11 juli 2019

2019-07-11-12.00: Israel ontruimt illegale Joodse huisvesting op Westoever - Israel evacuates illegal Jewish housing on the West Bank


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Twee maanden geleden sloopten de Israelische autoriteiten een illegale woning in Kfar Tapuach (Westelijke Jordaanoever). Vervolgens is de bewoner ervan in een tent gaan wonen. Die tent is nu ook verwijderd, aldus de religieuze nieuwssite Kipa.

Bron: CIDI

Dubbele standaard?
Dit besluit heeft tot woede geleid bij de partij Joodse Kracht, die bij de laatste verkiezingen onderdeel uitmaakte van de alliantie Verenigd Rechts. Die partij is geworteld in het gedachtegoed van de omstreden uiterst-rechtse rabbijn Meir Kahane. De partij stelt niet al zijn standpunten te onderschrijven, maar put duidelijk uit dezelfde ideologische bron.

Itamar Ben-Gvir, de hoogst geplaatste kandidaat van Joodse Kracht bij de afgelopen Knessetverkiezingen, stelt dat de Israelische autoriteiten met twee maten meten. Palestijnen zouden met massale illegale constructie wegkomen, terwijl Joden om het minste of geringste uit hun huis gezet worden. “Terwijl Netanyahu verzuimt het vonnis van het Hooggerechtshof om [de Arabische plaats] Khan al-Ahmar te ontruimen uit te voeren, wordt hier niet eens op een uitspraak van het Hooggerechtshof gewacht”, aldus Ben-Gvir.

Politieke consequenties
Ben-Gvir wil dat aan deze vermeende dubbele standaard een einde komt. Daarom kondigt hij aan dat hij niet tot een regering toetreedt als die van plan is Joodse huizen op de Westelijke Jordaanoever te ontruimen.

Hoewel Joodse Kracht geen coalitiepartner zal worden, is het goed mogelijk dat Netanyahu de partij na de verkiezingen nodig heeft om een rechts-religieus kabinet te kunnen formeren. Dan zal een eis als deze op tafel verschijnen. Die zal niet worden ingewilligd, maar Ben-Gvir kan er andere concessies voor terug krijgen. Daarnaast dwingt Ben-Gvir hiermee ook rechtse partijen als het Joodse Huis en de Nationale Unie, traditioneel de politieke vertegenwoordigers van de nederzettingenbeweging, stelling te nemen.

__________________________________
ENGLISH:

Two months ago, the Israeli authorities demolished an illegal home in Kfar Tapuach (West Bank). After that, the occupant moved to a tent. That tent has now also been removed, according to the religious news site Kipa.

Source: CIDI

Double standard?
This decision led to anger at the Jewish Force party, which was part of the United Right alliance in the last elections. That party is rooted in the ideas of the controversial far-right rabbi Meir Kahane. The party does not state that it endorses all of its views, but clearly draws on the same ideological source.

Itamar Ben-Gvir, the highest-ranking candidate of Jewish Force in the recent Knesset elections, states that the Israeli authorities measure two-fold. Palestinians would get away with massive illegal construction, while Jews were evicted from their homes for the least part. "While Netanyahu fails to execute the Supreme Court's judgment to evacuate [the Arab place] Khan al-Ahmar, a Supreme Court ruling is not even waiting here," said Ben-Gvir.

Political consequences
Ben-Gvir wants this alleged double standard to come to an end. He therefore announces that he will not join a government if it intends to evacuate Jewish houses in the West Bank.

Although the Jewish Force will not become a coalition partner, it is quite possible that Netanyahu will need the party after the election to form a right-wing religious cabinet. Then a requirement like this will appear on the table. It will not be granted, but Ben-Gvir may receive other concessions in return. Ben-Gvir also forces right-wing parties such as the Jewish House and the National Union, traditionally the political representatives of the settlement movement, to take a position.