04 juli 2019

2019-07-04-11.20: PA betaalt 58 miljoen euro aan terroristen eerste vijf maanden 2019 - PA pays 58 million euros to terrorists in the first five months of 2019


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CIDI

Gedurende de eerste vijf maanden van 2019 maakte de PA niet minder dan 234.172.000 shekels, omgerekend 58 miljoen euro, over aan terroristische gevangenen (inclusief gevangenen die weer vrij zijn). Dat blijkt uit de uitgaverapporten die door de PA zijn gepubliceerd, zo meldt Palestinian Media Watch.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Een perverse prikkel dus, die aanmoedigt tot het maken van zoveel mogelijk slachtoffers.

Verschillende landen weigeren aan het in stand houden van deze perverse prikkel mee te werken. Zo werd in de Verenigde Staten afgelopen jaar de ‘Taylor Force Act’ aangenomen, waarmee gekort wordt op de financiële steun totdat de terroristenbetalingen worden stopgezet. Australië deed recent hetzelfde. In Israël besloot de Knesset de steun aan terrorisme in te houden op de aan de PA uitgekeerde belastinggelden.

In antwoord op de gedeeltelijke inhouding van belastinggelden, weigert de PA nu al het geld uit Israël. De PA heeft zich hiermee in een financiële crisis gestort waarbij het nog maar 50% van het salaris van haar ambtenaren betaalt. Het overmaken van beloningen aan veroordeelde terroristen gaat echter onverminderd toe. Sterker nog, de betalingen nemen toe.

Het Nederlandse Kabinet heeft meermaals laten weten dat het “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

De Tweede Kamer heeft in november vorig jaar een motie aangenomen die de PA een ultimatum stelt. Wanneer de PA doorgaat met het betalen van uitkeringen aan veroordeelde terroristen die hoger zijn naarmate de gevangenisstraf van de terrorist langer duurt, zal Nederland gaan korten op de steun aan de PA. Op die manier zou de PA 1,5 miljoen euro aan Nederlandse steun mislopen – zo’n zeven procent van de totale steun. 

____________________________________


__________________________________

__________________________________________
ENGLISH

Source: CIDI

During the first five months of 2019, the Palestinian Authority transferred no less than 58 million euros to terrorists convicted in Israel. If this continues for the rest of the year, it means an increase of 11.8% compared to 2018.

During the first five months of 2019, the PA transferred no less than 234,172,000 shekels, equivalent to 58 million euros, to terrorist prisoners (including prisoners who are free again). This is evident from the publication reports published by the PA, reports Palestinian Media Watch.

Palestinian terrorists convicted by Israel can count on a monthly benefit from the PA. There is a real reward system: the heavier the punishment, the greater the payout. A perverse incentive, therefore, that encourages the making of as many victims as possible.

Various countries refuse to cooperate in maintaining this perverse incentive. In the United States, for example, the "Taylor Force Act" was adopted last year, which cuts financial support until the terrorist payments are stopped. Australia recently did the same. In Israel, the Knesset decided to withhold support for terrorism from the taxes paid to the PA.

In response to the partial withholding of tax monies, the PA is already refusing the money from Israel. The PA has entered a financial crisis with which it only pays 50% of the salary of its civil servants. However, the transfer of rewards to convicted terrorists continues unabated. In fact, the payments are increasing.

The Dutch Cabinet has repeatedly stated that it is "in principle not against payments to prisoners and their families", "as long as they are transparent and based on socio-economic needs, not on the duration of detention." Foreign Minister Stef Blok acknowledges that the current system - namely the link between the duration of the detention and the amount of the payment - can be "a perverse incentive."

The House of Representatives passed a motion in November last year that sets the PA an ultimatum. If the PA continues to pay benefits to convicted terrorists who are higher the longer the prisoner's imprisonment lasts, the Netherlands will cut back on support for the PA. In this way, the PA would miss out on 1.5 million euros in Dutch support - around seven percent of total support.

(Google Translate)