13 juli 2019

2019-07-13-11.30: Palestijnen vervuilen het milieu, en de wereld zwijgt - Palestinian Tire-Burning: Why is the World Silent?

Afbeelding; Een Palestijnse demonstrant staat voor een stapel brandende en rokende autobanden. (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het vooroordeel tegen Israël van deze wereld blijkt weer eens uit de reactie (of eigenlijk: het gebrek aan reactie) op de milieuvervuiling die Palestijnse militanten veroorzaken door het verbranden van autobanden. Dikke zwarte rook vol roetdeeltjes stijgt op.

Door: IsraelToday

Iedereen die door de zogenaamde 'Westbank' heeft gereden, is ongetwijfeld getuige geweest van het verbranden van een stapel autobanden, waardoor er zware zwarte rookgolven de lucht in werden gestuurd. Het is een steunpilaar van het Israëlisch-Palestijnse conflict. En het doet het goed op foto's in de grote internationale media. 

Vreemd genoeg lijken de ultra-liberalen, zowel in Israël als in het buitenland, die typisch opkomen voor zowel de Palestijnse zaak als de bescherming van het milieu, zeer weinig aandacht te hebben over deze praktijken.

Maar Israël hecht als natie veel waarde aan de gezondheid van het milieu, en heeft herhaaldelijk geprobeerd om de internationale gemeenschap ertoe te bewegen de Palestijnen tot de orde te roepen inzake deze schending, ook al negeert het alle andere.

De grootste verontwaardiging van Jeruzalem tegen deze massale vervuiling kwam in de zomer van 2018, toen Hamas tienduizenden banden aan de grens van de Gazastrook opsloeg om in brand te worden gestoken door een menigte van boze Palestijnse demonstranten.

'Het verbranden van zo'n grote hoeveelheid banden zal ernstige schade toebrengen aan het ecosysteem in het gebied, zal ernstige schade toebrengen aan het leven, de flora en de gezondheid van de bewoners, en zal bijdragen aan de ernstige schade aan de water­houdende grondlaag en leiden tot een ongekende luchtvervuiling,' schreef Maj.-Gen. Yoav Mordechai, de Coördinator van Regerings­activiteiten in de Gebieden (COGAT) van de IDF, in een dringende brief aan de leider Tedros Adhanom van de Wereld­gezondheids­organisatie.

Mordechai pleitte bij Adhanom 'als leider van een internationale organisatie die als doel heeft om de gezondheid te bevorderen en de natuurlijke en ecologische hulpbronnen te beschermen, om alles te doen wat in uw macht ligt om publiekelijk te waarschuwen voor deze ecologische ramp'.

Verdedigers van de Palestijnse 'strijd' beweerden dat er banden werden verbrand aan de grens met Gaza om het zicht van Israëlische sluipschutters te vertroebelen. Maar ze legden niet uit waarom Palestijnse demonstranten de hele tijd banden verbranden, in elke hoek van het land, zoals vorige week nog in de stad Kfar Qaddum op de Westbank, waar de oude Palestijnse man op bovenstaande foto triomfantelijk voor een giftige rookwolk van brandende rubber staat.

Alan Baker, een voormalige Israëlische ambassadeur in Canada en expert in het internationaal recht, legde in een artikel uit dat 'de rooktactiek het milieu en de atmosfeer vervuilt en vergiftigt, met totale minachting voor de belangrijkste zorgen van de internationale gemeenschap voor de bescherming van het milieu, zoals die tot uitdrukking komen in internationale verdragen en resoluties van verschillende instanties die betrokken zijn bij de bescherming van het milieu'.

Maar wat Baker nog meer verstoorde, waren degenen die niet reageren op de zwarte rook van brandende autobanden, en zich dan omkeren en luidkeels protesteren tegen een Amerikaanse familie die in een benzine-slurpende SUV rijdt.

'Hoewel het Palestijnse leiderschap duidelijk geen rekening houdt met dergelijke normen voor de omgeving en het milieu, is het niet minder leerzaam dat geen enkele internationale leider of organisatie, op het gebied van het milieu of iets anders, het nodig heeft gevonden om zich bezig te houden met deze schendingen van het internationale recht,' schreef hij.

Inderdaad. Zoals op zoveel andere gebieden van het conflict in het Midden-Oosten, lijkt de wereld de Palestijnen iets toe te staan waarvoor het normaal gesproken de overtredende partij zou straffen. 

________________________________
ENGLISH

The world’s anti-Israel bias is again showing in its disregard for the Palestinians’ mass polluting the environment. Anyone who’s driven through the so-called “West Bank” has no doubt witnessed a pile of car tires being burned, sending billows of heavy black smoke into the air. 

Bt: IsraelToday

It’s a mainstay of the Israeli-Palestinian conflict. And it plays well on mainstream international media footage. 

Oddly enough, the ultra-liberal set (both in Israel and abroad) that typically champions both the Palestinian cause and environmental protection seems to have very little to say about this particular practice.

Israel as a nation, however, is firmly dedicated to the health of the environment, and has repeatedly tried to get the international community to call out the Palestinians regarding this individual infraction, even if it ignores all the others.

The greatest outcry from Jerusalem against these acts of mass pollution came in the summer of 2018, when Hamas stockpiled tens of thousands of tires on the border of the Gaza Strip to be set alight by a mob of angry Palestinian demonstrators.

“The burning of tires in such a huge quantity will cause severe damage to the ecosystem in the area, will severely harm the life, the flora, and health of the residents, and will add to the severe damage to the aquifer and lead to unprecedented air pollution,” wrote Maj.-Gen. Yoav Mordechai, the IDF’s Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), in an urgent letter to World Health Organization chief Tedros Adhanom.

Mordechai pleaded with Adhanom “as the head of an international organization whose goal is to promote health and protect natural and environmental resources, to do everything in your power to publicly warn against this ecological catastrophe.”

Apologists for the Palestinian “struggle” claimed that tires were burned on the Gaza border in order to obscure the view of Israeli snipers. But they failed to address the fact that Palestinian demonstrators burn tires all the time, in every corner of the land, including just last week in the West Bank town of Kfar Qaddum, where the old Palestinian man in the above photo is seen standing triumphantly in front of a toxic rubber smoke cloud.

International law expert Alan Baker, a former Israeli ambassador to Canada, explained in a 2018 article that “the smoke tactic pollutes and poisons the environment and atmosphere in utter disregard of the major concerns of the international community over environmental protection, as expressed in international treaties and resolutions of various bodies involved in protecting the environment.”

But Baker was even more perturbed by the lack of an international response from those who will then turn around and cry foul over an American family driving a gas-guzzling SUV.

“While, clearly, the Palestinian leadership pays no regard to such environmental and ecological norms, what is no less instructive is the fact that no international leader or organization, environmental or other, has found it necessary to relate to these violations of international law,” he wrote.

Indeed. 

As with so many other aspects of the Middle East conflict, the world seems to be giving the Palestinians a pass on something for which it would normally chastise the offending party.