratisch Partei (FDP) and Bündnis 90 / Die Grünen. The initiative of the parties calls on the government "not to make buildings and facilities under the administration of the Bundestag available to organizations that express themselves in anti-Semitic terms or question Israel's right to exist."

According to the motion, the state of Israel can be seen as a Jewish collective, and attacks against it can therefore be anti-Semitic. “In their radical nature, comprehensive calls for boycotts lead to the stigmatization of Israeli citizens and Jewish citizens as a whole. This is unacceptable and deserves the sharpest condemnation. "

"Anti-Semitism has proven itself to be the most devastating form of group-centered hostility in our country's history ... and still poses a threat to both Jewish people and our liberal-democratic constitution," the text adopted by the Bundestag. "The arguments and methods of the BDS movement are anti-Semitic, reminiscent of Germany's Nazi past." Germany is the first country in the European Union to identify BDS as anti-Semitic.

The text therefore calls for the BDS campaign to be “resolutely resisted.” Calls for the boycott of Israeli products, companies, scientists, athletes and artists should be condemned, the motion says.

The adoption of the motion comes shortly after the release of figures on anti-Semitism by the German Ministry of the Interior. This shows that the number of anti-Semitic hate crimes has increased by almost 20%. Foreign Minister Heiko Maas has announced that the fight against anti-Semitism at European level will be a priority during the German Presidency of the EU Council in 2020.