05 juli 2019

2019-07-05-12.15: FRA-rapport: Joodse jongeren ervaren vaker antisemitisme - RA report: Jewish youths experience anti-Semitism more often

Nederlands -English

NEDERLANDS

Joden in Europa tussen de 16 en 34 jaar ervaren gemiddeld vaker antisemitisme dan Joden van oudere generaties. Ook worden Joodse jongeren in vergelijking vaker verwijten over gebeurtenissen in het Israelisch-Arabische conflict, maar zijn Joodse jongeren minder vaak geneigd dan ouderen om boycotts van Israeliërs of Israel als antisemitisch te zien.

Bron: CIDI

Dat zijn bevindingen van het rapport “Young Jewish Europeans: perceptions and experiences of antisemitism”, dat vandaag door het Europese Bureau voor de Grondrechten is gepubliceerd.

De gegevens komen uit een rondvraag onder Joden in Europa vorige van vorige zomer, waar ook mensen in Nederland aan hebben deelgenomen. Het rapport deelt bevindingen op naar leeftijdsgroep (16-34 jaar, 34-59 jaar en 60+). In Nederland hebben 131 jongeren deelgenomen – 4,8% van de in totaal 1,202 respondenten uit het land. Hiermee zijn jonge deelnemers ondervertegenwoordigd ten aanzien van de totale groep. Hetzelfde geldt voor deelname in de meeste andere onderzochte landen, met uitzondering van Frankrijk, Duitsland en het VK – waar juist de grootste Joodse gemeenschappen leven. 

Het totale aantal mensen dat zichzelf als Joods identificeert in Nederland wordt geschat tussen de 29,800 en 52,000 mensen. 

De enquête kon online worden ingevuld en werd verspreid door onder meer lokale Joodse organisaties. In Nederland heeft ook CIDI deze onder de aandacht gebracht. Het invullen heeft zo’n 30 minuten gekost om deelname laagdrempelig te houden. 

Eerdere bevindingen van de enquête zijn eind 2018 gepresenteerd in een omvattende rapportage over ervaringen met antisemitisme onder Europese Joden. Hieruit bleek onder andere dat een grote meerderheid wel eens te maken heeft met antisemitisme, maar dat er weinig vertrouwen is in het doen van aangifte hiervan.

Een aantal bevindingen uit het onderzoek:

 • Jongeren zeggen vaker (45%) in het afgelopen jaar een antisemitisch incident te hebben meegemaakt dan oudere generaties (33% en 20% respectievelijk)
 • Jongeren geven meer aan (33%) geregeld of altijd het dragen van Joodse symbolen in het openbaar te vermijden dan ouderen (30% en 22% respectievelijk)
 • 81% van Joods-Europese jongeren zegt het antisemitisme in hun land als probleem te zien
 • Precies hetzelfde aandeel denkt dat racisme in hun land een probleem is. 74% ziet daarbij specifiek een toename van haat jegens moslims, vaker dan bij oudere leeftijdsgroepen
 • Herinnering aan de Holocaust wordt door Joods-Europese jongeren het vaakst (95%) gezien als onderdeel van een Joodse identiteit
 • 52% van de jongeren zegt vaak of heel vaak verantwoordelijk gehouden te worden voor wat er in het Israelisch-Arabisch conflict speelt, tegen lagere percentages bij ouderen (45% en 33% respectievelijk)
 • Jongeren zijn minder snel geneigd het boycotten van Israel of Israëliërs als antisemitisch te zien. 26% zegt dat dit nooit of waarschijnlijk niet antisemitisme betreft, tegen 17% bij oudere generaties

Aanbevelingen

Het feit dat Joodse jongeren aangeven vaker het mikpunt van antisemitisme te zijn dan ouderen, is zorgelijk. Het rapport moet daarom dienen als een dringende herinnering aan de politiek en samenleving om het tij van toenemend antisemitisme te keren.

