09 juli 2019

2019-07-09-11.10: De uitspraak van het gerechtshof van Jeruzalem houdt PA verantwoordelijk voor terreurschade - Jerusalem Court’s landmark ruling puts PA on hook for terror damages

Palestijns leider en aarts-terrorist Yasser Arafat. (AP/Muhammed Muheisen)
Palestinian leader and arch-terrorist Yasser Arafat. (AP/Muhammed Muheisen)

Nederlands - English

NEDERLANDS
:

De PA is aansprakelijk voor maximaal 1 miljard shekels aan schadevergoedingen in verband met de Tweede Intifada.

Door World Israel News Staff

Maandag heeft de districtsrechtbank van Jeruzalem bepaald, dat de Palestijnse Autoriteit (PA) aansprakelijk is voor civiele schade in verband met 17 terreurdaden tijdens de tweede Intifada.

De baanbrekende beslissing werd gewonnen door Shurat Hadin, een in Israël gevestigde organisatie, die Israël en Joden wereldwijd verdedigt door middel van rechtssystemen. In dit geval vertegenwoordigde men de families van acht slachtoffers van de Tweede Intifada terreur. De uitspraak kan de PA dwingen om de families te compenseren voor maar liefst een miljard sikkelen (279 miljoen dollar) aan schadevergoedingen.
 
Het exacte bedrag, dat moet worden betaald is nog niet vastgesteld, vertelde een woordvoerder van Shurat Hadin aan World Israel News. "Wij eisen één miljard shekels," zei men, toevoegend, dat het besluit binnen ongeveer een maand wordt verwacht.

Advocaat Nitsana Darshan-Leitner, die Shurat Hadin leidt, zei dat de uitspraak van de rechter "een historische overwinning" was voor slachtoffers van Palestijnse terreur in Israël.

De terreuraanvallen in kwestie omvatten niet alleen, die van de terroristen van de PA, maar ook de aanslagen, die door andere terreurgroepen, waaronder Hamas en de Islamitische Jihad, werden uitgevoerd. 

"De rechtbank vond (de Palestijnse Autoriteit) verantwoordelijk voor aanslagen, die niet alleen door hun vertegenwoordigers en handlangers werden uitgevoerd, wat bewijst, dat de Intifada een geplande oorlog was tegen Israëlische burgers," volgens de rechtbank.
 
De tweede Intifada (2000-2005) was een gecoördineerde geweldsperiode onder leiding van de PA, en de toenmalig PLO-chef Yasser Arafat. 

Op verzoek van Darshan-Leitner heeft de rechtbank beslag gelegd op land in Jeruzalem, dat eigendom is van Arafat. Echter beargumenteerd de rechtbank, dat het moeilijk zal worden het land te vorderen uit de nalatenschap van Arafat-Vastgoed. In het vooruitzicht verklaart de rechtbank een uitspraak in haar voordeel zal zijn.

"Yasser Arafat was de grootvader van het moderne terrorisme, verantwoordelijk voor de moord op duizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen," vertelde Darshan-Leitner aan het hof.

"Deze stap is een stap in de richting van gerechtigheid voor de slachtoffers en hun families. We zullen niet toestaan dat Arafat Estate land in het hart van Jeruzalem kan bezitten en tegelijkertijd de schade aan zijn slachtoffers kan ontlopen".

____________________________
ENGLISH:

The PA is liable for up to 1 billion shekels in damages in terror related to the Second Intifada.

By World Israel News Staff

On Monday, the Jerusalem District Court ruled that the Palestinian Authority (PA) is liable for civil damages in connection with 17 acts of terror during the Second Intifada.

The landmark decision was won by Shurat Hadin, an Israel-based organization that defends Israel and Jews through legal systems worldwide. In this case, it represented the families of eight victims of Second Intifada terror. The ruling could force the PA to compensate the families for as much as one billion shekels ($279 million) in damages.

The exact amount to be paid has not yet been determined, a Shurat Hadin spokesperson told World Israel News. “We are demanding one billion shekels,” she said, adding that the decision is expected within about a month.

Attorney Nitsana Darshan-Leitner, who leads Shurat Hadin, said the judge’s ruling was “a historic victory” for victims of Palestinian terror in Israel.

The terror attacks in question not only include those carried out directly by agents of the PA, but also attacks initiated by other terror groups, including Hamas and the Islamic Jihad.

“The court found (the Palestinian Authority) responsible for attacks which were executed not only by their employees and operatives… which proves that the Intifada was a planned war against Israeli citizens,” she said.

The Second Intifada (2000-2005) was an orchestrated period of violence led by the PA, then headed by PLO Chief Yasser Arafat.

At Darshan-Leitner’s request, the court put a lien on land in Jerusalem owned by Arafat after she argued that it would be difficult to collect from the Arafat estate in the event the court ruled in her favor.

“Yasser Arafat was the grandfather of modern terrorism, responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children,” Darshan-Leitner told the court.

“This move is one step closer toward justice for the victims and their families. We will not allow a situation in which the Arafat Estate can own land in the heart of Jerusalem while avoiding paying damages to his victims.”