04 juli 2019

2019-07-04-13.00: Israëlisch-Arabische betrekkingen sterk verbeterd - Israeli-Arab Relations: significantly improved


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëli's zijn bijna euforisch, terwijl de Palestijnen laaiend zijn over de normalisering van de betrekkingen tussen de Golfstaten en de Joodse Staat. Regelmatig bezoeken Israëlische ministers de Golfstaten, en mogelijk komt er een Israëlische vertegenwoordiging in Oman.

Door. IsraelToday

Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz is net terug van een bezoek aan Abu Dhabi, waar hij deelnam aan een conferentie over klimaatverandering in het kader van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Het was het eerste bezoek van een hoge Israëlische functionaris aan een Arabisch land sinds de bijeenkomst in Bahrein vorige maand, om de 'Deal van de Eeuw' van de Amerikaanse president Donald Trump te bespreken.

Het afgelopen jaar zijn de bezoeken van Israëlische ministers aan de Golfstaten steeds meer routine geworden. Minister van Cultuur en Sport Miri Regev bezocht de stad onlangs. En minister van Communicatie Ayoub Kara nam deel aan werkvergaderingen in Dubai.

Dit fenomeen markeert het einde van de jaren van geheime relaties met Arabische staten, die lang geleden beseften dat Israël niet hun vijand was, maar dat niet openlijk durfden te zeggen. Het is een beweging van duisternis naar licht. Tegenwoordig zijn deze relaties tussen vertegenwoordigers van de Staat Israël en onze Arabische buren openbaar, met name met de Golfstaten, die zich evenzeer bedreigd voelen door de regionale ambities van Iran.

Het begon allemaal vorig jaar, toen Israëlische delegaties Qatar en Abu Dhabi bezochten. Kort daarna bracht premier Benjamin Netanyahu een historisch bezoek aan Oman, waar hij in het openbaar werd omarmd door sultan Qaboos bin Said al Said al Said.  De door de VS geleide vredesconferentie in het Midden-Oosten in Warschau in februari van dit jaar heeft verder de gemeenschappelijke belangen van Israël en de Golfstaten aan het licht gebracht, met name tegen een gemeenschappelijke Iraanse vijand. De bijeenkomst in Bahrein vorige week en het bezoek van Katz deze week aan Abu Dhabi wijzen erop, dat de Golf zich serieus bezighoudt met het normaliseren van de betrekkingen met Israël, zij het geleidelijk aan.

In een veiligheidsconferentie in Herzliya, eerder deze week, zei Mossad chef Yossi Cohen dat er veel meer Arabische Staten bereid zijn om met Israël te normaliseren, maar dat de betrekkingen met Israël op dit moment nog steeds heimelijker zijn. Oman, echter, staat op het punt om de vestiging van officiële Israëlische vertegenwoordiging binnen zijn grenzen toe te staan, volgens Cohen.

Cohen gebruikte ook de gelegenheid om de Arabieren te herinneren aan de Iraanse dreiging, en verklaarde dat recente aanvallen op olietankers in de Perzische Golf werden uitgevoerd door Iran en zijn terroristische handlangers. De leider van Mossad waarschuwde dat Iran het signaal afgeeft dat het, als de door de VS opgelegde sancties niet worden opgeheven, alles zal doen om de wereldwijde olie-economie te ontwrichten. Met andere woorden, Teheran is gereed en bereid om de vlammen aan te wakkeren inn een regio die al in brand staat.

Dat het hoofd van de Mossad dergelijke opmerkingen in het openbaar maakt, is zeker geen routine. Zijn verschijning was een directe boodschap aan de Arabische Staten, dat Israël achter hen staat tegenover een gemeenschappelijke dreiging en dat het tijd is om elkaar niet als vijanden, maar als bondgenoten te gaan beschouwen.

'Verraad aan de Palestijnse zaak' Intussen worden de toenadering van Israël tot de Arabische Staten en de bezoeken aan de Golf door de Palestijnen als verraad ervaren. De Palestijnen beweren dat elke normalisering van de betrekkingen ten koste zal gaan van de Palestijnse zaak, en afdoen aan de offers van alle Arabieren die in de vele oorlogen tegen Israël zijn omgekomen. Het wordt echter steeds duidelijker dat de leiders van de Golf minder geïnteresseerd zijn in de Palestijnse zaak dan in hun eigen veiligheid en stabiliteit, en dat ze zich realiseren dat nauwere banden met Israël kunnen bijdragen aan het bereiken van die doelen.

