05 juli 2019

2019-07-05-10.15: Een andere zoon van de oprichter van Hamas de terreurorganisatie Hamas - Another son of Hamas founder flees the terror organization Hamas

Suheib Yousef, zoon van Hamas mede-oprichter Hassan Yousef
Suheib Yousef, son of Hamas co-founder Hassan Yousef

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een andere zoon van de oprichter van Hamas ontvlucht en veroordeelt de corruptie van de terreurorganisatie.

Bron: Breaking Israel News - The Times of Israel - IsraelCNN

Sjeik Hassan Yousef, mede-oprichter Hamas

Suheib Yousef, zoon van de Hamas-mede-oprichter Sjeik Hassan Yousef en jongere broer van "Green Prince" Mosab Yousef, verliet zijn post in Turkije, vloog naar een onbekend Aziatisch land en gaf vervolgens een interview aan een Israëlische journalist waarin hij de corruptie van de terroristische organisatie hekelt.

De broer van Suheib Yousef, Mosab Yousef, werd bekend als de "Groene Prins", die samen met de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet samenwerkte om de terroristische aanslagen van Hamas te dwarsbomen.

In het interview, dat woensdag 3 juni op Israël's Channel 12 televisie werd uitgezonden, vertelde Yousef aan correspondent Ohad Hemo, dat zijn laatste positie in de Hamas ,,politieke tak"  in Turkije lag, waarvan hij beweerde dat het eigenlijk een spionage-eenheid is, die gebruik maakt van geavanceerd apparatuur om de top van de P.A. leiders in Ramallah af te luisteren. Hij voegde eraan toe, dat de eenheid ook Israël en andere Arabische landen bespioneert, maar kon daar niet dieper op in gaan.

Volgens Yousef is het verzamelen van Hamas-inlichtingen 'niet voor de Palestijnse zaak', maar wordt het 'in ruil voor financiële hulp' verkocht via Turkse banken aan Iran.

Yousef beschuldigde Hamas ervan zich uitsluitend inzet om zijn macht uit te breiden met alle noodzakelijke middelen.

"Zo is het doel van de aanvallen op de Westelijke Jordaanoever om burgers te doden, niet het doel van verzet, of Jeruzalem, niet voor de bevrijding van het Palestijns land, en zelfs niet omdat ze Joden haten," zei Yousef. "Ze sturen deze onschuldigen om de crisis [vanuit de Gazastrook] naar de Westelijke Jordaanoever te exporteren".

Hij keurt de meedogenloze zoektocht van Hamas naar de macht "met geweld" af. "Als Hamas deze zoektocht naar macht zou opgeven, zouden er geen problemen zijn", zei hij en noemde de organisatie "een racistische terreurorganisatie, die gevaarlijk is voor het Palestijnse volk".

Ook veroordeelde Yousef de Hamas-leiders voor het sturen van andermans kinderen om terroristische daden te plegen. "Ik wil dat ze hun eigen kinderen sturen om aanvallen uit te voeren," zei hij. "Waarom gaat Ismail Haniyeh [Hamas-leider] zelf niet naar het hek om met stenen te gooien?

Een foto genomen op 1 juni 2018, toont een meisje dat langs krotten loopt in de buurt van een rioolwaterpoel in een arme wijk in Gaza City. (AFP/Mahmud Hams)

Hij zei "geschokt te zijn van het gedrag van Hamas leiders, die de ontberingen en armoede in Gaza negeren terwijl ze zelf in Turkije in weelde leven. Ze leven in chique hotels en luxe woontorens, hun kinderen gaan naar dure privé-scholen en ze worden zeer goed betaald door Hamas. Ze genieten ervan elkaar uit te nodigen voor krankzinnig dure maaltijden in "de beste restaurants" in Turkije. Ze betalen $200 voor één gang van het diner voor één persoon en een gezin in Gaza leeft op $100 per maand," zei hij.

Zijn broer zocht asiel in de VS en bekeerde zich tot het christendom. In 2010 publiceerde hij een autobiografie met de titel "Zoon van Hamas". Maar Suheib Yousef nam al snel afstand van de acties van zijn broer. "In tegenstelling tot mijn broer heb ik nooit voor Israël gewerkt," zei hij. "Ik heb [Hamas] nooit verraden, ik was loyaal aan hen". Hij zei, dat hij werd ondervraagd na het verraad van zijn broer en dat hij geen enkele band met Israël bleek te hebben, dus hij mocht blijven werken voor Hamas.

