26 mei 2019

2019-05-26-18.30: Nederlandse diplomaat krijgt verlof om einde Joodse democratie te propageren - Dutch diplomat receives leave to propagate Jewish democracy

Angélique Eijpe

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI.nl

Een Nederlandse diplomaat kreeg van het ministerie van Buitenlandse Zaken buitengewoon verlof om werkzaamheden te verrichten voor een radicale stichting die lijnrecht ingaat tegen kabinetsbeleid. Angélique Eijpe gebruikt haar verlof om de One State Foundation op te zetten, een organisatie die de eenstaatoplossing en een boycot van Israel promoot.

Op zijn minst opmerkelijk, gezien het feit dat Nederland sinds jaar en dag juist voorstander is van een tweestatenoplossing, en de boycotbeweging BDS afwijst.

Angélique Eijpe begon haar loopbaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2002, nadat ze ruim anderhalf jaar actief was geweest bij de omstreden Temporary International Presence in Hebron. De eerste vijf jaar werkte ze als beleidsmedewerker op de afdeling Noord-Afrika en Midden-Oosten van het ministerie, en was ze naar eigen zeggen medeverantwoordelijk voor het Nederlandse beleid richting Israel en de Palestijnen. Haar laatste post was plaatsvervangend ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Oman, waarna ze met verlof ging om de One State Foundation op te zetten.

De One State Foundation zet zich in om het draagvlak voor de eenstaatoplossing te vergroten. Dit doet de organisatie door gesprekken met Israeli’s en Palestijnen, en lobby in de politiek en media. Zo stelt Eijpe in een opiniestuk in De Volkskrant dat “het concept van een tweestatenoplossing op basis van onderhandeling tussen beide partijen”, waar Nederland voor pleit, mogelijk nooit realistisch is geweest. Volgens de diplomaat liggen de wortels van het conflict namelijk in 1948, toen de Verenigde Naties besloten om het land te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. Als alternatief wil Eijpe één staat tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, waardoor Israel als Joodse staat zou ophouden te bestaan.

Ook pleiten de bestuursleden en adviseurs van de Foundation voor BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) tegen Israel. Deze beweging werd eerder deze maand nog door de Duitse Bundestag als antisemitisch aangemerkt, en wordt door de Nederlandse overheid verworpen. Medeoprichter Ofer Neiman is naast zijn werk voor de One State Foundation een van de leiders van BDS-groep Boycott from Within, en ook adviseur Jeff Halper is zeer actief binnen de BDS-beweging. Halper noemde in 2016 Israels bestaan zelfs “een gevaar voor de wereld”. Eijpe zelf deelde in 2014 een oproep om Israel te boycotten.

Rechtszaak
Eijpe is getrouwd met Ismail Ziada, een Palestijn uit de Gazastrook die bekendheid vergaarde met zijn rechtszaak tegen de Israelische oppositieleider Benny Gantz. In de Gaza-oorlog van 2014 verloor Ziada zes familieleden bij een luchtaanval op een gebouw in vluchtelingenkamp Bureij. De Palestijnse Nederlander klaagt Gantz, destijds stafchef van de IDF, aan in de Nederlandse rechtbank voor “oorlogsmisdaden”. Hij eist ruim een half miljoen euro.

In werkelijkheid werd het gebouw in Gaza echter gebruikt als commandocentrum door terreurgroep Hamas: een legitiem militair doel. Uit onderzoek van de militaire advocaat-generaal, wiens onafhankelijkheid wettelijk is vastgelegd, bleek dat Hamas-strijder Mohammed Muqadama zich in het commandocentrum bevond. Ook kwamen bij de aanval drie andere militanten van Hamas en Islamitische Jihad om, waarvan sommigen familie waren van Ziada. De aanval op het gebouw in Bureij voldeed daarom aan alle proportionaliteitseisen zoals vastgelegd in internationaal en Israelisch recht.

Om deze reden verzocht het Israelische ministerie van Justitie onze regering om de rechtszaak stop te zetten. De Nederlandse rechter is namelijk ook niet bevoegd, aldus de Israeli’s. Dit weerhoudt Angélique Eijpe er echter niet van om de fondsenwervingscampagne voor de rechtszaak aan de lopende band te promoten, regelmatig vergezeld door tekeningen van de antisemitische cartoonist Carlos Latuff. De Braziliaanse tekenaar staat bekend om zijn antisemitische neigingen, en won in 2006 zelfs een prijs in de Iraanse cartoonwedstrijd waarbij de Holocaust wordt bespot.

