08 juli 2019

2019-07-08-12.30: Nederlandse christenen overtreden de wet om Israël te beschermen - Dutch Christians Break Law to Protect Israel

Pieter van Oordt, vertrok met zijn broer Roger naar het Israel Products Center in Nijkerk, Nederland, 19 februari 2016.
Pieter van Oordt, left, with his brother, Roger, at the Israel Products Center in Nijkerk, the Netherlands, Feb. 19, 2016. 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Voor de tweede keer in de recente geschiedenis staat een Nederlandse christelijke organisatie, die zich inzet voor de ondersteuning van Israël, tegenover de regering. Met hun familietraditie van geloof in Israël, die bijna honderd jaar aan de staat Israël voorafging, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Van Oordts op het punt staan zich terug te trekken, hoe groot de kans ook is.

Bron: Breaking Israel News

Vorige maand heeft het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid een verzoek ingediend bij het bestuur van het Israel Products Center (IPC) om ervoor te zorgen, dat ze voldoen aan de regelgeving, die in 2015 door de Europese Commissie is vastgesteld en die voorschrijft, dat de producten van Joodse bedrijven uit Judea, Samaria, de Golanhoogten en delen van Jeruzalem moeten worden geëtiketteerd met een aanduiding van de oorsprong ervan.

Op woensdag verwierp Roger van Oordt, directeur van de Christenen voor Israël hun verzoek en bekritiseerde de regels als racistisch.

“Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat.”, aldus Van Oordt. "Voor mij zijn dit gewoon anti-Joodse maatregelen. Het is onderscheid tussen producten gemaakt door Arabieren en Joden".

Het Nederlandse beleid volgt de richtlijnen van een resolutie van de Europese Unie. Destijds steunde de regering-Obama deze resolutie. De regels zijn bindend, maar de EU en de Nederlandse regering hebben slechts in beperkte mate rechtsmiddelen tegen landen en bedrijven, die ze niet toepassen. Er is geen vergelijkbare EU- of Nederlandse regelgeving met betrekking tot het etiketteren van producten uit andere delen van de wereld.

Dit is niet de eerste keer dat de IPC tegen deze regelgeving protesteert. In 2016, nadat de EU de etiketteringsresolutie had aangenomen, schreef Pieter van Oordt een brief aan zijn duizenden trouwe klanten, waarin hij stelde, dat het beleid nadelig was voor zijn klanten en zich met name richtte op Israël, terwijl men andere gevallen van betwiste gebieden negeerde. Hij beschuldigde de EU ervan tegen de Bijbel in te gaan door Israël's Bijbelse recht op het land te ontzeggen en veroordeelde het beleid van de EU om humanitaire redenen, onder verwijzing naar het verlies van levensonderhoud voor de Joodse en Arabische inwoners van wat de EU "bezette gebieden" noemde.

"Ongeacht de bijbelse en politieke argumenten tegen het besluit om Israël op zo'n manier op te delen, is het ook onmenselijk. Deze mensen verdienen een salaris om hun families te onderhouden", schreef hij.

Ironisch genoeg hebben studies aangetoond, dat een dergelijk beleid gericht op joodse bedrijven in Israël, negatieve gevolgen heeft voor de Palestijnen zelf, die in deze bedrijven werken en salarissen ontvangen. Deze zijn gemiddeld meer dan het dubbele van de salarissen, die zij ontvangen bij Arabische bedrijven in dezelfde regio.

Karel van Oordt richtte in 1979 de 'International Christians for Israel (CFI)' organisatie en haar importagentschap, het 'Israel Products Center (IPC), op om Israël economisch te ondersteunen. Het IPC importeert jaarlijks 120.000 flessen Israëlische wijn, evenals tonnen Dode Zee cosmetica en duizenden dagelijkse goederen, zoals Israëlische schoonmaakmiddelen, Israëlische snacks en voedingsmiddelen. Onder leiding van de zonen van Karel heeft de beweging 'Christians For Israel' filialen en afdelingen in meer dan 30 landen. Het importbureau, dat zendingen van Israëlische producten naar de hele wereld brengt, heeft miljoenen dollars aan inkomsten.

Maar de IPC is geen winstgemotiveerde onderneming. De beste klanten van Christenen voor Israël, delen de ideologische en religieuze opvattingen van Israël door Israëlische goederen te kopen. Een gevoel van morele plicht om Joden te helpen terug te keren naar hun land.

De familie Van Oordt bidt al sinds 1835 voor Israël, dus hun recente, zeer praktische steun aan de Joodse staat is geen verrassing.

Redactie IsraelCNN:
Zie ook eerder berichtgeving

________________________________________
ENGLISH

For the second time in recent history, a Dutch Christian organization dedicated to supporting Israel has gone head-to-head with the government. With their family tradition of belief in Israel that preceded the state of Israel by almost one hundred years, it seems unlikely that the van Oordts are about to back down, no matter what the odds.  

Source: Breaking Israel News

Last month, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy made a request from the management of the Israel Products Center (IPC) to ensure they were in compliance with regulations adopted in 2015 by the European Commission requiring products made by Jewish owned companies in Judea, Samaria, the Golan Heights, and sections of Jerusalem to be labeled in a manner indicating their origins.

On Wednesday, Roger van Oordt, director of the Christians for Israel group based in  Nijkerk, the Netherlands, rejected their request, criticizing the regulations as being racist.

“Labeling was created to ensure food safety but has become a political tool to pressure the Jewish state,” said van Oordt. “These are anti-Jewish regulations to me. They mean separating products made by Jews and Arabs.”

The Dutch policy follows guidelines established by a  European Union resolution. At the time, the Obama administration supported the resolution. The regulations are binding, but the EU and the Dutch government have limited recourse against countries and businesses that don’t implement them. There are no similar EU or Dutch regulations pertaining to labeling products from any other area of the world.

This is not the first time the IPC protested these regulations. In 2016, after the EU passed the labeling resolution, Pieter van Oordt wrote a letter to his thousands of loyal customers, arguing that the policy was prejudicial, focusing on Israel while ignoring numerous other cases of disputed territories. He accused the EU of going against the Bible by denying Israel’s Biblical right to the land and condemned the EU policy for humanitarian reasons, citing the loss of livelihood to the Jewish and Arab residents of what the EU labeled “occupied territories”.

“Regardless of the Biblical and political arguments against the decision to partition Israel in such a way, it is also inhumane. These people deserve a salary to support their families,” he wrote.

Ironically, studies have shown that such policies targeting Jewish-owned businesses in Israel adversely affect Palestinians who are employed at these businesses and receive salaries that, on the average, are more than double those received at Arab-owned businesses in the same regions.

Karel van Oordt founded the International Christians for Israel (CFI) organization and its import agency, the Israel Products Center (IPC), in 1979 to support Israel economically. The IPC imports 120,000 bottles of Israeli wine every year, as well as tons of Dead Sea cosmetics and thousands of every-day goods, such as Israeli-made cleaning detergents and Israeli snacks and foods. Now led by Karel’s sons, the Christians For Israel movement has branches and affiliates in more than 30 countries. Its import agency, which brings in shipments of Israeli products to sell worldwide, has millions of dollars in revenue.

But the IPC is not a profit-motivated business venture. Its best customers, most of them Protestant members of the Christians for Israel movement, share the van Oorts’ ideological and religious views of Israel, buying Israeli goods through a feeling of moral duty to help Jews return to their land.

The Van Oordt family has been praying for Israel since 1835 so their recent very practical support of the Jewish state should come as no surprise.

Editorial staff IsraelCNN:
See also earlier reporting