24 juni 2019

2019-06-24-11.45: ICC in Den Haag behandelt klachten tegen de PA voor het martelen van burgers - ICC in The Hague to Hear Complaints Against PA for orturing Civilians


Palestinian Authority Security Forces

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Jewish Press

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag behandelt klachten tegen de PA voor het martelen van burgers.

Veel Arabieren uit Judea en Samaria, die werden ontmaskerd als collaborateurs met Israël, werden naar verluidt gemarteld door de Palestijnse Autoriteit, en sommigen van hen hebben besloten om aanklachten van mensenrechtenschendingen tegen de PA in te dienen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, zo meldt Israel Hayom.

Deze week maandag zullen Palestijnse Arabieren, die op brute wijze misbruikt zijn door PA-functionarissen, hun getuigeverklaringen in Den Haag indienen.

In een uitspraak van twee jaar geleden door rechter Moshe Drori van de districtsrechtbank in Jeruzalem werd de Palestijnse Autoriteit schuldig bevonden aan ernstige mishandeling, waaronder moord, ontvoering, opsluiting, marteling en verkrachting van 52 Israëlische en Palestijnse burgers van Judea en Samaria.

Het vonnis beschreef de afschuwelijke martelingen, zoals elektrische schokken, langdurige ophanging met het hoofd van het slachtoffer naar beneden gericht, het gieten van kokend plastic op het lichaam, het uittrekken van vingernagels en tanden, sterilisatie, slaaptekort en voedselgebrek. Vervolgens moord en verkrachting van familieleden.

Na de uitspraak, waarin stond dat de Palestijnse Autoriteiten verantwoordelijk werden gehouden voor de daden van moord en marteling, heeft de rechtbank de PA veroordeeld tot het betalen van een gedeeltelijke compensatie van 14 miljoen shekel (4 miljoen dollar) aan de eisers voor het ontzeggen van hun vrijheid, evenals de juridische kosten voor een bedrag van 1,5 miljoen shekel (415.000 dollar).
Het Jerusalem Institute of Justice heeft samen met advocaat Barak Kedem, die de eisers voor de rechtbank van Jeruzalem vertegenwoordigde, de krachten gebundeld om "de wereld de wreedheid van de Palestijnse Autoriteiten ten opzichte van haar gevangenen aan de kaak te stellen".

Advocaat Uri Morad, directeur van de internationale juridische afdeling van het Jerusalem Institute of Justice, verduidelijkte dit: "In februari vroegen we de rechtbank in Den Haag om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, voor misdaden, die hij had begaan tegen zijn eigen volk, waaronder een systematische en wijdverbreide campagne van moord, marteling en illegale arrestaties van de Palestijnse bevolking. De getuigenissen, die morgen zullen worden voorgelegd, wijzen op een systematisch en goed geolied systeem, dat de burgerbevolking met gewelddadige middelen onderdrukt".

"Het feit dat er mensen zijn die dit geweld hebben meegemaakt, zou ieder mens moeten shockeren, in welk land je ook woont en wat je politieke opvattingen zijn," zei advocaat Kedem. "We kunnen niet werkeloos toezien bij de verschrikkingen van de Palestijnse Autoriteit. Ik hoop dat de landen na de oproep aan Den Haag en de wereldleiders zich zullen afvragen of ze deel willen blijven uitmaken van het mechanisme dat geld overmaakt aan de Palestijnse Autoriteit, en dat de rechtbank in Den Haag van de daders van de wreedheden in de PA rekenschap zal eisen".

"Het is belangrijk, dat de wereld weet en erkent hoe wreed de Palestijnse Autoriteit is", zegt Flavia Sevald, directeur-generaal van het Jeruzalem Instituut voor Justitie. "In de brieven hebben we de wereldleiders gevraagd hun invloed aan te wenden op de Palestijnse Autoriteit om de schade aan levens, veiligheid en vrijheid van de Palestijnse bevolking te stoppen. We vragen de leiders ook om druk uit te oefenen op het leiderschap van de PA om de Palestijnse aanklagers, die angst en marteling hebben ervaren, te compenseren en de wereld te vragen de ogen te openen en ernaar te handelen. "

Een aantal van de slachtoffers zijn bereid om voor een camera te vertellen wat hun is overkomen.

"Ik wilde meer dan 20 keer per dag sterven, vanwege het lijden," zei een getuige. "De martelingen waren verschrikkelijk. Toen ze me eenmaal in een elektrische stoel hadden gezet, was ik er zeker van dat ik zou sterven".

Een andere getuige zei: "Een hoge officier liet me een bomgordel zien en zei, dat ik ofwel de bomgordel om doe om een aanval uit te voeren in Israël, of dat ze me ter plekke zouden vermoorden".

