05 juni 2019

2019-06-05-14.50: Hamas zegt Iron Dome te kunnen omzeilen - Hamas says it can bypass Iron Dome

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI

Gisteren heeft terreurbeweging Hamas een video gepubliceerd waarin het zegt een manier te hebben gevonden om het Iron Dome luchtafweersysteem te omzeilen.

In de video pocht Hamas nooit eerder in zoveel raketten in een bepaalde tijd te hebben afgevuurd. Tijdens de escalatie van begin mei werden vanuit de Gazastrook in 30 uur tijd rond de 700 raketten op dorpen en steden in Israel afgevuurd. “85 raketten werden afgevuurd op Ashkelon, 80 op Ashdod, 60 op Be’er Sheva, allemaal met explosieve koppen,” aldus de terreurbeweging die Gaza sinds 2007 bestuurt.

Op 3 mei werden IDF-militairen aan de grens met Gaza onder vuur genomen door een scherpschutter van Islamitische Jihad. Hierop volgden bombardementen door de Israelische luchtmacht en werden honderden raketten door verschillende terreurgroepen in de Gazastrook op Israel afgevuurd. 

Hamas zegt met het afvuren van grote aantallen raketten op één doelwit het Iron Dome luchtafweersysteem met succes te hebben omzeild. “De raketbeschietingen werkten zoals gepland, en op een goed getimede manier,” aldus Hamas-commandant Abu Maaz op de website van de gewapende tak van de terreurbeweging. Hij prijst de samenwerking tussen de verschillende militante facties in de Gazastrook, die hun aanvallen op Israel coördineren onder de vlag van de zogenaamde ‘gezamenlijke Palestijnse verzetscommando‘.

Volgens Abu Maaz is ook getracht raketten op de Iron Dome installaties af te vuren. Daarnaast zouden de samenwerkende facties in Gaza met succes “sleutelposities” in Israel hebben geraakt. Wat deze zogenaamde sleutelposities zij, wijdde de Hamas-commandant niet verder over uit. Wel beweert hij dat met de raketaanvallen Israel is gedwongen tot het akkoord gaan met een staakt-het-vuren.

De video en interview met een commandant lijken onderdeel te zijn van een fondsenwervingscampagne van Hamas. De terreurbeweging zit financieel krap, en is begonnen met het accepteren van cryptovaluta. Eerder deze week kondigde Hamas-woordvoerder Abu Obeida aan “honderden miljoenen berichten in acht verschillende talen” naar telefoons te gaan sturen met de oproep “het verzet en de jihad te ondersteunen met geld.”ENGLISH:

Yesterday, the Hamas terrorist movement published a video claiming to have found a way around the Iron Dome anti-aircraft system.

In the video, Hamas never boasted to have fired in so many rockets in a certain time. During the escalation in early May, around 700 rockets were fired from the Gaza Strip in 30 hours at villages and towns in Israel. "85 missiles were fired at Ashkelon, 80 at Ashdod, 60 at Be'er Sheva, all with explosive heads," said the terror movement that has been controlling Gaza since 2007.

On May 3, IDF soldiers on the border with Gaza were fired at by a sniper from Islamic Jihad. This was followed by bombing by the Israeli air force and hundreds of rockets were fired at Israel by various terrorist groups in the Gaza Strip.

Hamas says it has successfully bypassed the Iron Dome anti-aircraft system by firing large numbers of missiles at a single target. "The missile fires worked as planned, and in a well-timed manner," said Hamas Commander Abu Maaz on the website of the armed branch of the terror movement. He praises the cooperation between the various militant factions in the Gaza Strip, which coordinate their attacks on Israel under the banner of the so-called "joint Palestinian resistance command".

According to Abu Maaz, attempts have also been made to fire rockets at the Iron Dome installations. In addition, the cooperating factions in Gaza are said to have successfully hit "key positions" in Israel. The Hamas commander did not elaborate on what these so-called key positions were. He does, however, claim that with the rocket attacks Israel has been forced to agree to a cease-fire.

The video and interview with a commander appear to be part of a Hamas fundraising campaign. The terror movement is financially tight and has begun to accept crypto currency. Earlier this week, Hamas spokesman Abu Obeida announced that he would "send hundreds of millions of messages in eight different languages" to telephones with the call to "support the resistance and jihad with money."

(Google Translate)