03 juni 2019

2019-06-03-14.00: Stop haat demonstraties Iraans regime in Nederland - Stop hate Iranian regime demonstrations in the Netherlands


Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) roept op tot maatregelen tegen protesten van het Iraanse terreurregime op Nederlandse bodem. Tijdens een demonstratie zondag in Den Haag verklaarde een groep demonstranten hun “haat jegens het zionistische regime, Israel, Amerika en Saoedi-Arabië”. De demonstratie komt rechtstreeks uit de koker van het Iraanse regime en heeft als doel om haar boodschap van terreur en antisemitisme te verkondigen.  

DE POLITIE GREEP DESONDANKS NIET IN. (RED.ICNN: Zoals gebruikelijk)

“[Israel] heeft geen enkel bestaansrecht, behalve het recht van de sterkste – voor zolang dat gaat duren, dan […] Echter, zodra het tij keert in politiek, economisch en militair opzicht, zal de meerderheid er als ratten het zinkend schip verlaten, en zal het einde van de vestigingskolonie zijn. Er is maar één oplossing, en dat is: vrij Palestina!” [Publiek scandeert: “Allahu akbar!”]

Dergelijk amper verbloemd antisemitisme werd op de manifestatie verkondigd, ten overstaan van een grote groep extremistische demonstranten. De bekende Engelstalige haatleuzen “down, down Israel!” en “down, down America!” werden ontelbare keren gescandeerd. Er werd fier gewapperd met de Ya Hoessein-vlag, die het symbool is van aan Iran gelieerde extremistische milities in het Midden-Oosten. Ook riep men veel leuzen in het Arabisch en Farsi. Het zijn taferelen rechtstreeks uit de Iraanse dictatuur, nota bene in de Internationale Stad van Vrede en Recht.

De politie stond erbij en keek ernaar, ondanks alle tekenen dat de demonstratie door een buitenlands terreurregime georkestreerd is. Vorig jaar werd bij een pro-Iraanse demonstratie ook al de vlag van de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah getoond. Hiervoor werd niemand aangehouden. In 2014 stond het Haagse gemeentebestuur toe dat ISIS-sympathisanten opriepen tot de vernietiging van het Joodse volk. De gemeente beloofde voortaan in te grijpen.

Nu, vijf jaar later, wordt Den Haag geconfronteerd met dezelfde boodschap van haat: het Iraanse regime marcheert door de Nederlandse straten en roept op tot de vernietiging van de enige Joodse staat. CIDI eist dat Den Haag nu echt actie onderneemt, en toekomstige demonstraties van het Iraanse regime niet toe zal staan.

Bron: CIDI

______________________________________________
ENGLISH

The Center for Information and Documentation Israel (CIDI) calls for measures against protests by the Iranian terror regime on Dutch soil. During a demonstration on Sunday in The Hague, a group of protesters declared their "hatred for the Zionist regime, Israel, America and Saudi Arabia." The demonstration comes directly from the box of the Iranian regime and aims to spread its message of terror and anti-Semitism.


THE POLICE NEVERTHELESS DID NOT INTERVENE (as usual)

"[Israel] has no right to exist except the right of the strongest - for as long as that will last, then ... However, as soon as the tide turns in political, economic and military terms, the majority will leave the sinking ship like rats , and will be the end of the settlement colony. There is only one solution, and that is: free Palestine! "[Public chants:" Allahu akbar! "]

Such barely disguised anti-Semitism was preached at the manifestation in front of a large group of extremist demonstrators. The well-known English-language hate slogans "down, down Israel!" And "down, down America!" Were scanned countless times. The Ya Hussein flag fluttered proudly, symbolizing Iranian-affiliated extremist militias in the Middle East. They also called many slogans in Arabic and Farsi. They are scenes directly from the Iranian dictatorship, especially in the International City of Peace and Justice.

The police stood by and looked at it, despite all the signs that the demonstration was orchestrated by a foreign terror regime. Last year, a pro-Iranian demonstration also showed the flag of the Iran-supported Hezbollah terror group. No one was arrested for this. In 2014, the Hague city council allowed ISIS sympathizers to call for the destruction of the Jewish people. The municipality promised to intervene from now on.

Now, five years later, The Hague is confronted with the same message of hatred: the Iranian regime is marching through the Dutch streets and calling for the destruction of the only Jewish state. CIDI demands that The Hague take real action now, and will not allow future demonstrations of the Iranian regime.

CREDITS: CIDI

(Google translate)