08 juli 2019

2019-07-08-15.30: GroenLinks: boycot tegen Israel is ‘verdedigbaar - GroenLinks (Dutch Political Party): boycott against Israel is "defensible


Nederlands - English

NEDERLANDS:


De anti-Israelbeweging BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) is volgens GroenLinks “verdedigbaar”. Dat blijkt uit een interview in de meest recente editie van De Linker Wang, het tijdschrift van de religiewerkgroep van GroenLinks


Bron: CIDI

Buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik zegt een Israelboycot persoonlijk “niet verstandig” te vinden, maar wel te pleiten voor het recht om het middel te hanteren. Van Ojik ondersteunde daarom naar eigen zeggen “van harte” een motie tegen verboden op BDS. Eerder nam GroenLinks nog veel krachtiger afstand van de zeer omstreden boycotbeweging.

Ook is de partij nog altijd een tegenstander van de antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), zo blijkt uit het interview. Een voormalig campagnemedewerker van GroenLinks kwam dit weekend juist in opspraak, omdat hij uitlatingen deed die volgens de IHRA-werkdefinitie als antisemitisch kunnen worden aangemerkt.

BDS-motie
In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement nam het congres van GroenLinks op 16 februari een motie aan over de omstreden BDS-beweging. De motie noemt BDS onder andere “geweldloze politieke actie” en roept Europarlementariërs van de partij op om zich in te zetten tegen verboden op BDS. Van Ojik zegt nu in gesprek met De Linker Wang dat hij deze motie “van harte heeft ondersteund en positief geadviseerd”.

Een tweet van Europarlementariër Judith Sargentini waarmee de aangenomen motie wereldkundig werd gemaakt, leidde destijds tot veel commotie. Veel mensen zagen de motie als een steunbetuiging van GroenLinks voor BDS, een beweging die onlangs nog door de Duitse Bundestag als antisemitisch is bestempeld. Circa 150 mensen, waaronder opperrabbijn Binyomin Jacobs, protesteerden op 12 maart bij het GroenLinks-hoofdkantoor tegen de beslissing van het ledencongres.

BDS eist ‘terugkeer’ van alle vluchtelingen en hun nakomelingen (circa 4,5 miljoen) naar Israel, met volledige burgerrechten. De oprichters van de BDS-beweging hebben meerdere malen toegegeven dat dit het einde van Israel zou betekenen. “Als de vluchtelingen terugkeren, heb je geen tweestatenoplossing”, aldus Omar Barghouti. “Dan heb je, zoals een Palestijnse opiniemaker ooit zei, een Palestina naast een Palestina.” Het resultaat, het doel van BDS, is dus het verdwijnen van de Joodse staat. Tevens gaat BDS in de praktijk vaak gepaard met uitingen van antisemitisme en is de beweging nauw verweven met gewelddadige terreurorganisaties zoals Hamas en de PFLP.

In reactie op de ophef kwam de partij met een statement, waarin ze aangaf dat de motie slechts als doel had de vrijheid van meningsuiting te beschermen. “Sterker nog: GroenLinks is niet voor een boycot van Israel”, aldus de verklaring. Partijleider Jesse Klaver nam bij Dit is de Dag afstand van BDS, en gaf aan voor “100 procent” achter het bestaansrecht van de Joodse staat te staan. Nu GroenLinks BDS in De Linker Wang “verdedigbaar” noemt, is het echter de vraag hoe oprecht deze distantiëring was.

‘Afkoopsom van 6 miljoen levens’
Ook een andere GroenLinkser kwam dit weekend in opspraak. Alireza Taimurizadeh, voormalig campagneleider van GroenLinks Arnhem, deed op Facebook meerdere vergaande antisemitische uitspraken. Zo noemde hij de Joodse staat Israel een “afkoopsom van 6 miljoen levens”. De GroenLinkser schreef ook dat Joden in Israel “hun trauma kunnen wreken”, “zich kunnen uitleven” en “de SS’er mogen zijn”.

Volgens RTV Arnhem vergeleek Taimurizadeh Israel al vaker met nazi-Duitsland, een vergelijking die volgens de IHRA-werkdefinitie als antisemitisch kan worden beschouwd. Saillant detail: het is juist GroenLinks dat zich in de Tweede Kamer verzette tegen deze internationaal geaccepteerde werkdefinitie. Volgens de linkse partij zou kritiek op de Israelische regering met deze werkdefinitie als antisemitisch uitgelegd kunnen worden. Een wijdverspreid misverstand: de definitie sluit dit zelfs expliciet uit.

‘Definitie niet zo belangrijk’
Na de ophef over de BDS-motie in februari zei Kamerlid Van Ojik dat hij “niet wilde uitsluiten” dat GroenLinks in de toekomst wellicht toch de IHRA-werkdefinitie zou omarmen. Tegen De Linker Wang herhaalt hij nu echter zijn eerdere kritiek. “Persoonlijk vind ik de definitie zelf niet zo belangrijk”, voegt Van Ojik daaraan toe. “We hebben te maken met grote vraagstukken: onderdrukking van Palestijnen, verharding van de staat Israel, gebrek aan perspectief en dan gaan wij elkaar de maat nemen? Ik wil me niet laten aanwrijven dat ik antisemitisch zou zijn.”

