02 juli 2019

2019-07-02-17.50Ik vrees voor mijn leven': Nachtdrama om Hebron-zakenlieden te redden van de PA - I fear for my life’: Overnight drama to rescue Hebron businessmen from PA

(TPS/Hodaya Saadya

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Ik vrees voor mijn leven en zit in grote problemen", zei hij aan de telefoon, terwijl het geluid van de arresterende officieren op de achtergrond te horen was.

Door Baruch Yedid, TPS

Een snel drama ontvouwde zich laat op vrijdagavond in Hebron, toen leden van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit (PA) verschillende zakenmensen wilden arresteren. Zij hadden deelgenomen aan de door de V.S. georganiseerde conferentie Peace to Prosperity in Manama (Bahrein).

De politieagenten, sommigen in burger, omsingelden verschillende huizen in Hebron in een poging om enkele leden van de delegatie te arresteren. Saleh Abu Milah, die kanker heeft, werd gearresteerd voordat hij op de hoogte werd gebracht van de arrestaties.

In een telefoongesprek, enkele minuten na zijn arrestatie, vertelde de familie van Abu Milah aan TPS dat zijn arrestatie zijn dood kon veroorzaken, vanwege zijn ziekte. Sommige van de agenten, die hem arresteerden bleken zijn eigen familieleden te zijn, hoge Fatah-leden.

Ashraf Ranem, een ander lid van de delegatie, zag de veiligheidstroepen zijn huis naderen en ontsnapte en verstopte zich in het huis ernaast. Ondergedoken tussen oud meubilair belde Ranem TPS en vroeg om hulp.

"Ik vrees voor mijn leven en zit in grote problemen", zei hij aan de telefoon, terwijl het geluid van de arresterende agenten op de achtergrond te horen was. "Ze zijn hier en kunnen me elk moment bereiken en ik heb hulp nodig", fluisterde hij in de telefoon.

De troepen van de PA waren op de achtergrond te horen en vertelden Ranem's familie, dat hij een spion en een verrader is en ter dood veroordeeld kon worden. De veiligheidsmensen adviseerden de vader om zijn zoon aan te geven, anders zal zijn zoon "gedood worden door een menigte op straat".

De verwanten van Ranem vreesden voor zijn leven aangezien uren voordat hij werd gearresteerd, de PA een bericht verspreidde waarin de leden van de delegatie werden veroordeeld, een voortzetting van ophitsing tegen de delegatie van zakenmensen van de vorige dagen.

Na inbeslagname van documenten, zoals zijn paspoort waarmee hij naar Bahrein vloog, verlieten de eenheden zijn huis. Ze hebben schade veroorzaakt aan zijn eigendommen.

Israëlische troepen interveniëren vervolgens in hun naam. Telefoontjes naar leden van het Israëlische veiligheidssysteem brachten de IDF toe om te eisen, dat de PA-politieagenten het gebied moesten verlaten.

Ranem slaagde erin het gebied te ontvluchten en Ashraf Jabari's huis te bereiken, dat in de zone onder Israëlische controle ligt. Jabari leidde de delegatie en was het enige lid van de PA , die op de conferentie het woord voerde.

De delegatieleden namen contact op met de Amerikaanse ambassade om hen op de hoogte te brengen van de jacht op de zakenlieden door de PA. Onder hoge druk van de Amerikaanse regering werd Abu Milah zaterdagavond vrijgelaten. 

Jason Greenblatt, speciale vertegenwoordiger voor internationale onderhandelingen, verklaarde, dat de VS "blij is dat de PA de Palestijn, die ze gearresteerd hebben na het bijwonen van de Peace to Prosperity conferentie, heeft vrijgelaten". "We kijken uit naar de voortzetting van ons gesprek met iedereen, die de conferentie hebben bijgewoond en iedereen die een betere toekomst voor de Palestijnen wil," voegde hij eraan toe.

Na het incident vertelden de delegatieleden aan TPS , dat de bescherming van de adviseur van Trump Jared Kushner in Manama echt is gebleken en dat de Amerikanen zich aan hun woord hebben gehouden om hen te beschermen.

Dit incident was als een klap in het gezicht van Mahmoud Abbas, die onder druk van de VS gedwongen werd Abu Milah vrij te laten.


_________________________________________________________


ENGLISH:


“I fear for my life and am in big trouble,” he said on the phone as the noise caused by the arresting officers was heard in the background.

By Baruch Yedid, TPS

A fast-paced drama unfolded late Friday night in Hebron as members of the Palestinian Authority’s (PA) security services set out to arrest several businessmen who participated in the U.S.-sponsored Peace to Prosperity workshop in Manama, Bahrain.

The policemen, some in plain-clothes, surrounded several houses in Hebron in an attempt to arrest several of the delegation’s members. Saleh Abu Milah, who is battling cancer, was arrested before he could be forewarned of the arrests.

In a phone conversation minutes after his arrest, Abu Milah’s family told TPS that his arrest could cause his death because of his illness. Some of the arresting officers turned out to be his relatives, senior Fatah members.

Ashraf Ranem, another delegation member, seeing the security forces approaching his house, escaped and hid in the house next door. While hiding among old furniture, Ranem called TPS and asked for assistance.

“I fear for my life and am in big trouble,” he said on the phone as the noise caused by the arresting officers was heard in the background. “They are here and will get me any minute and I need help,” he whispered into the phone.

The PA forces could be heard in the background telling Ranem’s family that he is a spy and a traitor and could be sentenced to death. The security men told the father to turn in his son, otherwise, the son will be “killed by a mob in the street.”

Ranem’s relatives feared for his life as hours before his arrest, the PA circulated a notice condemning the members of the delegation, a continuation of its incitement against the businessmen from previous days.

The forces left his house after confiscating documents, including the passport he used to fly to Bahrain, and caused damage to his property.

Israeli forces subsequently intervened on their behalf. Phone calls to members of Israel’s security system brought the IDF to demand that the PA policemen leave the area.

Ranem managed to flee the area and reach Ashraf Jabari’s home, which is located in the zone under Israeli control. Jabari headed the delegation and was the only member from the PA to speak at the conference.

The delegation members contacted the U.S. Embassy to notify them about the PA’s hunt for the businessmen

Abu Milah was released Saturday night after high-ranking officials in the U.S. administration intervened.

Jason Greenblatt, Special Representative for International Negotiations, stated that the U.S. is “pleased the PA has released the Palestinian they arrested after attending the Peace to Prosperity workshop.”

“We look forward to continuing our conversation with all who attended the workshop and anyone else who wants a better future for the Palestinians,” he added.

 The delegation members told TPS after the incident that Trump adviser Jared Kushner’s embrace in Manama has proven to be a real one and that the Americans have abided by their word to protect them.

This incident serves as a blow to PA head Mahmoud Abbas, who was forced to release Abu Milah following U.S.pressure.