11 juni 2019

2019-06-11-17.30: Het hoogste gerechtshof geeft Ateret Cohanim ​gelijk - Ateret Cohanim Wins Major Court

Jaffa Gate in de oude stad van Jeruzalem. (Foto: Amir Babayof/Wiki Commons)
Jaffa Gate in the Old City of Jerusalem. (Photo: Amir Babayof/ Wiki Commons)

Het hoogste gerechtshof geeft Ateret Cohanim gelijk. De joodse aanwezigheid mag  in Jeruzalem opnieuw gevestigd worden.

"Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,..." Amos 9:14 (HSV).

Op maandag oordeelde de rechtbank in Jeruzalem in het voordeel van vastgoedbedrijven, die samen met Ateret Cohanim werken aan drie grote gebieden in Jeruzalem.

In drie afzonderlijke transacties in 2004 onderhandelden buitenlandse vastgoedondernemingen met het Griekse Patriarchaat, dat eigenaar was van de eigendommen in de oude stad van Jeruzalem.

Berisford Investments Limited kocht een 99-jarige huurovereenkomst voor het Petra Hotel met vier verdiepingen op het Omar Ibn al-Hatab Square, tussen de Jaffa Gate en de Arabische markt. De overeenkomst van $500.000 omvatte een optie voor nog eens 99 jaar.  In een afzonderlijke transactie kocht Richards Marketing Corporation het twee verdiepingen tellende Imperial Hotel naast het Petra Hotel voor 1,25 miljoen dollar. De aankoop omvatte inclusief dekwinkels op begane grond. Gallow Global Limited verwierf de rechten op Beit Azmiya, in de Bab a-Khuta buurt van de oude stad voor 55.000 dollar.

Ateret Cohanim speelde een belangrijke rol bij het lokaliseren van de eigendommen en het faciliteren van hun aankopen.

Toen de overnames voor het eerst openbaar werden, ontkende de toenmalige Griekse patriarch Irenaios deze informatie over de verkoop en beweerde, dat deze ongeldig was. Later trok hij die verklaring in en beweerde in plaats daarvan, dat de ongeoorloofde transacties waren gedaan door Nicholas Papadimas, de directeur van de kerk, die was omgekocht om de aanbiedingen te aanvaarden. Als gevolg van de verkoop werd Irenaios gedwongen af te treden en werd vervangen door de huidige patriarch Theophilos III. Theofilos verwierp de verkoop en diende een verzoekschrift in bij de rechtbank.

Rechter Gila Kanfi-Steinitz, plaatsvervangend hoofd van de rechtbank in Jeruzalem, oordeelde dat Irenaios de bevoegdheid had om namens de kerk overeenkomsten aan te gaan. Hij oordeelde ook, dat de directeur van de financiële afdeling van de kerk, die de overeenkomsten ondertekende, handelde als zijn gevolmachtigde.

Rechter Gila Knafi-Steinitz verwierp de claim, dat vertegenwoordigers van de kerk steekpenningen ontvingen en merkte op, dat "de verdachten niet voldoende bewijs op het vereiste niveau leverden voor hun beweringen van omkoping of corruptie die ten grondslag liggen aan de transacties".

Ateret Cohanim (kroon van priesters) is een non-profit organisatie, die actief joodse wortels versterkt rond educatieve instituten in en rond de oude stad en werkt aan het creëren van een groter joods leven in buurten, die vandaag de dag verstoken zijn van dit joodse leven.

______________________________________
ENGLISH:


Source: Breaking Israel News

Ateret Cohanim Wins Major Court Victory in Re-Establishing Jewish Presence in Jerusalem

“I will restore My people Yisrael. They shall rebuild ruined cities and inhabit them;” Amos 9:14 (The Israel Bible™)

On Monday, the Jerusalem District Court ruled in favor of real-estate companies working with Ateret Cohanim concerning three large areas in Jerusalem.

In three separate transactions in 2004, foreign real-estate corporations negotiated with the Greek Patriarchate which owned the properties in the Old City of Jerusalem.

Berisford Investments Limited purchased a 99-year lease for the four-story Petra Hotel located at Omar Ibn al-Hatab Square, between the Jaffa Gate and the Arab market. The $500,000 agreement included an option for an additional 99 years.  In a separate transaction, Richards Marketing Corporation purchased the two-story Imperial Hotel adjacent to the Petra Hotel for $1.25 million. The purchase included the with the ground-floor stores.  Gallow Global Limited acquired the rights to Beit Azmiya, in the Bab a-Khuta neighborhood of the Old City for $55,000.

Ateret Cohanim was instrumental in locating the properties and facilitating their acquisitions.

When the acquisitions first became public, the then-Greek Patriarch Irenaios denied knowledge of the sale, claiming it was invalid. He later retracted that statement, claiming instead that the unauthorized transactions had been made by the church’s director of finance Nicholas Papadimas who was bribed to accept the offers. As a result of the sales, Irenaios was forced to resign and was replaced by the current Patriarch Theophilos III. Theophilos rejected the sales and petitioned the court.

Judge Gila Kanfi-Steinitz, deputy head of the Jerusalem district court, ruled that Irenaios had the authority to enter into agreements on behalf of the Church. He also ruled that the director of the church’s finance department who signed the agreements acted as his proxy.

Judge Knafi-Steinitz rejected the claim any representatives of the church received bribes, noting that “the defendants did not provide sufficient proof on the required level to their claims of bribery or corruption that underlie the transactions.”

Ateret Cohanim (Crown of Priests) is a non-profit organization actively strengthening Jewish roots centered around educational institutes in and around the Old City and working toward creating greater Jewish life in neighborhoods that today are devoid of such life.