05 juni 2019

2019-06-05-10.10: Hamas heeft de raketvoorraad aangevuld, 10.000 raketten op voorraad - Hamas Replenished Rocket Supply, 10,000 Rockets Stockpiled

Raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza (Credit: Foto via IDF Twitter)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens een mediabericht citeerde Israëlische veiligheidsfunctionarissen, dat terroristische groeperingen in Gaza hun voorraad raketten hebben aangevuld en nu ongeveer 10.000 raketten klaar hebben om op Israël te worden afgevuurd.

In een artikel getiteld "Rejuvenated Hamas test Israel in High-Stakes Brinkmanship", citeerde The Wall Street Journal, dat de huidige en voormalige Israëlische veiligheidsfunctionarissen verklaarden, dat Hamas en de Palestijnse islamitische Jihad zich herbewapende via smokkel, tunnels vanuit Egypte en lokale productie. De meeste raketten zijn geschikt voor korte tot middellange afstanden. Het rapport vermeldde dat er honderden raketten zijn die geavanceerder zijn en in staat doelen dieper in Israël te treffen.

Vorige maand werden bijna 700 raketten gelanceerd, waarbij  vier mensen werden gedood en zelfs in Beersheba neer kwamen.

In een interview met het Al-Manar-netwerk van Hezbollah, dreigde PA-leider Ziad Nahala, dat de volgende ronde met raket aanvallen tegen Israël nog veel erger zullen zijn.

"Palestijnse facties in de Gazastrook hebben de mogelijkheid om duizend raketten per dag voor een hele maand te lanceren," zei Nahala. "In de laatste ronde van het conflict beperkten de Palestijnse facties zich tot middellangeafstands raketten. In de volgende confrontatie met Israël zullen raketten worden afgevuurd, niet alleen naar Tel Aviv, maar naar alle Israëlische steden, ongeacht de gevolgen. "

De Amerikaanse afgezant Jason Greenblatt van het Midden-Oosten reageerde dinsdag op het rapport op Twitter en merkte op dat de terroristische heerschappij van Gaza alleen maar zal leiden tot meer lijden van het Palestijnse volk.

Vorige maand voorspelde de islamitische Jihad-leider Ziad al-Nakhala, dat deze zomer nog een oorlog zal uitbreken tussen Israël en Gaza vanwege de intentie om "het verzet in Gaza te ontwapenen".

Iran speelt ook een grote rol bij raketaanvallen op Israël.  Op donderdag bedankte Hamas-leider Yahya Sinwar Iran voor het leveren van raketten aan de terroristische groep om op Israël te lanceren.

"Iran voorzag ons van raketten, en we verrasten de wereld toen we ons op Beersheba richtte", zei Sinwar op tv.

"Was Iran niet geweest, dan zou het verzet in Palestina zijn huidige capaciteiten niet hebben gehad," zei hij.

Bron: Breaking Israel News

_________________________________________________
ENGLISH

A media report cited Israeli security officials as saying that terrorist groups in Gaza have replenished their supplies of rockets and now have approximately 10,000 rockets ready to be fired at Israel.

In an article titled "Rejuvenated Hamas Tests Israel in High-Stakes Brinkmanship", The Wall Street Journal cited current and former Israeli security officials as saying that Hamas and Palestinian Islamic Jihad rearmed through smuggling via tunnels into Egypt and local production. Most of the rockets are described as being crude, capable of short to medium range. The report stated that there are hundreds of rockets that are more advanced and capable of hitting targets deeper inside Israel.

Last month, almost 700 rockets were launched at Israel, killing four and landing as far away as Beersheba.

In an interview with  Hezbollah’s Al-Manar network, PA leader Ziad Nahala threatened that the next round of attacks against Israel would be much worse.

“Palestinian factions in the Gaza Strip have the capability to launch a thousand rockets a day for a whole month,” Nahala said. “In the last round of conflict, Palestinian factions limited themselves to medium-range fire. In the next confrontation with Israel, rockets will be fired not only at Tel Aviv, but at all Israeli cities, whatever the consequences.”

US Middle East envoy Jason Greenblatt responded to the report on Twitter on Tuesday, noting that the terrorist rule of Gaza will only lead to increased suffering by the Palestinian people.

Last month, Islamic Jihad leader Ziad al-Nakhala predicted that a war would break out between Israel and Gaza this summer because of the intention to “disarm the resistance in Gaza.”

Iran also plays a major role in rocket attacks on Israel. Hamas leader Yahya Sinwar thanked Iran on Thursday for providing rockets to the terrorist group to launch towards Israel.

“Iran provided us with rockets, and we surprised the world when our resistance targeted Beersheba,” said Sinwar on TV.

“Had it not been for Iran, the resistance in Palestine would not have possessed its current capabilities,” he said.

Credits: Breaking Israel News