10 juli 2019

2019-07-10-17.30: Irak dreigt staatsburgerschap vredesactivist in te trekken - Iraq threatens to withdraw its citizenship as a peace activist


Nederlands - English

NEDERLANDS

Voormalig Miss Irak Sarah Idan dreigt haar Iraakse staatsburgerschap kwijt te raken, nadat ze zich bij de Verenigde Naties uitsprak voor vrede met Israel. Volgens berichten in de Iraakse media heeft een commissie van het Iraakse parlement gesproken over een voorstel om haar nationaliteit in te trekken.

Bron CIDI

Dat meldt Idan woensdag op Twitter. Het nieuws volgt op kritiek uit Arabische hoek op Idan’s pleidooi voor vrede tussen Israel landen in de regio, vorige week bij de VN-Mensenrechtenraad.

Doodsbedreigingen
Sarah Idan vergaarde internationale bekendheid toen ze eind 2017 een foto op Instagram plaatste waarop ze poseerde met Miss Israel Adar Gandelsman. Volgens Idan wilde ze met de foto een boodschap van vrede en saamhorigheid afgeven. In haar thuisland dacht men hier echter anders over: ze ontving aan de lopende band doodsbedreigingen en ook haar familie moest Irak ontvluchten.

De organisatie van Miss Irak dreigde bovendien haar titel af te pakken als ze de foto op internet liet staan. Dat weigerde ze. Sindsdien woont Idan met haar familie in de Verenigde Staten, waar ze een verblijfsvergunning kon krijgen vanwege haar eerdere werk als vertaler voor het Amerikaanse leger. Ze liet zich niet uit het veld slaan en bleef contact houden met Miss Israel. In juni 2018 bracht ze zelfs een bezoek aan Jeruzalem.

Daar spraken Idan en Gandelsman samen het congres van het American Jewish Committee toe. “Mijn hoop is dat mijn Joodse broeders en zussen ooit vrij kunnen reizen tussen Jeruzalem en Ramallah, en naar Babylon en de Nijl. Dat Arabieren en moslims gewoon naar Israel kunnen gaan, zonder dat zij zich dan zorgen hoeven te maken over de Israelische stempel in hun paspoort”, vertelde Idan in haar speech. Ook bezocht ze de markt Mahane Yehuda en at ze in een Iraaks-Joods restaurant.

Ambassador for Peace
Als erkenning voor haar inspanningen om coëxistentie en mensenrechten te promoten ontving de voormalige Miss Irak vorige maand de Ambassador for Peace Award van United Nations Watch. Deze NGO nodigde haar ook uit om twee keer de VN-Mensenrechtenraad toe te spreken. Dit kan Idan nu mogelijk haar Iraakse staatsburgerschap kosten.

In haar toespraken haalde ze stevig uit naar de Iraakse regering: deze zou volgens Idan te weinig hebben gedaan om de doodsbedreigingen aan haar adres te stoppen. Ook sprak ze zich uit tegen Palestijnse terreurorganisaties: “Ik wil Arabische staten eraan herinneren dat jullie meer gemeenschappelijke belangen met Israel hebben, dan met terreurgroepen.” Vredesonderhandelingen zijn geen “verraad van de Arabische zaak” maar een essentiële stap om een einde te maken aan het lijden aan beide kanten, aldus het topmodel.

Volgens Idan heeft het Arabisch-Israelisch conflict niks te maken met legitieme meningsverschillen, maar is dit te wijten aan de diepgewortelde antisemitische denkbeelden die in islamitische landen prevaleren, gesterkt door eenzijdige berichtgeving in de media. “Waarom hoor je in het nieuws niks over de 700 raketten die terreurorganisatie Hamas vorige maand in één weekend afvuurde op Israelische burgers?”

Video ondertiteld door IsraelCNN.com - Zie ook vorig verslag https://israelcnn.com/video/ne...

‘Verrader’
Bij de Mensenrechtenraad zei Sarah Idan al dat de Iraakse autoriteiten weigeren om haar vrijheid van meningsuiting te beschermen, en dat ze vanwege haar vredesactivisme als verrader wordt gezien. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk toen de nieuwssite Baghdad Today dinsdagavond met het nieuws kwam dat de Iraakse parlementscommissie bijeen is gekomen om te bespreken of haar nationaliteit kan worden ingetrokken.

Volgens parlementslid Ali al-Ghanmi, lid van de commissie, moeten de autoriteiten onderzoeken hoe de “misdaad” van Idan bestraft moet worden. Opvallend: bij de VN-Mensenrechtenraad beweerde de Iraakse vertegenwoordiger nog dat Idan wel degelijk de vrijheid had om zich uit te spreken voor vrede met de Joodse staat.

Na de vele doodsbedreigingen dreigt de voormalige Miss Irak nu dus ook haar paspoort kwijt te raken, enkel en alleen omdat ze zich uitspreekt voor vrede in de regio en coëxistentie tussen Joden en moslims. Hierdoor kan ze waarschijnlijk nooit meer haar geboorteland bezoeken. “Irak wil mij hetzelfde aandoen als dat zij deden met Iraakse Joden tijdens de Farhud [pogroms]”, zei Sarah Idan vandaag via Twitter. “Ze willen mijn staatsburgerschap afpakken en mij niet meer binnenlaten. Ik moet blijven vechten: dit gaat niet alleen over mijn rechten, maar is ook een strijd tegen antisemitisme.”

