10 juni 2019

2019-06-10-17.30: Asteroïde kan de aarde raken op 9 september 2019 met een kans van 1 op 7.000 - One Chance in 7,000. Asteroid May Hit Earth on September 9, 2019


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Breaking Israel News

Astronomen ontdekten een grote asteroïde op een baan, die de aarde zou kunnen raken, maar ze verzekeren ons, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat de kans op een catastrofale impact slechts één op de 7000 is.

Asteroïde 2006 QV89 heeft een diameter van 164 voet (50 meter) en komt  het dichtst bij de aarde op 9 september 2019 . De European Space Agency (ESA) verwacht, dat het op een veilige afstand van 4,2 miljoen mijl van de aarde zal passeren. Dit astronomische bijna-ongeluk plaatst QV89 op de vierde plaats van de "Risicolijst" van het ESA. Hoewel dit geruststellend klinkt is dit het enige object in de top 10, dat dit jaar kans maakt om de aarde te raken. Volgens de impacttabel van de ESA heeft QV89 in 2006 een kans van .014 procent om de aarde in september te raken.

Wetenschappers zijn op de hoogte van de asteroïde sinds de ontdekking ervan op 29 augustus 2006 door de Catalina Sky Survey in de buurt van Tuscon, Arizona.  Het had twee nauwe benaderingen in de jaren 1950, vervolgens een in de jaren '60, een andere in de jaren '70 en nog eens twee in de jaren '80. Volgens de ESA is na dit jaar een nieuwe benadering in 2032 vastgesteld.

Ter vergelijking, een meteoor ter grootte van de helft van 2006 QV89 veroorzaakte in 2013 een explosie boven Tsjeljabinsk, Rusland, en raakte meer dan 1.100 mensen gewond. De meteoor werd geschat op een initiële diameter van 17-20 meter en een massa van ongeveer 10.000 ton.

Deze meteoor ontmoetingen zijn niet ongewoon. In 2006 trof een meteoor in Noorwegen, een meteoor met een geschatte explosiekracht van 100-500 ton TNT, ongeveer 3 procent van Hiroshima's opbrengst. In september 2007 stortte een meteoor neer in het zuidoosten van Peru. Veel bewoners werden ziek, blijkbaar door de schadelijke gassen die vrijkwamen bij de inslag.

Misschien wel de ernstigste asteroïdeninslag in de moderne geschiedenis was de gebeurtenis in Tunguska in 1908. De explosie boven de dunbevolkte oostelijke Siberische Taiga heeft 770 vierkante mijl bos platgewalst, maar er zijn geen menselijke slachtoffers bekend. De explosie wordt over het algemeen toegeschreven aan de ontploffing van een meteoor, aangezien er geen inslagkrater is gevonden. Het object zou uiteengevallen zijn op een hoogte van 3 tot 6 mijl. Vroege schattingen van de energie van de ontploffing variëren van 10-15 megaton TNT of ongeveer 1000 keer zo veel als die van de atoombom die op Hiroshima, Japan, is gegooid. Studies hebben verschillende schattingen van de grootte van de meteoroïde opgeleverd, in de orde van grootte van 200 tot 620 voet.

NASA begint de dreiging van een catastrofale impact als een bedreiging voor de planeet serieus te overwegen. In april kwamen wetenschappers en civiele autoriteiten van over de hele wereld samen op de 6e Planetaire Defensieconferentie van de International Academy of Astronautics. in College Park, Maryland. De Nationale Near-Earth Object Preparedness-strategie en actieplan is in juni 2018 door het Witte Huis gepubliceerd en beschrijft plannen voor een dergelijke mogelijkheid..

Het Planetary Defense Coordination Office (PDCO) werd in 2016 opgericht om potentieel gevaarlijke objecten te detecteren. Sinds de oprichting van het PDCO zijn ten minste vier belangrijke effecten gemeld. Slechts drie effecten zijn vooraf met succes voorspeld, meestal binnen enkele uren.  Op dit moment zijn de voorspellingen voornamelijk gebaseerd op het catalogiseren van asteroïden jaren voordat ze zich voordoen. Dit werkt goed voor grotere asteroïden omdat ze gemakkelijk van veraf te zien zijn, maar is niet effectief voor het voorspellen van kleinere objecten die nog steeds behoorlijk destructief kunnen zijn.

____________________________________
ENGLISH

Source: Breaking Israel News

Astronomers discovered a large asteroid on a trajectory that may hit Earth but they assure us not to worry as the chances of a catastrophic impact is only one in 7,000.

Asteroid 2006 QV89 has a diameter of 164 feet and will make its closest pass to earth on September 9, 2019. The European Space Agency’s (ESA) estimates that it will pass a comfortable  4.2 million miles away from the Earth. This astronomical near-miss places QV89  at fourth place on the ESA’s “Risk List.” Though this sounds reassuring, it is the only object in the top 10 with a chance of impacting Earth this year. According to the ESA’s impact table, 2006 QV89 has a .014 percent chance of impacting Earth in September.

Scientists have known about the asteroid since it was discovered on August 29, 2006, by the Catalina Sky Survey located near Tuscon, Arizona.  It had two close approaches in the 1950s, then one in the 60s, another in the 70s and two more in the 80s. According to the ESA, after this year, it’s set for another close approach in 2032.

For comparison,  a meteor half the size of 2006 QV89 generated an airburst over Chelyabinsk, Russia, in 2013 and injured more than 1,100 people. The meteor was estimated to have an initial diameter of 17–20 meters and a mass of roughly 10,000 tons.

These close encounters are not uncommon. In 2006, a meteor struck in Norway with the blast force estimated at the equivalence of 100–500  tons of TNT, around 3 percent of Hiroshima’s yield. In September 2007, a meteor crashed in southeastern Peru. Many residents became ill, apparently from the noxious gases released from the impact.

Perhaps the most severe asteroid impact in modern history was the Tunguska event in 1908. The explosion over the sparsely populated Eastern Siberian Taiga flattened 770 square miles of forest, yet caused no known human casualties. The explosion is generally attributed to the air burst of a meteor since no impact crater has been found. The object is thought to have disintegrated at an altitude of 3 to 6 miles.Early estimates of the energy of the airburst range from 10–15 megatons of TNT or roughly 1,000 times greater than that of the atomic bomb dropped on Hiroshima, Japan. Studies have yielded different estimates of the meteoroid’s size, on the order of 200 to 620 feet.

NASA is beginning to seriously consider the threat of a catastrophic impact as a planet-threatening possibility. In April, scientists and civil authorities from around the world gathered at the International Academy of Astronautics 6th Planetary Defense Conference. in College Park, Maryland. Also, the National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan was published by the White House in June 2018, describing plans for such an eventuality.

The Planetary Defense Coordination Office (PDCO) was established in 2016 to detect any potentially hazardous object. Since the PDCO was established, at least four major impacts have been reported. Only three impact events have been successfully predicted in advance, usually by only a few hours.  Currently, predictions are mainly based on cataloging asteroids years before they are due to impact. This works well for larger asteroids as they are easily seen from a long distance but is ineffective for predicting smaller objects that can still be quite destructive.