14 juni 2019

2019-06-14-17.00: Ballon-aanvallen uit Gaza worden strak aangestuurd door Hamas - alas attacks from Gaza are tightly controlled by Hamas

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI

“Er wordt geen enkele brandballon opgelaten zonder toestemming van Hamas”

Het Israelische leger heeft steeds meer bewijs dat de brandballon-acties vanuit Gaza strak worden georganiseerd en geleid door Hamas. Er is dus geen sprake van ‘spontane’ protesten, zoals soms wordt gesuggereerd.

Nieuw dreigement: gifballonnen
Sinds vorig jaar worden regelmatig ballonnen met brandbare stoffen en ontstekingsmechanismes vanuit Gaza de Israelische grens overgestuurd. De ballonnen veroorzaken grote branden in het Israelische grensgebied en hebben al meerdere hectares aan natuur- en landbouwgrond verwoest. Deze week presenteerde Hamas een nieuwe ontwikkeling in de terreurstrategie: in een videoclip is een groep terroristen te zien die ballonnen met – aldus de video – giftige stoffen voorbereiden. In een interview met de door Hamas gecontroleerde website Gaza Now vertellen de Hamas-leden dat zij steeds beter in staat zijn om de ballonnen verder weg te laten vliegen, en ze een groter gewicht te laten dragen. De verbetering in het draagvermogen van de ballonnen is, evenals de giftige stoffen, een innovatie van een gespecialiseerde terreurcel binnen Hamas. “Wat we hier hebben zal zowel de gezichten als de gedachten van de zionisten aantasten” aldus de man in de interview.


Het is nog onzeker of er daadwerkelijk sprake is van giftige ballonnen – van Israelische zijde zijn hier nog geen berichten over.

De gespecialiseerde ballonnen-terreurcel is vernoemd naar Ahmad Zawari, een Hamas-ingenieur die in Tunesië is geliquideerd. De groep fungeert als een professionele legereenheid met enkele honderden terroristen. De leiding van de groep is in handen van Ahmad Abu Hlal, zijn rechterhand is Osama Abu Dlal. Volgens de Israelische inlichtingendienst is Abu Dlal verantwoordelijk voor het smokkelen van ballonnen en grondstoffen. Een derde man, Rajab Hatib, zou verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van wapens. Het gaat dus om een strak geleide terreureenheid, een wereld van verschil met het beeld van “onschuldige kinderen” die “spontaan” ballonnen oplaten, zoals dat eerder werd geschetst.Door Gaza’s ligging tussen Israel en de Middellandse Zee, kan Hamas eenvoudig gebruikmaken van de windrichting om ballonnen naar Israel te laten vliegen. De voornoemde terreureenheid heeft meerdere afdelingen die verspreid opereren langs de grens met Israel. Elke cel heeft een strakke taakverdeling, inclusief beveiligingsmensen.

Strakke discipline
Die strakke discipline is opvallend, aldus de Israelische inlichtingendiensten. De groepen worden centraal aangestuurd vanuit Hamas, die aangeeft wanneer ballonnen moeten worden opgelaten en wanneer de terreur moet worden gestaakt. “Als Hamas het wil, gaat er geen enkele ballon de lucht in, is er geen enkele demonstrant bij het grenshek en is er überhaupt geen activiteit”, zeggen Israelische legerfunctionarissen tegen mediakanaal Mako.

Inwoners grensgebied willen actie
Israelische inwoners van het gebied zijn boos, en eisen een hardere aanpak door het leger om de vijandigheden te stoppen. “Het maakt niet uit hoe, maar ons leven wordt dagelijks geterroriseerd” zeggen ze. “Of het nu komt van een bom, rakket of een ballon, de schade blijft groot en de ontregeling van ons leven is enorm”. De verbranding van talloze velden – nog verergerd door de hitte en droogte in deze tijd van het jaar – is hartverscheurend voor bewoners, zeker nu de velden bijna klaar zijn om te worden geoogst. Elke dag nemen de branden toe, zonder dat het Israelische leger een passend antwoord lijkt te hebben.  

Israelische analisten denken dat Hamas de verkiezingstijd misbruikt voor steeds meer acties, in de wetenschap dat Israel op dit moment geen oorlog zal beginnen. En als er luchtaanvallen komen, kan Hamas schuilen in de speciaal gegraven tunnels. De burgerbevolking van Gaza kan dat niet, maar daar lijkt Hamas weinig om te geven. Sterker nog, de beelden van een lijdende burgerbevolking leveren de terreurbeweging alleen maar punten op in de propagandastrijd

__________________________________________
ENGLISH:

Sopurtce: CIDI

"No fire balloon is released without permission from Hamas"

The Israeli army has more and more evidence that the fire balloon actions from Gaza are tightly organized and led by Hamas. So there is no question of "spontaneous" protests, as is sometimes suggested.

New threat: poison balloons
Since last year, balloons with flammable substances and ignition mechanisms have been sent from Gaza to the Israeli border. The balloons cause major fires in the Israeli border area and have already destroyed several hectares of natural and agricultural land. This week Hamas presented a new development in the terror strategy: a video clip shows a group of terrorists preparing balloons with - according to the video - toxic substances. In an interview with the Hama-controlled website Gaza Now, the Hamas members say that they are increasingly able to make the balloons fly farther away, and make them carry a greater weight. The improvement in the carrying capacity of the balloons, like the toxic substances, is an innovation of a specialized terror cell within Hamas. "What we have here will affect both the faces and the thoughts of the Zionists," said the man in the interview.

It is still uncertain whether there are actually poisonous balloons - there are no reports about this from the Israeli side.The specialized balloon terror cell is named after Ahmad Zawari, a Hamas engineer who was wound up in Tunisia. The group acts as a professional army unit with several hundred terrorists. Ahmad Abu Hlal is in charge of the group, his right hand is Osama Abu Dlal. According to the Israeli intelligence service, Abu Dlal is responsible for smuggling balloons and raw materials. A third man, Rajab Hatib, would be responsible for developing weapons. It is therefore a tightly guided terror unit, a world of difference with the image of "innocent children" 


Due to Gaza's location between Israel and the Mediterranean Sea, Hamas can easily use the wind direction to make balloons fly to Israel. The aforementioned terror unit has several departments that operate scattered along the border with Israel. Every cell has a tight division of tasks, including security people.

Tight discipline
The strict discipline is striking, according to the Israeli intelligence services. The groups are centrally controlled from Hamas, which indicates when balloons should be released and when the terror should be stopped. "If Hamas wants it, not a single balloon goes up, there is no demonstrator at the border gate and there is no activity at all," Israeli army officials tell media channel Mako.

Residents in the border area want action
Israeli residents of the area are angry and demand a harder approach by the army to stop hostilities. "It doesn't matter how, but our lives are being terrorized every day," they say. "Whether it comes from a bomb, package or balloon, the damage remains great and the disruption of our lives is enormous." The burning of countless fields - exacerbated by the heat and drought at this time of year - is heartbreaking for residents, especially now that the fields are almost ready to be harvested. The fires are increasing every day, without the Israeli army appearing to have a suitable answer.

Israeli analysts believe Hamas is abusing election time for more and more actions, knowing that Israel will not start a war at this time. And if air attacks occur, Hamas can hide in the specially dug tunnels. The civilian population of Gaza cannot, but Hamas seems to care little about that. In fact, the images of a suffering civilian population only give the terror movement points in the struggle for propaganda