10 juli 2019

2019-07-10-14.25: Opnieuw Palestijnse aanvalstunnel ontdekt in Zuid-Israel - Palestinian attack tunnel discovered again in southern Israel


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Het Israelische leger heeft maandag opnieuw een Palestijnse terreurtunnel ontdekt. De tunnel loopt van het zuiden van de Gazastrook naar de Israelische regio Eshkol. Palestijnse terreurgroepen gebruiken deze tunnels om Israel te infiltreren voor aanvallen of voor het kidnappen van burgers. Zo werd Gilad Shalit in 2006 in een Hamas-tunnel naar Gaza ontvoerd.

Bron CIDI.nl

Het is de achttiende terreurtunnel die de IDF heeft blootgelegd sinds het einde van de Gaza-oorlog van 2014, meldde het leger dinsdagavond. De exacte route van de tunnel, die geen bedreiging meer vormt voor Israelische burgers, wordt op dit moment nader onderzocht.

Barrière
Sinds 2016 bouwt Israel aan een grote boven- en ondergrondse barrière bij de grens met Gaza. De 65 kilometer lange muur, die overigens volledig op Israelisch grondgebied wordt gebouwd, moet de burgers in het zuiden beschermen tegen infiltraties door terreurgroepen als Hamas en Islamitische Jihad.

Tijdens de bouwwerkzaamheden stuitte de IDF op deze nieuwe terreurtunnel. Op een gisteravond vrijgegeven video is te zien hoe militairen met behulp van een kleine camera de tunnel in beeld proberen te brengen. Ook publiceerde het leger drie foto’s van het ondergrondse gangenstelsel.

50 miljoen
Volgens de IDF is deze meest recente ontdekking het bewijs dat de ondergrondse veiligheidsbarrière werkt. De muur bevat technologie die nieuwe graafwerkzaamheden detecteert. Zo wordt voorkomen dat Hamas en Islamitische Jihad nieuwe aanvalstunnels kunnen graven naar Israelische dorpen nabij de grens.

Iedere terreurtunnel kost de terreurgroepen in Gaza overigens bijna 2,7 miljoen euro. Van dit geld – sinds 2014 bijna 50 miljoen – zou Hamas ook ziekenhuizen, scholen en woningen kunnen bouwen voor de noodlijdende bevolking van de Gazastrook. De door Iran gesteunde terreurgroepen in de kustenclave investeren deze miljoenen echter liever in de gewapende strijd tegen Israel.

____________________________________________________________________________________________

ENGLISH:

The Israeli army has again discovered a Palestinian terror tunnel on Monday. The tunnel runs from the south of the Gaza Strip to the Israeli region of Eshkol. Palestinian terror groups use these tunnels to infiltrate Israel for attacks or for kidnapping civilians. Gilad Shalit, for example, was abducted to Gaza in a Hamas tunnel in 2006.

It is the eighteenth terror tunnel that the IDF has uncovered since the end of the 2014 Gaza war, the army reported Tuesday night. The exact route of the tunnel, which is no longer a threat to Israeli citizens, is currently being investigated.

Barrier
Since 2016, Israel has been building a large above and below ground barrier at the border with Gaza. The 65 kilometer long wall, which is entirely built on Israeli territory, is intended to protect the citizens of the south against infiltrations by terror groups such as Hamas and Islamic Jihad.

The IDF encountered this new terror tunnel during construction work. A video released yesterday evening shows how soldiers try to visualize the tunnel using a small camera. The army also published three photos of the underground tunnel system.

50 million
According to the IDF, this most recent discovery is proof that the underground safety barrier works. The wall contains technology that detects new excavation work. This prevents Hamas and Islamic Jihad from digging new attack tunnels to Israeli villages near the border.

Every terror tunnel costs terror groups in Gaza almost 2.7 million euros. From this money - nearly 50 million since 2014 - Hamas could also build hospitals, schools and homes for the ailing population of the Gaza Strip. The terrorist groups in the coastal enclave supported by Iran, however, prefer to invest these millions in the armed struggle against Israel.

(Google Translate)