17 mei 2019

2019-05-17-17.02: Kuzu liegt over “arrestatie” in Jeruzalem: dit zijn de feiten - Kuzu is lying about "arrest" in Jerusalem: these are the facts


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israelische politie heeft Tunahan Kuzu niet aangehouden, zoals zijn partij beweerde. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bevestigt vrijdagmiddag dat de DENK-voorman slechts staande is gehouden na een pr-stunt met een Palestijnse vlag.

Tunahan Kuzu is deze week op vakantie in Israel, maar niet om te genieten van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. In plaats daarvan lijkt de DENK-leider zich toe te spitsen op anti-Israelische pr-stunts. Vrijdagmorgen marcheerde het Kamerlid met een Palestijnse vlag richting de Tempelberg in de Oude Stad. Omdat politieke uitingen op deze zeer gevoelige plek ongewenst zijn, werd Kuzu staande gehouden door de Israelische politie, die zijn Palestijnse vlag in beslag nam. 

Alles wees erop dat Kuzu dit scenario al bij voorbaat in gedachten had: zijn staandehouding door de politie werd gefilmd door medewerkers en op de socialemediakanalen van DENK gepubliceerd. Volgens de partij zou er sprake zijn van een “arrestatie” door de Israelische politie. Een kortstondige politieke rel leek in aantocht, maar al snel bleek er niets te kloppen van Kuzu’s verhaal. Zowel woordvoerder Mickey Rosenfeld van de Israelische politie als minister Kaag gaven te kennen dat er geen sprake was van een arrestatie. De DENK-voorman was alleen staande gehouden vanwege zijn provocerende Palestijnse vlag en kon daarna al vrij snel weer verder. 

Waarom werd Kuzu staande gehouden? 
De Tempelberg is misschien wel het meest gevoelige stukje grondgebied ter wereld. Voor Joden is het de plek waar ooit de Tempel stond, moslims hebben er de Al Aqsa-moskee en de Rotskoepel. Elk politiek statement kan een uitbarsting van religieuze emoties teweegbrengen. Om die reden is het voor Joden zelfs verboden(!) om te bidden op de Tempelberg. Gezien de continue spanningen op en rondom de Tempelberg zijn politieke uitingen zoals Kuzu’s Palestijnse vlag ongewenst. Dat geldt overigens net zo goed voor Israelische vlaggen. 

Was er sprake van een arrestatie?
Nee. Kuzu is slechts staande gehouden door de Israelische politie en is gevraagd zich te identificeren. Zijn Palestijnse vlag is in beslag genomen. De DENK-voorman is niet gearresteerd. 

Was dit gepland? 
Ja. De confrontatie van Kuzu met de Israelische politie lijkt een uitgekiende pr-stunt. De staandehouding van de DENK-voorman werd door medewerkers met camera’s vastgelegd en direct gepost op sociale media. Bovendien is het te verwachten dat het dragen van een grote Palestijnse vlag niet gewenst is in de omgeving van de Tempelberg. Kuzu weet dat ook en maakte er gebruik van voor een goedkope publiciteitsstunt. 

Is Kuzu’s stunt geslaagd?
Nee. Al snel werd bekendgemaakt dat de DENK-roerganger nooit was gearresteerd maar slechts was staande gehouden. Het Kamerlid oogstte daarna vooral hoon met zijn pr-stunt. 

Vrijdagmiddag postte Kuzu een video op Twitter, waarop hij te zien is voor de Rotskoepel. “Ik ben nu vrij, en op een dag zal ook Palestina vrij zijn,” schrijft de politicus triomfantelijk. Maar de heldhaftige rol die hij zichzelf toebedicht, wordt weersproken door de feiten. Er was geen arrestatie of onterecht optreden door de Israëlische politie, maar alleen een goedkope publiciteitsstunt waar Israeli’s noch Palestijnen iets aan hebben
Bron CIDI

Redactie ICNN
Hieruit blijkt dat Denk achter een terroristische groepering staat en maakt zich schuldig aan terreur. Daarom moet Denk verwijderd worden uit de Tweede Kamer

_________________________________
ENGLISH:

The Israeli police did not arrest Tunahan Kuzu, as his party claimed. Minister Kaag (Foreign Trade and Development Cooperation) confirms Friday afternoon that the DENK leader was only held up after a PR stunt with a Palestinian flag.

Tunahan Kuzu is on holiday in Israel this week, but not to enjoy the Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Instead, the DENK leader seems to focus on anti-Israeli PR stunts. On Friday morning the member of parliament marched with a Palestinian flag towards the Temple Mount in the Old City. Because political expressions are undesirable in this very sensitive area, Kuzu was stopped by the Israeli police, who seized his Palestinian flag.

Everything indicated that Kuzu already had this scenario in mind in advance: his police arrest was filmed by employees and published on DENK's social media channels. According to the party, there was a "arrest" by the Israeli police. A short-lived political riot seemed to be on the way, but it soon turned out that there was nothing wrong with Kuzu's story. Both Israeli police spokesman Mickey Rosenfeld and Minister Kaag indicated that there was no question of an arrest. The DENK leader was only held up because of his provocative Palestinian flag and was able to continue quite quickly afterwards.

Why was Kuzu stopped?
The Temple Mount is perhaps the most sensitive piece of territory in the world. For Jews it is the place where the Temple once stood, Muslims have the Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. Every political statement can trigger an outburst of religious emotions. For that reason it is even forbidden for Jews to pray on the Temple Mount. Given the constant tensions on and around the Temple Mount, political expressions such as Kuzu’s Palestinian flag are undesirable. That applies just as well for Israeli flags.

Was there an arrest?
No. Kuzu has only been stopped by the Israeli police and has been asked to identify himself. His Palestinian flag has been seized. The DENK foreman has not been arrested.

Was this planned?
Yes. The confrontation of Kuzu with the Israeli police seems to be a sophisticated public relations stunt. The standing of the DENK foreman was recorded by employees with cameras and posted directly on social media. Moreover, it is to be expected that wearing a large Palestinian flag is not desirable in the vicinity of the Temple Mount. Kuzu also knows that and used it for a cheap publicity stunt.

Has Kuzu's stunt been successful?
No. It was soon announced that the DENK helmsman had never been arrested but had just been stopped. The MP then mainly reaped scorn with his PR stunt.

Friday afternoon Kuzu posted a video on Twitter, showing him in front of the Dome of the Rock. "I am free now, and one day Palestine will also be free," the politician writes triumphantly. But the heroic role he attributes to himself is contradicted by the facts. There was no arrest or wrongful action by the Israeli police, but only a cheap publicity stunt that neither Israelis nor Palestinians benefit from

Source CIDI

Editor ICNN
This shows that Think stands behind a terrorist group and is guilty of terror. That is why Denk must be removed from the Lower House