27 juni 2019

2019-06-27-23.35: Tientallen branden zijn de dagelijkse nachtmerrie voor gefrustreerde Isrsaeliers - Dozens of fires are daily nightmare for frustrated Israelis

Het blussen van een brand veroorzaakt door brandstichtende ballonnen in het grensgebied van Gaza
Extinguishing a fire caused by incendiary balloons in the Gaza border area
 (Photo: AP)

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: Ynet News

Tientallen branden zijn de dagelijkse nachtmerrie voor gefrustreerde Israëliërs langs de grens met Gaza.

In de Israëlische nederzettingen aan de grens met Gaza zijn de afgelopen weken tientallen branden gerapporteerd. De IDF heeft niet ingegrepen en haar huidige beleid is erop gericht de situatie in te dammen.

Intussen zijn op donderdag 25 branden ontstaan in deze gemeenschappen en is er zelfs een brandstichtende ballon neer gekomen op de drempel van een huis in Eshkol. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De bewoners van het gebied zijn gefrustreerd, zowel door de eindeloze brandbommen als door het uitblijven van een reactie van de staat Israël.
 
"De situatie is ondraaglijk, er is een dagelijkse oorlog gaande en de staat Israël zwijgt," zei Itai Pachter van Kibboets Kfar Aza. "De bewoners van het grensgebied van Gaza zijn gevangenen in een onveilige situatie waaruit men niet kan ontsnappen."

Pachter voegde daaraan toe: "We leven al meer dan een jaar met het terrorisme van de branden en de situatie is zeer frustrerend. De mensen zijn nu al onverschillig tegenover de situatie. Het zal niet goed aflopen".

Blue and White MK Alon Shuster, het vroegere hoofd van de Shaar HaNegev Regional Council, zei: "Netanyahu heeft begrepen, dat de emotionele en sociale kracht van de bewoners aan de Gaza grens elke test kan doorstaan, en daarom is het voor hem niet dringend noodzakelijk om een oplossing te vinden voor de dagelijkse terreur in de Gazastrook.
 
"Als iemand die structureel weigert om politieke actie te ondernemen, ziet hij in Hamas een spiegelbeeld van zichzelf, waardoor hij de huidige situatie kan handhaven, dat voor de lokale bevolking onmogelijk wordt".

Gadi Yarkoni, hoofd van de regionale raad van Eshkol, heeft de inwoners een boodschap gestuurd waarin hij zijn frustratie over de regering uitspreekt.

Vuur bij Kissufim Forest beschadigd door brandgevaarlijke ballonnen verzonden vanuit het nabijgelegen Gaza

"Vanuit het oogpunt van de staat Israël is het ballonnen terrorisme geen strategische bedreiging en daarom is het een beleid van indamming," schreef Yarkoni.
 
"Ik heb deze week duidelijk gemaakt, dat door dit politieke beleid de ballonnen terrorisme op ons bordje ligt en dat de voortdurende anarchie in het kader van de veiligheidssituatie onze kracht aan het uithollen is".
  
Op woensdag braken 19 branden uit in het grensgebied met Gaza als gevolg van brandstichtende ballonnen, die vanuit de Gazastrook werden gestuurd. De meeste branden braken in  Shaar HaNegev en Eshkol uit, terwijl een andere in Sdot Negev was begonnen.

De eerste brand begon rond het middaguur en drie uur later kwam een brandstichtende ballon naast een sporthal in Eshkol neer, terwijl er kinderen aanwezig waren. Er vielen geen slachtoffers.

_____________________________________


_____________________________________
ENGLISH:

Source: Ynet News

Dozens of fires are daily nightmare for frustrated Israelis along Gaza border

Dozens of fires have been documented in the Israeli communities bordering the Gaza Strip in recent weeks. The IDF has refrained from responding, and its current policy is to contain the situation.

Meanwhile, 25 fires started in these communities on Thursday, and an incendiary balloon even landed on the doorstep of a house in Eshkol Regional Council. There were no casualties.

Residents of the area are frustrated, both with the endless firebombs and the lack of a response from Israel.
 
"The situation is unbearable, there is a daily war going on and the State of Israel is silent," said Itai Pachter of Kibbutz Kfar Aza. "The residents of the Gaza border area are prisoners in a security situation from which there is no escape."

Pachter added: "For more than a year we have been living with the terrorism of the fires and the situation is very frustrating. People are already indifferent to the situation. It will not end well."

Fire at Kissufim Forest damaged caused by incendiary balloons sent from nearby Gaza

Blue and White MK Alon Shuster, the former head of Shaar HaNegev Regional Council, said: "(Prime Minister Benjamin) Netanyahu understands that the emotional and social strength of the residents of the area can withstand any test, and therefore, to him, finding a solution to the daily terror from the Gaza Strip is not urgent.

 "As someone who serially refuses to take political action, he sees in Hamas a mirror image of himself, which allows him to maintain the current situation that is becoming impossible for the local residents."

Eshkol Regional Council head Gadi Yarkoni sent the residents a message expressing his frustration with the government.
 
"From the point of view of the State of Israel, balloon terrorism is not a strategic threat and therefore policy is one of containment," Yarkoni wrote.
 
"I made it clear this week that this policy is bringing the balloon terrorism to our doorsteps and that the ongoing anarchy in the face of the security situation is eroding our strength."
  
On Wednesday, 19 fires broke out in the Gaza border area due to incendiary balloons sent from the Gaza Strip. Most of the fires broke out in the Shaar HaNegev and Eshkol regional councils, while another was started in Sdot Negev Regional Council.

The first fire of the day began at around noon, and three hours later, an incendiary balloon led triggered a blaze next to a sports hall in Eshkol, while children were present. There were no casualties.