Een getuige verklaarde, dat nadat hij in Israël was geïnfiltreerd en op weg was om een aanslag te plegen, hij ernstig gewond was geraakt bij een auto-ongeluk. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Israël gebracht, waar hij werd behandeld tot hij buiten levensgevaar was. Na de medische behandeling, die hij in Israël kreeg, veranderde hij zijn mening en werd hij een medewerker, die Israël hielp bij de bestrijding van het terrorisme.

"De wraak van de Palestijnse Autoriteit was bijzonder wreed. Zijn vrouw beviel van een zevende maand baby. De moeder en de couveuse baby werden onmiddellijk ontslagen uit het ziekenhuis. De premature baby leed hierdoor aan ernstige lichamelijke en cognitieve beperkingen. Tegenwoordig is ze 17 jaar oud en woont ze in het Beit Levinstein Rehabilitatie Ziekenhuis".

De vader kreeg een hartaanval toen hij zijn dochtertje verlamd zag raken, omdat de Palestijnse Autoriteit haar uit de couveuse had verwijderd om haar vader te straffen.

_____________________________________
ENGLISH:

Source: Jewish Press

The International Criminal Court (ICC) in The Hague to Hear Complaints Against PA for Torturing Civilians

Many Judea and Samaria Arabs who were exposed as collaborators with Israel were allegedly tortured by the Palestinian Authority, and some of them have decided to file claims of human rights violations against the PA at the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Israel Hayom reported.

On Monday this week, PA Arab witnesses who have been brutally abused by PA officials will submit their testimonies at The Hague.

In a ruling issued two years ago by Jerusalem District Court Judge Moshe Drori, the Palestinian Authority was found guilty of responsibility for severe abuse, including murder, abduction, imprisonment, torture and rape of 52 Israeli and Palestinian citizens of Judea and Samaria.

The verdict described horrific torture that included electric shocks, prolonged hanging with the victim’s head pointing down, pouring boiling plastic on the body, uprooting of fingernails and teeth, sterilization, sleep deprivation, food deprivation, and murder and rape of family members.

Following the ruling, which stated that the Palestinian Authority was responsible for the acts of murder and torture, the court ordered the PA to pay the plaintiffs partial compensation in the amount of 14 million shekel ($4 million) for the denial of their liberty, as well as legal expenses in the amount of 1.5 million shekel ($415,000).

The Jerusalem Institute of Justice, together with attorney Barak Kedem, who represented the plaintiffs in the Jerusalem District Court, have joined forces to “present to the world the cruelty of the Palestinian Authority towards its prisoners.”

Attorney Uri Morad, director of the International Legal Department at the Jerusalem Institute of Justice, explained: “In February, we asked the court in The Hague to open a criminal investigation against Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas, for crimes he had committed against his own people, which included a systematic and widespread campaign of murder, torture and illegal arrests against the Palestinian population. The testimonies, which will be submitted tomorrow, point to a systematic and well-oiled mechanism that oppresses the civilian population with violent means.”

“The fact that there are people who have experienced this inferno should shock every human being, no matter which nation you belong to, and what your political views are,” attorney Kedem said. “We cannot stand idly by at the horrors of the Palestinian Authority. I hope that following the appeal to The Hague and world leaders, states will ask themselves if they want to continue to be part of the mechanism that transfers funds to the Palestinian Authority, and that the court in The Hague will demand an accounting from the perpetrators of the atrocities in the PA.”

“It is important that the world know and recognize how cruel the Palestinian Authority is,” said Flavia Sevald, director general of the Jerusalem Institute for Justice. “In the letters, we have asked world leaders to use their influence to stop the harm to the life, security and freedom of the residents of the Palestinian Authority. We also ask the leaders to help put pressure on the PA leadership to compensate the Palestinian plaintiffs who have experienced terror and torture and call upon the world to open its eyes and act.”

Some of the plaintiffs agreed to tell about their experiences in front of a camera.

“I wanted to die more than 20 times a day, because of the suffering,” one witness said. “The torture was horrible. Once they put me in an electric chair, I was sure I would die.”

Another witness said, “A senior officer showed me an explosives belt and said either I would put on my explosives belt and carry out an attack in Israel, or they would kill me on the spot.”

One witness testified that after he had infiltrated into Israel and was on his way to carry out an attack, he was seriously injured in a car accident. He was rushed to hospital in Israel, where he received treatment until he was out of danger. Following the medical treatment he received in Israel, he changed his view and became a collaborator, helping Israel fight terrorism.

“The revenge of the Palestinian Authority was particularly cruel. His wife, who had given birth in the seventh month, and the baby who needed an incubator, were discharged immediately from the hospital. The premature baby suffered severe physical and cognitive disabilities as a result. Today she is 17 and lives in the Beit Levinstein Rehabilitation Hospital.”

The father suffered a heart attack when he saw his little daughter who became paralyzed, because the Palestinian Authority had removed her from the incubator in order to punish her father.