24 juni 2019

2019-06-24-12.45: Het Vredesplan van Trump zal leiden tot een 'volledige Palestijnse staat' - Trump’s Peace Plan will Lead to ‘Full Palestinian Statehood’

Saoedische prins Al-Walid bin Talal ontmoet de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas (Foto Flash90). - Saudi prince Al-Walid bin Talal meets with Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas (Photo Flash90)


Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: Israel Breaking News

Een Saoedische top diplomaat vertelde Globes op Vrijdag, dat de ,,Deal of the century" van de Trump ,,een duidelijke weg , die tot volledige Palestijnse onafhankelijkheid" leidt. De anonieme Saoedische ambtenaar legt uit dat hij weliswaar uit eigen naam spreekt, maar dat hij ook beweert dat veel andere ambtenaren in de Saoedische regering het met zijn gevoelens eens zijn. Hij legde uit dat Saoedi-Arabië en de Kroonprins er belang bij hebben de Palestijnse leiders te helpen en het als hun "verantwoordelijkheid" zien. Zij proberen de PA-leiding onder druk te zetten om "het politieke en economische plan serieus te onderzoeken".

Hij legde verder uit, dat zowel hij als andere landen bereid zijn om "enorme sommen geld te investeren op een schaal waar de Palestijnen niet eens van kunnen dromen". Hij voegde eraan toe dat als ze de overgang willen maken naar echte onafhankelijkheid, fatsoenlijk onderwijs, werkgelegenheid en een sterke economie, die niet afhankelijk is van financieel ondersteuning.

Dit is waar het moeilijk voor hen kan zijn, om uit hun zelf, uit het eeuwige imago van slachtofferrol te komen. Ze geloven niet dat ze dit kunnen".

En hoewel Trump's adviseurs Jared Kushner en Jason Greenblatt hebben beweerd, dat het plan hen een staat zal geven, maar wel zonder volledige autonomie, voegt de ambtenaar eraan toe: "voor zover we weten, heeft het plan een duidelijk doel om volledige Palestijnse onafhankelijkheid te verkrijgen".

"We hebben ook bedenkingen bij de Amerikaanse voorstellen over een aantal kwesties, met name Jeruzalem en Haram al-Sharif (de Tempelberg), maar we zijn ervan overtuigd dat zelfs de meest complexe problemen kunnen worden opgelost als de maag vol is en het leven rustig," zei hij. "Dat wil zeggen, wanneer de economische situatie verbetert, is er geen geweld en is er een echte toekomst. En dat accepteren de Palestijnen nog steeds niet. “

_____________________________
ENGLISH:

Source: Israel Breaking News

A top- ranking Saudi diplomat told Globes on Friday that Trump’s ‘Deal of the Century’ includes a “clear path leading to complete Palestinian independence”. The anonymous Saudi official explains that although he speaks on his own behalf, he also claims that many other officials in the Saudi government agree with his sentiments. He explained that Saudi and the Crown Prince have an interest in assisting the Palestinian leadership and see it as a “responsibility”. They are trying to press the PA leadership to “seriously examine the political and economic plan”.

He went on to explain that both him and other countries are ready to invest “massive sums of money on a scale the Palestinians would never even dreamed of receiving”. He added that if they will transition to true independence, decent education, employment and a robust economy that isn’t dependent on handouts…

This is where it may be hard for them to grow out of their self perpetuating image of the eternal victim. They don’t believe they can manage without it”.

And although Trump’s advisers Jared Kushner and Jason Greenblatt have claimed that the plan will give them a state but without complete autonomy, the official adds “as far as we know, the plan has a clear track to full Palestinian independence”.

“We also have reservations about the American proposals on a number of issues, especially Jerusalem and Haram al-Sharif (the Temple Mount), but we are convinced that even the most complex questions can be solved when the stomach is full and life is calm,” he said. “That is, when the economic situation improves, there is no violence and there is a real horizon. And that, the Palestinians still do not accept. “