20 juni 2019

2019-06-20-11.10: Kuzu eist opheldering over Joden op Tempelberg - Kuzu, leader of a Turkish Political Dutch Party demands clarification about Jews on Temple Mount

Tunahan Kuzu, leader of a Turkish Political Dutch Party (Picture ICNN)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI.nl

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) wil van ministers Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en Blok (Buitenlandse Zaken) opheldering over het feit dat Joden op Jeruzalemdag toegang hadden tot de Tempelberg, de heiligste plek voor Joden. Volgens Kuzu bestormden ‘honderden kolonisten’ onder begeleiding van het Israelische leger de berg in Jeruzalem. In werkelijkheid was er echter helemaal geen sprake van een ‘bestorming’, maar liep een groep Joden vreedzaam over de Tempelberg.

Kuzu, die circa een maand geleden nog staande werd gehoudentoen hij wilde provoceren nabij de Tempelberg, draagt met zijn Kamervragen wederom bij aan spanningen tussen moslims en Joden. De oude fabel dat de Joden de moskee op de Tempelberg zouden willen overnemen, of zelfs vernietigen, heeft in het verleden vaak geleid tot onrust of zelfs geweld.

Status quo
De Tempelberg, waar de Eerste en Tweede Tempel stonden, is de heiligste plek binnen de Joodse religie. Ook voor moslims is de Tempelberg (in het Arabisch ‘Haram al-Sharif’ genoemd) één van de heilige plekken. De islamitische Al Aqsa-moskee en de Rotskoepel staan op de berg. Toen Israel in 1967 Oost-Jeruzalem op Jordanië terugveroverde, liet de Joodse staat de religieuze soevereiniteit van de berg daarom in handen van de Jordaans-islamitische waqf. De waqf doet dit in samenwerking met de Israelische politie, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de Tempelberg. Dat de politie de Tempelberg bezoekt is dus – anders dan Kuzu beweert in zijn Kamervragen – geen schending van de zogeheten ‘status quo’.

Een ander twistpunt is het recht om de bidden op de Tempelberg. Volgens de afspraken tussen Jordanië en Israel mogen niet-moslims de Tempelberg bezoeken, zij het onder zeer strikte voorwaarden. Het is voor niet-moslims echter verboden om er te bidden. De status quo is geregeld onderwerp van discussie tussen Israel en de Palestijnen en Jordaniërs. Geruchten dat Israel de status quo zou willen veranderen, hebben regelmatig geleid tot Palestijnse rellen of zelfs terreuraanslagen. Israel benadrukt echter dat zij de status quo niet wil veranderen.

Rellen
De Israelische politie sluit, tijdens de laatste tien dagen van de ramadan, uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot de Tempelberg altijd volledig af voor niet-moslims. Omdat deze periode dit jaar samenviel met de nationale feestdag Jeruzalemdag wilden Tempelbergactivisten, die ijveren voor Joodse rechten op de heilige plek, een bezoek brengen aan de Tempelberg. Het Hooggerechtshof stelde de politie echter in het gelijk.

Desondanks kwamen op Jeruzalemdag honderden Joodse activisten naar de Tempelberg, en eisten ze toegang. Na een risicoanalyse besloot de politie om de groep toch toegang te verlenen. Toen dit nieuws bekend werd ontstonden er hevige rellen tussen de islamitische bezoekers van de Tempelberg en Israels veiligheidsdiensten. Op onderstaande video is te zien hoe er wordt gegooid met stoelen, stenen en andere objecten.


Geen grote incidenten
Pas toen de rellen onder controle waren kon de Joodse groep veilig – onder politiebegeleiding, niet het leger zoals Kuzu beweert – de Tempelberg bezoeken. Dit bezoek verliep zonder grote incidenten. Wel werd een van de Joodse bezoekers gearresteerd door de Israelische politie omdat hij het kaddiesjgebed uitsprak, terwijl het voor Joden verboden is om te bidden op de Tempelberg.

Volgens zijn advocaat werd de man op ‘gewelddadige’ wijze gearresteerd, terwijl tientallen “Allahu akbar”-schreeuwende Arabieren met rust werden gelaten. Later die ochtend, toen de Joden weer vertrokken waren, ontstonden er volgens de politie opnieuw gewelddadige botsingen tussen grote groepen moslims en de politie. Kortom: Kuzu’s claims over de Joodse bestormers zijn regelrechte leugens. In werkelijkheid waren het moslims, die op de heilige plek de veiligheidsdiensten aanvielen.

‘VN-missie’
In zijn Kamervragen – gebaseerd op een artikel van propagandakanaal Al Jazeera, verdraait opruier Kuzu echter zonder gêne de feiten. Volgens het Kamerlid is de ingebeelde bestorming door Joden (die hij zonder bewijs aan te dragen stuk voor stuk ‘kolonisten’ noemt) “de zoveelste schending van de gemaakte afspraken over de toegang tot en beheer van de al-Aqsa compound” en is er sprake van een ‘intimidatiepolitiek’. Kuzu vraagt of Blok en Kaag ‘concrete acties en handelingen’ hebben ondernomen, en vraagt of ze het optreden van de Israelische autoriteiten willen veroordelen.

