11 juni 2019

2019-06-11-17.50: Kamervragen over de verkoop van nazi-propaganda via internet - Questions about the sale of Nazi propaganda via the internet

AliExpress - China

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron:CIDI

Naar aanleiding van berichtgeving door EenVandaag over de verkoop van nazi-spullen op de website AliExpress, heeft PvdA-Kamerlid Attje Kuiken Kamervragen ingediend bij minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Nazi-onderscheidingen, uniformen en antisemitische posters uit nazi-Duitsland zijn te koop op de webshop AliExpress. In een reactie aan EenVandaag liet CIDI-woordvoerder Jonathan de Geus weten geschokt te zijn. “We krijgen de rillingen over onze rug als we mensen zien die dit kennelijk willen kopen.”

“Het gaat hier niet om materiaal dat wordt aangeboden voor bijvoorbeeld geschiedenisdocenten, om in het onderwijs te dienen. Hier wordt het ter verering aangeboden, kennelijk is daar vraag naar,” aldus De Geus namens het CIDI. Het CIDI is dan ook mordicus tegen deze verkoop. Naar aanleiding van de berichtgeving, heeft AliExpress inmiddels een deel van de nazi-artikelen verwijderd.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt dat het verkopen van nazi-symboliek wat haar betreft strafbaar moet zijn. “Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dit soort spullen komen in handen van mensen met een verkeerd gedachtegoed. We zien in Nederland dat dit een trend is, en dat steeds meer mensen met een keppeltje zich afvragen of ze wel over straat kunnen.”

Naar aanleiding van het item door EenVandaag, heeft Kuiken de volgende Kamervragen ingediend:

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van nazipropaganda via internet (ingezonden 7 juni 2019)

  1. Kent u het bericht “Nazi-spullen zijn gewoon te koop bij webshop AliExpres”? 1)
  2. Is de verkoop van nazipropaganda in Nederland verboden? Zo ja, op grond van welke wettelijke bepaling? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is de stand van de jurisprudentie ten aanzien van het verkopen van nazipropaganda, onder andere wat betreft artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht?
  4. Deelt u de mening dat door de verkoop van dergelijke posters antisemitisme, (groeps)belediging of haatzaaien bevorderd worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat, gezien het bestaande antisemitisme en de opkomst van extreemrechtse bewegingen waaronder alt-right, van de verspreiding van dit soort spullen een volkomen verkeerde invloed kan uitgaan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

NAWOORD

AliExpress: materiaal dat nazisme promoot niet toegestaan

AliExpress laat EenVandaag weten dat het bedrijfsbeleid de verkoop van materiaal dat nazisme promoot niet toestaat. "Na te zijn ingelicht hebben we de genoemde items verwijderd en blijven we actie ondernemen tegen aanbieders die onze gebruiksvoorwaarden schenden.

_____________________________

ENGLISH:

Source: CIDI

Following reports by EenVandaag about the sale of Nazi stuff on the AliExpress website, PvdA MP Attje Kuiken submitted parliamentary questions to the Minister of Justice and Security Ferd Grapperhaus. 

Nazi awards, uniforms and anti-Semitic posters from Nazi Germany can be purchased at the AliExpress webshop. In a reaction to EenVandaag, CIDI spokesman Jonathan de Geus announced that he was shocked. 

"We get the shivers down our back when we see people who apparently want to buy this." “This is not about material that is offered, for example, to history teachers, to serve in education. Here it is offered for worship, apparently there is a demand for it, "said De Geus on behalf of the CIDI. The CIDI is therefore completely against this sale. Following the news coverage, AliExpress has meanwhile removed part of the Nazi articles. 

Member of parliament Attje Kuiken (PvdA) believes that selling Nazi symbolism should be punishable as far as she is concerned. “This is a very worrying development. This kind of stuff comes into the hands of people with the wrong ideas. We see in the Netherlands that this is a trend, and that more and more people with a keppeltje are wondering if they can go on the street. ” Following the item by 

EenVandaag, Kuiken has submitted the following parliamentary questions: 

Questions from the member Kuiken (PvdA) to the Minister of Justice and Security about the sale of Nazi propaganda via the internet (submitted 7 June 2019) 

1. Do you know the message "Nazi stuff is just for sale at webshop AliExpres"?
2. Is the sale of Nazi propaganda in the Netherlands prohibited? If so, on the basis of which legal provision? If not, why not?
3.What is the state of the case law regarding the sale of Nazi propaganda, among other things with regard to Article 137e of the Criminal Code?
4.Do you share the opinion that the sale of such posters promotes anti-Semitism, (group) insult or hate speech? If so, why? If not, why not?
5. Do you share the view that, given the existing anti-Semitism and the rise of extreme right-wing movements, including alt-right, the spread of this type of stuff can have a completely wrong influence? If so, why? If not, why not?


ADDENDUM

AliExpress: material that promotes Nazism is not allowed

AliExpress lets EenVandaag know that company policy does not allow the sale of material that promotes Nazism. "After being informed, we have removed the mentioned items and we continue to take action against suppliers who violate our terms of use.