VN-resoluties
Het straffen van vredesactivisten is niet alleen moreel verwerpelijk, maar is tevens in strijd met verschillende VN-resoluties die het verbieden om burgers vanwege hun verklaringen bij de Verenigde Naties te intimideren of straffen. UN Watch stuurde woensdag direct een brief aan de Mensenrechtenraad en secretaris-generaal António Guterres. De NGO roept de VN op om Irak op het matje te roepen en te voorkomen dat Idan haar staatsburgerschap verliest.

Exact een jaar geleden schreef minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland lid wil worden van de Mensenrechtenraad om in gesprek te blijven, “ook met de moeilijke landen”. Daarom zou de Nederlandse VN-vertegenwoordiging er goed aan doen om ook te protesteren tegen deze verwerpelijke en ontoelaatbare intimidatie van een mensenrechtenactivist door Irak.

_________________________________________________

ENGLISH:

Former Miss Iraq Sarah Idan threatens to lose her Iraqi citizenship after she spoke out to the United Nations for peace with Israel. According to reports in the Iraqi media, a committee from the Iraqi parliament has talked about a proposal to withdraw its nationality.

Source CIDI

Idan reports this on Twitter on Wednesday. The news follows Arab criticism of Idan's plea for peace between Israel countries in the region last week at the UN Human Rights Council.

Death threats
Sarah Idan gained international fame when she posted a photo on Instagram at the end of 2017, posing with Miss Israel Adar Gandelsman. According to Idan, she wanted to send a message of peace and togetherness with the photo. In her homeland, however, people thought differently about this: she received death threats on the assembly line and her family also had to flee Iraq.

The organization of Miss Iraq also threatened to take her title if she left the photo on the internet. She refused. Since then Idan lives with her family in the United States, where she was able to get a residence permit because of her previous work as a translator for the US Army. She did not get upset and kept in touch with Miss Israel. In June 2018 she even visited Jerusalem.

Idan and Gandelsman addressed the American Jewish Committee congress there. “My hope is that my Jewish brothers and sisters can someday travel freely between Jerusalem and Ramallah, and to Babylon and the Nile. That Arabs and Muslims can just go to Israel, without having to worry about the Israeli stamp in their passport, "Idan said in her speech. She also visited the Mahane Yehuda market and ate in an Iraqi-Jewish restaurant.

Ambassador for Peace
In recognition of her efforts to promote coexistence and human rights, the former Miss Iraq received the Ambassador for Peace Award from United Nations Watch last month. This NGO also invited her to address the UN Human Rights Council twice. This may now cost Idan her Iraqi citizenship.

In her speeches, she lashed out at the Iraqi government: according to Idan, this would have done too little to stop the death threats at her address. She also spoke to Palestinian terrorist organizations: "I want to remind Arab states that you have more common interests with Israel than with terrorist groups." Peace negotiations are not "a betrayal of the Arab cause" but an essential step to put an end to suffering on both sides, according to the top model.

According to Idan, the Arab-Israeli conflict has nothing to do with legitimate disagreements, but this is due to the deep-rooted anti-Semitic ideas prevailing in Islamic countries, reinforced by unilateral media coverage. "Why don't you hear anything in the news about the 700 rockets that terrorist organization Hamas fired at Israeli civilians in one weekend last month?"

 

Subtitled by IsraelCNN.com - See also https://israelcnn.com/video/ne...

'Traitor'
At the Human Rights Council, Sarah Idan said that the Iraqi authorities are refusing to protect her freedom of expression and that she is seen as a traitor because of her peace activism. This became painfully clear when the Baghdad Today news site released the news on Tuesday evening that the Iraqi parliamentary committee had come together to discuss whether her nationality could be withdrawn.

According to Ali al-Ghanmi, Member of the Committee, the authorities should investigate how to punish Idan's "crime". Striking: at the UN Human Rights Council, the Iraqi representative claimed that Idan was indeed free to speak out for peace with the Jewish state.

After the many death threats, the former Miss Iraq now also threatens to lose her passport, simply because she speaks out for peace in the region and coexistence between Jews and Muslims. As a result, she will probably never be able to visit her homeland again. "Iraq wants to do the same to me as they did to Iraqi Jews during the Farhud [pogroms]," said Sarah Idan on Twitter today. “They want to take away my citizenship and not let me in again. I have to keep fighting: this is not just about my rights, but is also a fight against anti-Semitism. "

UN resolutions
Punishing peace activists is not only morally reprehensible, but is also in conflict with various UN resolutions that prohibit or intimidate citizens for their statements to the United Nations. UN Watch immediately sent a letter to the Human Rights Council and Secretary-General António Guterres on Wednesday. The NGO calls on the UN to call on Iraq and prevent Idan from losing its citizenship.

Exactly a year ago Minister Blok (Foreign Affairs) wrote to the Second in a letter


(Google Translate)