Met zijn vader is het ingewikkelder. Suheib Yousef zei, dat hij hoopte dat zijn vader zijn nieuwe politieke opvattingen zou respecteren "omdat ik zijn opvattingen 40 jaar lang heb gerespecteerd". Hij drong er ook bij hem op aan om zijn ogen te openen voor de realiteit van wat de beweging, die hij mede opgericht had, was geworden.

"Ik roep de leiders van Hamas, waaronder mijn vader, op om af te treden uit deze corrupte Hamas-beweging", zei hij. "Ik weet zeker dat mijn vader ook weet dat er veel corrupte leden zijn. Yousef gaf toe dat hij zich zorgen maakte over zijn vader "dat hij misschien geschaad zou kunnen worden door mijn woorden, maar ik wil de waarheid aan het licht brengen"

Hij merkte echter ook op, dat hij nooit met Israël heeft samengewerkt, maar trouw bleef aan Hamas totdat hij werd geconfronteerd met de corruptie van Hamas.

_____________________________

ENGLISH

Another son of Hamas founder flees, blasts terror organization’s corruption

Source: Breaking Israel News - The Times of Israel - IsraelCNN

Sheikh Hassan Yousef, co-founder of Hamas

Suheib Yousef, son of Hamas co-founder Sheikh Hassan Yousef and younger brother of “Green Prince” Mosab Yousef, deserted his post in Turkey, flew to an undisclosed Asian country and then gave an interview to an Israeli journalist in which he excoriated the terrorist organization’s corruption.

Mosab Yousef became know as the “Green Prince” during the decade he worked with Israel’s Shin Bet security agency to thwart Hamas terrorist attacks.

In the interview, which aired Wednesday on Israel’s Channel 12 television, Yousef told Channel 12 Palestinian affairs correspondent Ohad Hemo that his last position was in the Hamas “political branch” in Turkey, which he claimed is actually a spy unit utilizing advanced equipment to listen in on top P.A. leaders in Ramallah. He added that the unit also spies on Israel and other Arab countries, but would not elaborate.

According to Yousef, Hamas intelligence gathering “isn’t for the Palestinian cause,” but is rather sold “to Iran in return for financial assistance,” which arrives through Turkish banks.

Yousef accused Hamas of being exclusively committed to expanding its power by any means necessary.

“The point of the attacks in the West Bank is to kill civilians, not for the aim of resistance, or Jerusalem, not for liberating Palestinian land, and not even because they hate Jews,” Yousef said. “They send out these innocents because they want to export the crisis [from Gaza] to the West Bank.”

He slammed Hamas for its ruthless quest for power “by force.” “If Hamas gave up power, there would be no problems,” he said, calling the organization “a racist terror organization that is dangerous for the Palestinian people.”

Yousef also chastised Hamas leaders for sending other people’s children to commit terrorist acts. “I want them to send their own children to carry out attacks,” he said. “Why doesn’t [Hamas leader] Ismail Haniyeh go to the fence to throw stones?”

A picture taken on June 1, 2018, shows a girl running past hovels near a sewage water pool at a poor neighborhood in Gaza City. (AFP/Mahmud Hams)

He said he was “shocked by the behavior” of leaders who ignore the hardship and poverty in Gaza while living opulently in Turkey. “[They] live in fancy hotels and luxury towers, their kids learn at private schools and they are very well paid by Hamas,” he said. He revealed that they enjoyed inviting each other to expensive meals in “the best restaurants” in Turkey. “They pay $200 for one course for one person and a family in Gaza lives on $100 per month,” he said.

His brother sought asylum in the US and converted to Christianity. He published an autobiography titled “Son of Hamas” in 2010. But Suheib Yousef was quick to distance himself from his brother’s actions. “Unlike my brother, I never worked for Israel,” he said. “I never betrayed [Hamas], I was loyal to them.” He said he was investigated after his brother’s treachery and found to have had no connection to Israel, so he was allowed to continue working for Hamas.

With his father, things are more complicated. Suheib Yousef said he hoped his father would respect his new political views “as I honored his views for 40 years.” He also urged him to open his eyes to the reality of what the movement he founded had become.

“I call on the leaders of Hamas, including my father, to resign from this corrupt Hamas movement,” he said. “I’m sure my father also knows there are many corrupt members.” Yousef conceded that he was concerned his father “may be harmed by my words, but I want to expose the truth.”

He also noted, however, that he never worked with Israel, but remained loyal to Hamas until he was exposed to its corruption.