05 juni 2019

2019-06-05-11.10: EU en UK stellen, dat Israel "Nederzettingen" in Jeruzalem bouwt - ​EU and UK say Israel building "Settlement housing" in Jerusalem

EU-vlaggen wapperen buiten het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel... (fotokrediet: REUTERS/FRANCOIS LENOIR)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: The Jerusalem Post - Kruid Keinon

Volgens Peace Now heeft het ministerie van Volkshuisvesting donderdag  aanbestedingen gepubliceerd voor de bouw van 460 woningen in Pisgat Ze'ev en 345 in Ramot.

Wanneer men bouwt in de Jeruzalemse stadswijken Ramot en Pisgat Ze'ev, zal de wereld "verder weg zijn met de onderhandelingen over het vredesakkoord" in het Midden-Oosten, zei de nieuwe Britse minister voor het Midden-Oosten, Andrew Murrison, in een verklaring op dinsdag.

Murrison, bezocht vorige week Jeruzalem in zijn eerste officiële bezoek sinds dat hij drie weken geleden in zijn nieuwe functie werd benoemd. Hij gaf een verklaring uit waarin hij de aanbestedingen veroordeelde, die vorige week werden uitgegeven door de Israëlische Autoriteit voor Landelijke Zaken om honderden wooneenheden te bouwen in de wijken van Jeruzalem voorbij de groene lijn.

Volgens 'Peace Now', publiceerde het Ministerie van de Huisvesting op Donderdag aanbestedingen voor de bouw van 460 wooneenheden in Pisgat Ze'ev en 345 in Ramot. Onder de uitgegeven inschrijvingen waren aanbestedingen voor 250 woon eenheden in een woonzorg faciliteiten voor ouderen.

In de verschillende gespreksronden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit in de afgelopen jaren, werd het idee, dat Israël Ramot of Pisgat Ze'ev zou afstaan nooit serieus overwogen. Beide wijken, gebouwd op land voorbij de Groene Lijn, zijn een ingewikkeld onderdeel van het stedelijk beleid van Jeruzalem.

Toch is de Britse regering, zei Murrison in een verklaring, "ernstig bezorgd over de plannen die op 30 mei zijn aangekondigd om aanbestedingen voor honderden nederzettingen in het bezette Oost-Jeruzalem te bevorderen"."We zijn duidelijk," vervolgde hij "dat nederzettingen gebouwd op bezet Palestijns gebied in strijd zijn met het internationale recht en een obstakel vormen voor een twee-staten oplossing."We zijn duidelijk," vervolgde de verklaring, "dat nederzettingen gebouwd op bezet Palestijns gebied in strijd zijn met het internationale recht en een obstakel vormen voor een twee-staten oplossing. Helaas brengt dit ons verder weg van een door onderhandelingen tot stand gekomen vredesakkoord".
Hij zei dat hij tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem nogmaals de steun van zijn land voor een twee-staten-oplossing heeft uitgesproken, "met Jeruzalem als een gedeelde hoofdstad voor beide staten".

De verklaring van het Verenigd Koninkrijk werd drie dagen later gevolgd door een soortgelijke verklaring van de EU.

"Het beleid van de bouw en uitbreiding van nederzettingen in Oost-Jeruzalem blijft de mogelijkheid van een levensvatbare tweestatenoplossing met Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van beide staten ondermijnen, wat de enige realistische manier is om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken", luidde die verklaring.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, gewend aan de altijd weerbarstige reactie van de EU na de aankondiging van het bouwen buiten de Groene Lijn, had geen reactie op de verklaringen.

____________________________________

ENGLISH

By: The Jerusalem Post - Kruid Keinon

According to Peace Now, the Housing Ministry on Thursday published tenders for the construction of 460 housing units in Pisgat Ze'ev and 345 in Ramot.

Construction in the Jerusalem neighborhoods of Ramot and Pisgat Ze’ev take the world “further away from a negotiated peace agreement” in the Middle East, Britain’s new Middle East Minister Andrew Murrison said in a statement on Tuesday.

Murrison, who visited Jerusalem last week for his first official visit since being appointed to his new position some three weeks earlier, issued a statement condemning tenders issued by the Israel Land Authority last week to build hundreds of housing units in Jerusalem neighborhoods beyond the Green Line.

According to Peace Now, the Housing Ministry on Thursday published tenders for the construction of 460 housing units in Pisgat Ze’ev and 345 in Ramot. Among the tenders issued was one for 250 units in an assisted-living facility for the elderly.

In the various rounds of discussions between Israel and the Palestinian Authority over the last number of years, the idea that Israel would cede Ramot or Pisgat Ze’ev was never seriously entertained. Both neighborhoods – built on land beyond the Green Line – are an intricate part of Jerusalem’s urban fabric.

Yet the UK government, said Murrison in a statement, “is gravely concerned by plans announced on 30 May to advance tenders for hundreds of settlement housing units in occupied east Jerusalem.”
“We are clear,” the statement continued, “that settlements built on occupied Palestinian territory are contrary to international law and an obstacle to a two-state solution. Regrettably, this takes us further away from a negotiated peace agreement.”
He said that when he visited Jerusalem, he reiterated his country’s support for a two-state solution, “with Jerusalem as a shared capital for both states.”

The UK statement was followed three days later by a similar statement issued from the EU.

“The policy of settlement construction and expansion in east Jerusalem continues to undermine the possibility of a viable two state solution with Jerusalem as the future capital of both states, which is the only realistic way to achieve a just and lasting peace,” that statement read.

The Foreign Ministry, used to the almost reflexive reaction from the EU and some individual European states after the announcement of any building anywhere beyond the Green Line, had no response to the statements.