Het gevoel onder de Israëli's is dat dit een nieuw tijdperk is, en de sfeer is bijzonder positief na de conferentie in Bahrein, waar de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Khaled bin Ahmed Al Khalifa tegen Israëlische journalisten heeft gezegd: 'Israël is een Staat in het Midden-Oosten en maakt deel uit van het erfgoed van de regio. Het Joodse volk heeft een plaats in ons midden. Het Israëlische volk moet geloven dat er landen in de regio zijn die vrede willen bereiken en die de Palestijnen aanmoedigen om vrede te sluiten'.

Dr. Edy Cohen is een expert op het gebied van het Midden-Oosten, die regelmatig als speciale Israëlische gast optreedt bij regionale Arabisch-talige media.

_______________________________

ENGLISH

By Israeltoday

Israelis are almost euphoric, while the Palestinians fume over normalization between the Gulf and Jewish states

Foreign Minister Israel Katz just returned from a visit to Abu Dhabi, where he participated in a conference on climate change hosted by the United Nations Environment Program. It was the first visit by a senior Israeli official to an Arab country since last month’s Bahrain gathering to discuss US President Donald Trump’s “Deal of the Century.”

Over the past year, visits by Israeli government ministers to Gulf states have become increasingly routine. Minister of Culture and Sport Miri Regev visited the city recently. And Minister of Communications Ayoub Kara participated in working meetings in Dubai.

This phenomenon marks an end of the years of secret relationships with Arab states that long ago realized Israel wasn’t their enemy, but were afraid to say so openly. It is a movement from darkness to light. Today, these relations are conducted right out in the open between representatives of the State of Israel and our Arab neighbors, especially the Gulf states that feel equally threatened by Iran’s regional ambitions.

It all began last year, when Israeli delegations visited Qatar and Abu Dhabi. Soon after, Prime Minister Benjamin Netanyahu made a historic visit to Oman, where he was publicly embraced by Sultan Qaboos bin Said al Said. The US-led Middle East peace conference in Warsaw in February of this year further revealed the common interests that exist between Israel and the Gulf states, in particular facing down a common Iranian foe. Last week’s Bahrain gathering and Katz’s visit this week to Abu Dhabi indicate that the Gulf is serious about normalizing relations with Israel, albeit gradually.

At a security conference in Herzliya earlier this week, Mossad chief Yossi Cohen said that there are many more Arab states ready to normalize with Israel, but with which relations at present remain more clandestine. Oman, however, is just about ready to allow the establishment of official Israeli representation within its borders, according to Cohen.

Cohen also took the opportunity to remind the Arabs of the Iranian threat, stating that recent attacks on oil tankers in the Persian Gulf were carried out by Iran and its terrorist proxies. The Mossad chief warned that Iran is sending a message that if US-imposed sanctions are not lifted, it will do everything in its power to disrupt the global oil economy. In other words, Tehran is ready and willing to fan the flames of a region that is already burning.

For the head of the Mossad to make such remarks publicly is certainly not routine. His appearance was a direct message to the Arab states that Israel stand with them against a common threat, and that the time has come to start regarding one another not as enemies, but as allies.

Meanwhile, Israel’s rapprochement with the Arab states and visits to the Gulf are perceived by the Palestinians as a betrayal. The Palestinians claim that any normalization of relations will come at the expense of the Palestinian cause, and diminish the sacrifices of all Arabs who died in the many wars waged against Israel. However, it is increasingly clear that the Gulf leaders are less interested in the Palestinian cause than they are with their own security and stability, and that they realize that closer ties with Israel can help achieve those goals.

The feeling among Israelis is that this is a new era, and the atmosphere is particularly positive after the Bahrain conference, at which Bahraini Foreign Minister Khaled bin Ahmed Al Khalifa told Israeli journalists:

“Israel is a state in the Middle East and is part of the region’s heritage. The Jewish people has a place in our midst. The Israeli public must believe that there are countries in the region that want to achieve peace and that encourage the Palestinians to make peace.”

Dr. Edy Cohen is an expert on Middle East affairs who regularly appears as a special Israeli guest on regional Arabic-language media.