21 mei 2019

2019-05-21-18.50: CIDI doet aangifte tegen Holocaustontkennende uitingen op Facebook-pagina Kuzu - CIDI files a complaint against Holocaust denial statements on Facebook page Kuzu

Foto: Twitter -ICNN

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI.nl

“De Holocaust heeft nooit bestaan, het is door Joden opgezet om land in te pikken”, “De Zionistische Joden doen hetzelfde als wat Hitler deed”, en “Als Hitler de Joden goed had aangepakt, dan was Palestina vrij vandaag”. Dit is een greep uit de commentaren onder video’s van de politieke partij DENK op de Facebook-pagina van partijleider Kuzu.

Wie even door de commentaren bladert zou denken dat dit soort opmerkingen de norm zijn. Of dat waar is of niet – onder de volgers van DENK op sociale media lijkt het eerste het geval te zijn – de commentaren zijn voor de hele wereld zichtbaar. Bovendien zijn de kwalijkste berichten niet verwijderd of verborgen sinds de video’s afgelopen weekend op de pagina zijn gedeeld, ondanks de vele mogelijkheden die Facebook zijn gebruikers daartoe biedt. Het CIDI ontving meerdere meldingen naar aanleiding van de schokkende reacties onder de video’s.

Als Holocaustontkenning en andere vormen van onverbloemd antisemitisme ruim baan krijgen, vervaagt de norm tegen discriminatie. Een volgende stap is dat vijandbeelden van groepen op basis van afkomst alleen maar verergeren. Het commentaarveld geeft verder weinig blijk van afwijzing van de racistische uitingen. Het tegenovergestelde, waarbij commentaren vergelijkbaar met de bovengenoemde citaten ‘likes’ krijgen, komt meer voor.

Om deze redenen heeft CIDI besloten om de rechtshandhaving op de hoogte te stellen en aangifte te doen tegen de gebruikers van de profielen waarmee de meest kwalijke commentaren geplaatst zijn.

Afgelopen weekend was Kuzu in Israel en de Palestijnse gebieden. Zijn bezoek heeft een reeks video’s opgeleverd die hij en de partij DENK gedeeld hebben op sociale media. Daarin vertelt Kuzu op vaak duidelijk selectieve en vooringenomen manier over het Israelisch-Arabisch conflict, met vrijwel exclusief aandacht voor wat hij ziet als Israelisch daderschap.

Eind vorige week werd hij staande gehouden door autoriteiten toen hij met een Palestijnse vlag over de Tempelberg liep. Terwijl de DENK-fractie in de Tweede Kamer om actie riep van minister van buitenlandse zaken Blok, bleek al snel dat van arrestatie geen sprake was. Op de Tempelberg zijn alle politieke uitingen verboden in verband met de grote symbolische waarde van de plaats bij verschillende partijen in het conflict.

DENK is als politieke partij berucht om opruiende en intimiderende campagnefilmpjes. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over dit gebruik, en heeft afgelopen maart zelfs een motie ondertekend die de partij hierom veroordeelt.  

_________________________________
ENGLISH:

Credits: CIDI.nl

"The Holocaust never existed, it was set up by Jews to steal land," "The Zionist Jews do the same as what Hitler did," and "If Hitler had tackled the Jews well, then Palestine would be free today." This is a selection of video comments from the political party DENK on the Facebook page of party leader Kuzu.

Anyone browsing through the comments would think that such comments are the norm. Whether that is true or not - among DENK's followers on social media, the first seems to be the case - the comments are visible to the entire world. Moreover, the most malicious messages have not been deleted or hidden since the videos were shared on the page last weekend, despite the many possibilities that Facebook offers its users. The CIDI received several reports as a result of the shocking reactions under the videos.

If Holocaust denial and other forms of straightforward anti-Semitism are given ample room, the anti-discrimination norm fades. The next step is that images of the enemy of groups based on descent only get worse. The comments field also gives little evidence of rejection of racist statements. The opposite, where comments similar to the above quotes receive "likes", is more common.

For these reasons, CIDI has decided to inform law enforcement and to report against the users of the profiles with which the most malicious comments have been posted.

Last weekend, Kuzu was in Israel and the Palestinian territories. His visit produced a series of videos that he and the DENK party shared on social media. In it, Kuzu tells in a clearly clear and biased way about the Israeli-Arab conflict, with almost exclusively attention to what he sees as Israeli perpetrators.

(Google Translate)