Schijnbaar denk Van Ojik dat aandacht voor de bestrijding van antisemitisme in Nederland en de rest van Europa maar zou afleiden en slechts ondergeschikt is aan het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Een onbegrijpelijke opvatting, gezien het feit dat donderdag nog uit EU-onderzoek bleek dat 45 procent van de Joodse jongeren het afgelopen jaar een antisemitisch incident heeft meegemaakt. Maar liefst 41 procent overweegt daarom te vertrekken uit Europa.

Wel distantieerde de lokale GroenLinks-afdeling in Arnhem zich maandag van de uitlatingen van hun voormalig campagneleider. Zij gaan naar eigen zeggen met Taimurizadeh in gesprek over zijn “ongepaste” uitlatingen. Alle foto’s van Taimurizadeh zijn inmiddels verdwenen van de GroenLinks-kanalen. Ook verwijderde Kamerlid Nevin Özütok, die zich eind mei bij de CIDI-demonstratie uitsprak tegen antisemitisme, twee retweets waarin de Arnhemmer haar “een van zijn inspiratiebronnen” noemde.

______________________________________
ENGLISH


According to GroenLinks, the anti-Israel movement BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) is "defensible". This is apparent from an interview in the most recent edition of De Linker Wang, the magazine of the religious working group of GroenLinks

Source: CIDI

Foreign spokesman Bram van Ojik says he personally finds an Israelboy boycot "not wise", but argues for the right to use the substance. Van Ojik therefore, in his own words, "heartily" supported a motion against prohibitions on BDS. Earlier, GroenLinks distanced itself even more strongly from the highly controversial boycott movement.

The interview also shows that the party is still opposed to the anti-Semitism definition of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). A former GroenLinks campaign employee was actually discredited this weekend, because he made statements that, according to the IHRA working definition, can be regarded as anti-Semitic.

BDS motion
In the run-up to the European Parliament elections, the GroenLinks congress adopted a motion on 16 February about the controversial BDS movement. The motion calls BDS, among other things, "non-violent political action" and calls on MEPs to fight against prohibitions on BDS. Van Ojik now says in conversation with De Linker Wang that he "strongly supported and positively advised this motion".

A tweet from MEP Judith Sargentini, with which the adopted motion was announced, led to much commotion at the time. Many people saw the motion as a support from GroenLinks for BDS, a movement that the German Bundestag recently declared anti-Semitic. Approximately 150 people, including Chief Rabbi Binyomin Jacobs, protested at the GroenLinks head office on 12 March against the members' conference.

BDS demands "return" of all refugees and their descendants (approximately 4.5 million) to Israel, with full civil rights. The founders of the BDS movement have admitted several times that this would mean the end of Israel. "If the refugees return, you have no two-state solution," said Omar Barghouti. "Then, as a Palestinian opinion maker once said, you have a Palestine next to a Palestine." The result, the purpose of BDS, is the disappearance of the Jewish state. In practice, BDS is often accompanied by manifestations of anti-Semitism and the movement is closely intertwined with violent terrorist organizations such as Hamas and the PFLP.

In response to the fuss, the party came up with a statement in which it stated that the only aim of the motion was to protect freedom of expression. "In fact, GroenLinks is not for a boycott of Israel," the statement said. Party leader Jesse Klaver renounced BDS at Dit is de Dag, and indicated that he was "100 percent" behind the right of existence of the Jewish state. Now that GroenLinks BDS in De Linker Wang calls "defensible", the question is how sincere this distancing was.

"Surrender sum of 6 million lives"
Another GroenLinkser also came under discussion this weekend. Alireza Taimurizadeh, former campaign leader of GroenLinks Arnhem, made several far-reaching anti-Semitic statements on Facebook. He called the Jewish state of Israel a "lump sum payment of 6 million lives". The GroenLinkser also wrote that Jews in Israel "can avenge their trauma", "live out" and "may be the SS".

According to RTV Arnhem, Taimurizadeh has often compared Israel to Nazi Germany, a comparison that according to the IHRA working definition can be considered anti-Semitic. Interesting detail: it is GroenLinks in the Lower House that opposed this internationally accepted working definition. According to the left party, criticism of the Israeli government with this working definition could be interpreted as anti-Semitic. A widespread misunderstanding: the definition even explicitly excludes this.

"Definition not so important"
After the fuss about the BDS motion in February, MP Van Ojik said that he "did not want to exclude" that in the future GroenLinks might still embrace the IHRA working definition. He now repeats his earlier criticism against De Linker Wang. "Personally, I don't think the definition itself is so important," Van Ojik adds. “We have to deal with major issues: oppression of Palestinians, hardening of the state of Israel, lack of perspective and then we start to measure each other? I don't want to be told that I would be anti-Semitic. "

Apparently Van Ojik thinks that attention to the fight against anti-Semitism in the Netherlands and the rest of Europe would only distract and is only secondary to the conflict between Israel and the Palestinians. An incomprehensible view, given that on Thursday EU research showed that 45 percent of Jewish youths experienced an anti-Semitic incident last year. That is why no less than 41 percent are considering leaving Europe.

(Google Translate)