Als oplossing stelt het DENK-Kamerlid voor dat “een onpartijdige entiteit die enkel belang heeft bij het faciliteren en bewerkstelligen van vrede, rust en stabiliteit in Oost-Jeruzalem, zoals de Verenigde Naties” de veiligheid in het oostelijke deel van Israels hoofdstad zou moeten bewaken. Hij wil dat Nederland zich in VN-verband hard gaat maken voor een dergelijke internationale missie.

Volgens het VN-Verdelingsplan van 1947 zou heel Jeruzalem onder internationaal bestuur vallen. Dit plan werd geaccepteerd door het Joodse leiderschap. De Arabische staten (en de vertegenwoordigers van de Palestijnse Arabieren) wezen het plan echter resoluut van de hand.

______________________________
ENGLISH:


Source: CIDI.nl

Member of the Lower House Tunahan Kuzu (DENK, a Turkish Political Party) wants to clarify from ministers Kaag (Development Cooperation) and Blok (Foreign Affairs) about the fact that Jews on Jerusalem Day had access to the Temple Mount, the holiest place for Jews. According to Kuzu, "hundreds of settlers" stormed the mountain in Jerusalem under the guidance of the Israeli army. In reality, however, there was no "storming" at all, but a group of Jews walked peacefully over the Temple Mount.

Kuzu, who was held up about a month ago when he wanted to provoke near the Temple Mount, once again contributes to tensions between Muslims and Jews with his parliamentary questions. The old myth that the Jews would want to take over, or even destroy, the mosque on the Temple Mount, has often led to unrest or even violence in the past.

Status quo
The Temple Mount, where the First and Second Temple stood, is the holiest site in the Jewish religion. For Muslims, the Temple Mount (called "Haram al-Sharif" in Arabic) is one of the holy places. The Islamic Al Aqsa mosque and the Dome of the Rock are on the mountain. When Israel reclaimed East Jerusalem from Jordan in 1967, the Jewish state therefore left the religious sovereignty of the mountain in the hands of the Jordanian waqf. The waqf does this in collaboration with the Israeli police, who are responsible for security on the Temple Mount. That the police visit the Temple Mount is - contrary to what Kuzu claims in his parliamentary questions - not a violation of the so-called "status quo".

Another point of contention is the right to pray on the Temple Mount. According to the agreements between Jordan and Israel, non-Muslims may visit the Temple Mount, albeit under very strict conditions. However, it is forbidden for non-Muslims to pray there. The status quo is regularly the subject of discussion between Israel and the Palestinians and Jordanians. Rumors that Israel wants to change the status quo have regularly led to Palestinian riots or even terrorist attacks. Israel, however, emphasizes that it does not want to change the status quo.

Riots
During the last ten days of Ramadan, the Israeli police always completely block access to Temple Mount for non-Muslims for security reasons. Because this period coincided this year with the National Day Jerusalem Day, Temple Mount activists, who are campaigning for Jewish rights in the holy place, wanted to visit the Temple Mount. However, the Supreme Court ruled in favor of the police.

Nevertheless, hundreds of Jewish activists came to the Temple Mount on Jerusalem Day and demanded access. After a risk analysis, the police decided to grant access to the group. When this news became known, violent riots arose between the Islamic visitors to the Temple Mount and Israel's security services. Video footage shows how to throw with chairs, stones and other objects.No major incidents
Only when the riots were under control could the Jewish group safely - under police guidance, not the army as Kuzu claims - visit the Temple Mount. This visit went without major incidents. However, one of the Jewish visitors was arrested by the Israeli police for pronouncing the kaddish prayer, while it is forbidden for Jews to pray on the Temple Mount.

According to his lawyer, the man was arrested in a "violent" manner, while dozens of "Allahu akbar" shouting Arabs were left alone. Later that morning, when the Jews had left, there were again violent clashes between large groups of Muslims and the police, according to the police. In short: Kuzu's claims about the Jewish assailants are outright lies. In reality it was Muslims who attacked the security forces in the holy place.

"UN mission"
In his parliamentary questions - based on an article from propaganda channel Al Jazeera, however, stirrer Kuzu distorts the facts without embarrassment. According to the MP, the imagined assault by Jews (whom he calls piece by piece "settlers") is "the umpteenth violation of the agreements made on access to and management of the al-Aqsa compound" and there is talk of an 'intimidation policy'. Kuzu asks whether Blok and Kaag have taken "concrete actions and actions" and asks whether they want to condemn the actions of the Israeli authorities.

As a solution, the DENK Member proposes that "an impartial entity that is only interested in facilitating and ensuring peace, tranquility and stability in East Jerusalem, such as the United Nations" should guard security in the eastern part of Israel's capital . He wants the Netherlands to stand up for such a thing in the UN context

(Google Translate)