Activisme
Het is niet voor het eerst dat er sprake van pro-Palestijns activisme blijkt te zijn op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In november 2018 ontdekte CIDI dat de vorige Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah, Peter Mollema, verantwoordelijk was voor subsidie aan een anti-Israel organisatie waar zijn eigen zoon voor werkte.

Korter geleden, in februari dit jaar, onthulde The Jerusalem Post dat de Nederlandse regering een rapport van NGO B’Tselem financierde waarin het Israelische Hooggerechtshof wordt aangevallen. Van een onafhankelijk onderzoek was geen sprake: de doelen van het rapport werden vooraf bepaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. CIDI heeft eind maart een Wob-verzoek gedaan om meer te weten te komen over de gang van zaken.

_____________________________________

ENGLISH:

Credits: CIDI.nl

A Dutch diplomat was given special leave from the Ministry of Foreign Affairs to perform work for a radical foundation that goes against government policy. Angélique Eijpe uses her leave to set up the One State Foundation, an organization that promotes the one-state solution and a boycott of Israel.

At least remarkable, given that the Netherlands has long been in favor of a two-state solution, and the boycott movement rejects BDS.

Angélique Eijpe started her career at the Ministry of Foreign Affairs in 2002, after having been active for more than eighteen months at the controversial Temporary International Presence in Hebron. For the first five years, she worked as a policy officer in the North Africa and Middle East department of the ministry, and said she was partly responsible for Dutch policy towards Israel and the Palestinians. Her last post was Deputy Ambassador at the Dutch Embassy in Oman, after which she went on leave to set up the One State Foundation.

The One State Foundation is committed to increasing support for the one-state solution. The organization does this through discussions with Israelis and Palestinians, and lobbying in politics and media. For example, in an opinion piece in De Volkskrant, Eijpe states that "the concept of a two-state solution based on negotiation between both parties", for which the Netherlands is arguing, may never have been realistic. According to the diplomat, the roots of the conflict were in 1948, when the United Nations decided to divide the country into a Jewish and an Arab state. As an alternative, Eijpe wants one state between the Mediterranean Sea and the Jordan River, as a result of which Israel would cease to exist as a Jewish state.

The Foundation's board members and advisers also argue for BDS (Boycott, Divestments and Sanctions) against Israel. Earlier this month, this movement was considered anti-Semitic by the German Bundestag and was rejected by the Dutch government. Co-founder Ofer Neiman is in addition to his work for the One State Foundation one of the leaders of BDS group Boycott from Within, and adviser Jeff Halper is also very active within the BDS movement. In 2016, Halper even called Israel's existence "a danger to the world." In 2014, Eijpe himself shared a call to boycott Israel.

Lawsuit
Eijpe is married to Ismail Ziada, a Palestinian from the Gaza Strip who gained fame with his lawsuit against Israeli opposition leader Benny Gantz. In the 2014 Gaza war, Ziada lost six family members in an air raid on a building in refugee camp Bureij. The Palestinian Dutchman is suing Gantz, then chief of staff of the IDF, in the Dutch court for "war crimes". He demands more than half a million euros.

In reality, however, the building in Gaza was used as a command center by the Hamas terror group: a legitimate military purpose. Investigations by the military advocate general, whose independence is legally established, showed that Hamas fighter Mohammed Muqadama was in the command center. The attack also killed three other militants from Hamas and Islamic Jihad, some of whom were relatives of Ziada. The attack on the building in Bureij therefore met all proportionality requirements as laid down in international and Israeli law.

For this reason, the Israeli Justice Ministry asked our government to stop the trial. The Dutch court also has no jurisdiction, according to the Israelis. However, this does not prevent Angélique Eijpe from promoting the fundraising campaign for the ongoing trial, regularly accompanied by drawings by anti-Semitic cartoonist Carlos Latuff. The Brazilian draftsman is known for his anti-Semitic tendencies, and in 2006 even won a prize in the Iranian cartoon competition in which the Holocaust is mocked.

Activism
It is not the first time that there has been evidence of pro-Palestinian activism at the Ministry of Foreign Affairs. In November 2018, CIDI discovered that the previous Dutch representative in Ramallah, Peter Mollema, was responsible for subsidizing an anti-Israel organization for which his own son worked.

More recently, in February this year, The Jerusalem Post revealed that the Dutch government financed a report from NGO B’Tselem in which the Israeli Supreme Court is attacked. There was no question of an independent investigation: the objectives of the report were determined in advance by the Ministry of Foreign Affairs. CIDI submitted a Wob request at the end of March to find out more about the course of events.

Credits: CIDI.nl