13 juni 2019

2019-06-13-12.35: Dertig​ ​Financiële BDS bankrekeningen afgesloten - Thirty Financial BDS bank accounts closed

Minister van Strategische Zaken licht de media op 3 februari in over de terreuraanslagen met BDS-organisaties. - Strategic Affairs Minister briefs the media on February 3 about the terror connections with BDS organizations.  (Photo: Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy)

Nederlands en English

NEDERLANDS:

Bron: The Jerusalem post

Dertig Financiële bankrekeningen zijn in verband met BDS-bevorderende NGO's  (niet-gouvernementele organisaties) afgesloten.

Dertig financiële bankrekeningen in verband met BDS-propaganda makende non-profit organisaties, die banden hebben met terrorisme of terreur, zijn de afgelopen twee jaar opgeheven, volgens een rapport van het Ministerie van Strategische Zaken. De gegevens, resultaten van een niet bekendgemaakte economische campagne door het ministerie en de pro-Israëlische organisaties, werden voor het eerst op maandag openbaargemaakt.

Tien van de gesloten rekeningen bevonden zich in de Verenigde Staten, en 20 in Europa.

Volgens het ministerie hebben deze sluitingen "de instroom van fondsen" bij deze organisaties "aanzienlijk beperkt".

"Jarenlang hebben boycotpromotors zich vermomd als 'mensenrechtenactivisten', die erin geslaagd zijn om tientallen miljoenen euro's in te zamelen van westerse landen en burgers die dachten, dat ze bijdroegen aan zaken die rechtvaardigheid en gelijkheid ondersteunden", aldus Gilad Erdan, minister van Strategische Zaken. "Na verloop van tijd hebben we echter onthuld dat de vermeende 'mensenrechten' NGO's (niet-gouvernementele organisaties) zijn in werkelijkheid gevuld met antisemitische agenten die diepe banden hebben met terroristische groeperingen, gefixeerd op het vernietigen van de staat Israël.

"Als gevolg van onze acties distantiëren landen en financiële instellingen zich nu van deze organisaties", vervolgt Erdan.

In het rapport worden verschillende voorbeelden genoemd van afgesloten rekeningen, zoals drie van de boycotorganisatie 'Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network' - één op PayPal, 'Donorbox' en 'Plaid' - die op verzoek van het International Legal Forum werden gesloten. Het forum had de aandacht van het platform gevestigd op de nauwe banden van Samidoun met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP).

De connecties werden oorspronkelijk duidelijk gemaakt in een ander rapport, eerder dit jaar gepubliceerd door het ministerie, genaamd Terrorists in Suits. Dat rapport onthulde meer dan 100 verbanden tussen terreurgroepen en organisaties die zich inzetten voor de boycot van Israël, waaronder de tewerkstelling van 30 huidige en "gepensioneerde" terreurwerkers. Het rapport liet zien hoe deze terroristen BDS organisaties gebruiken om hun ware activiteiten tegen Israël te verdoezelen en rapporteerde over pogingen van terroristen om een "mensenrechtenactivist" persona te gebruiken om hun ware zelf te maskeren. Door dit te doen, verkrijgen deze individuen legitimiteit en geld van Westerse landen om activiteiten te financieren om Israël te boycotten en te delegitimeren.

_______________________________________
ENGLISH:

Source: The Jerusalem Post

30 Financial Accounts associated with BDS-promoting NGOS shut down

Thirty financial accounts associated with BDS-promoting nonprofits with ties to terrorism or terror operatives have been closed in the last two years, according to a report by the Strategic Affairs Ministry. The data – results of an undisclosed economic campaign by the ministry and pro-Israel organizations – were revealed for the first time on Monday.

Ten of the closed accounts were in the United States, while 20 were in Europe...

According to the ministry, these closures have “significantly curtailed the influx of funds” received by these organizations.

“For years, boycott promoters have disguised themselves as ‘human rights activists,’ managing to raise tens of millions of euros from Western countries and citizens who thought they were contributing to causes supporting justice and equality,” Strategic Affairs Minister Gilad Erdan said in a statement. “Over time though, we have revealed that the supposed ‘human rights’ NGOs are, in reality, filled with antisemitic operatives with deep ties to terrorist groups fixated on destroying the State of Israel.”

“As a result of our actions, countries and financial institutions are now distancing themselves from these organizations,” Erdan continued.

The report cited several examples of accounts closed, such as three belonging to the boycott organization Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network – one each on PayPal, Donorbox and Plaid – which were shut down at the request of the International Legal Forum. The forum had brought to the platforms’ attention Samidoun’s close ties with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

The ties were originally made clear in another report, published by the ministry earlier this year, called Terrorists in Suits. That report revealed more than 100 links between terror groups and organizations promoting boycotts of Israel, including the employment of 30 current and “retired” terror operatives. It showed how these terrorists use BDS organizations to whitewash their true activities against Israel and reported on efforts by terrorist operatives to use a “human rights activists” persona to mask their true selves. By doing so, these individuals obtain legitimacy and money from Western countries to finance activities to boycott and delegitimize Israel.