Het merendeel van de aanbevelingen uit de Monitor Antisemitische Incidenten van 2018 blijft relevant voor de bevindingen die in de nieuwe rapportage naar voren zijn gekomen. Onder andere de volgende punten zijn daarom ook op EU-niveau van belang:

 • Geef les over de Holocaust én het Jodendom. Slechte kennis van de Holocaust maakt rijp voor antisemitisch gedachtegoed. Om alleen over Joden les te geven als slachtoffers, laat echter ook ruimte voor vooroordelen over Joden als groep.
 • Verbeter de aangifte– en meldingsbereidheid. De aanpak van het probleem begint bij melding van incidenten. Ook op EU-niveau kan hieraan gewerkt worden, bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes.
 • Dwing sociale-mediabedrijven hun platforms ‘schoon’ te houden. Internet geldt als een katalysator van haatspraak, waaronder vaak antisemitisme.
 • Maak gebruik van de IHRAwerkdefinitie van antisemitisme. De rol van het Israelisch-Arabisch conflict in antisemitische uitingen in Europa, tegen mensen die niets met het conflict te maken hebben, geeft blijk van gebrekkig bewustzijn van verschillen tussen het Joodse volk en Israel als land.

_______________________________________
ENGLISH:

Source: CIDI

Jews in Europe between the ages of 16 and 34 experience on average more anti-Semitism than Jews from older generations. Jewish youths are also more often blamed for events in the Israeli-Arab conflict, but Jewish youths are less likely than older people to view Israeli or Israel boycotts as anti-Semitic.

These are the findings of the report "Young Jewish Europeans: Perceptions and Experiences of Anti-Semitism," published today by the European Agency for Fundamental Rights.

The data comes from a survey among Jews in Europe last summer, in which people in the Netherlands also participated. The report divides findings by age group (16-34 years, 34-59 years and 60+). In the Netherlands, 131 young people participated - 4.8% of the total of 1.202 respondents from the country. This means that young participants are under-represented with regard to the total group. The same applies to participation in most other countries surveyed, with the exception of France, Germany and the UK - where the largest Jewish communities live.

The total number of people who identify themselves as Jewish in the Netherlands is estimated to be between 29,800 and 52,000 people.

The survey could be completed online and was distributed by local Jewish organizations, among others. CIDI has also brought this to the attention in the Netherlands. Filling in took around 30 minutes to keep participation accessible.

Earlier findings from the survey were presented at the end of 2018 in a comprehensive report on experiences with anti-Semitism among European Jews. This showed, among other things, that a large majority sometimes have to deal with anti-Semitism, but that there is little confidence in reporting this.

A number of findings from the study:

* Young people say they have experienced an anti-Semitic incident more often (45%) in the past year than older generations (33% and 20% respectively)
* Young people more often (33%) regularly or always wear Jewish symbols in public than older people (30% and 22% respectively)
* 81% of Jewish-European youths say they see anti-Semitism in their country as a problem
* Exactly the same proportion think that racism is a problem in their country. 74% specifically see an increase in hatred towards Muslims, more often than among older age groups
* Remembrance of the Holocaust is seen most often (95%) by Jewish-European youths as part of a Jewish identity
* 52% of young people say they are often or very often held responsible for what is going on in the Israeli-Arab conflict, against lower percentages for older people (45% and 33% respectively)
* Young people are less inclined to see the boycott of Israel or Israelis as anti-Semitic. 26% say that this is never or probably not anti-Semitism, compared to 17% in older generations
Recommendations

The fact that Jewish young people indicate to be more often the target of anti-Semitism than the elderly is worrying. The report should therefore serve as an urgent reminder of politics and society to turn the tide of increasing anti-Semitism.

The majority of the recommendations from the Anti-Semitic Incidents Monitor of 2018 remain relevant to the findings that have emerged in the new report. The following points, among others, are therefore also important at EU level:

* Teach about the Holocaust and Judaism. Poor knowledge of the Holocaust is ripe for anti-Semitic ideas. However, to only teach about Jews as victims, there is also room for prejudice about Jews as a group.
* Improve the willingness to declare and report. The approach to the problem starts with the reporting of incidents. Work on this can also be done at EU level, for example through awareness campaigns.
* Force social media companies to keep their platforms 'clean'. The internet is a catalyst for hatred, often including anti-Semitism.
* Use the IHRA work definition of anti-Semitism. The role of the Israeli-Arab conflict in anti-Semitic expressions in Europe, against people who have nothing to do with the conflict, shows a lack of awareness of differences between the Jewish people and Israel as a country.

(google translate)