29 juli 2019

2019-07-29-11.00: Arrow 3 met succes in Alaska getest door Israël en de VS - Arrow 3 successfully tested in Alaska by Israel and the US

Nederlands - English 

NEDERLANDS

Israël en de Verenigde Staten hebben een reeks succesvolle tests van het geavanceerde Arrow 3 raketafweersysteem in Alaska voltooid, aldus het Israëlische ministerie van Defensie afgelopen zondag.

Door: cidi

Het afweersysteem heeft met succes hit-to-kill onderscheppingen van ballistische doelen buiten de atmosfeer gedemonstreerd. De tests werden in Alaska uitgevoerd, volgens het ministerie van Defensie om capaciteiten op de proef te stellen waarvan tests in Israël niet mogelijk zijn. 

“Vandaag heeft Israël de mogelijkheid om op te treden tegen ballistische raketten die tegen ons kunnen worden gelanceerd vanuit Iran of waar dan ook”, aldus de Israëlische premier Netanyahu tijdens de wekelijkse kabinetsbijeenkomst. 

De test van de Arrow 3 komt enkele dagen nadat bekend is geworden dat Iran een ballistische raket heeft getest. De Shahab 3, die bij de proef een afstand van zo’n 1100 kilometer heeft afgelegd, kan in theorie een nucleaire kop dragen. Daarmee is de Iraanse rakettest een schending van een VN-Veiligheidsraad resolutie die in dezelfde periode als het nucleaire akkoord is aangenomen. Resolutie 2231 verbiedt Iran raketten te ontwikkelen die een nucleaire lading zouden kunnen dragen.  

Het Iraanse regime beweert dat zijn ballistische raketprogramma puur defensief is. Het defensieve karakter van de raketten zou gewaarborgd zijn in de beperking van hun actieradius tot 2.000 kilometer. Dit bereik is een limiet dat in 2013 in Genève is afgesproken in een interim-akkoord. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) beweert dat deze reikwijdte in haar defensieve doelstellingen past, daar de raketten alleen bedoeld zouden zijn “om op Amerikaanse posities in de regio te richten.” Israël valt ook onder de reikwijdte van deze ballistische dreiging.

De ballistische projectielen worden door de internationale gemeenschap echter niet als defensief beschouwd, maar – onder andere vanwege hun alsnog grote bereik – als offensief. De offensieve bedoelingen van Iran zijn ook zichtbaar in de propaganda met betrekking tot de raketten. Zo was afgelopen jaar nog een raket op een tentoonstelling te zien met daarop in het Hebreeuws de tekst: Israel moet van de kaart geveegd worden.”

Vanwege de raketdreiging vanuit met name Iran heeft Israel een compleet spectrum aan luchtverdedigingssystemen ontwikkeld. Arrow 3, die sinds januari 2017 operationeel is, bevindt zich op de hoogste trap wat het onderscheppen van projectielen betreft. De Arrow 3 kan inkomende ballistische raketten buiten de atmosfeer, oftewel in de ruimte, uitschakelen. Israël en de Verenigde Staten zijn de enige twee landen in de wereld die over dit soort technologie beschikken.

_______________________________
ENGLISH:


Israel and the United States have completed a series of successful tests of the advanced Arrow 3 missile defense system in Alaska, the Israeli Defense Ministry said last Sunday.

By: cidi

The immune system has successfully demonstrated hit-to-kill interceptions of ballistic targets outside the atmosphere. The tests were conducted in Alaska, according to the Department of Defense, to test capabilities whose testing is not possible in Israel.

"Today Israel has the ability to take action against ballistic missiles that can be launched against us from Iran or anywhere," said Israeli Prime Minister Netanyahu at the weekly cabinet meeting.

The Arrow 3 test comes a few days after it has been announced that Iran has tested a ballistic missile. The Shahab 3, which has covered a distance of some 1100 kilometers in the test, can theoretically carry a nuclear head. This makes the Iranian missile test a violation of a UN Security Council resolution adopted in the same period as the nuclear agreement. Resolution 2231 prohibits Iran from developing rockets that could carry a nuclear charge.

The Iranian regime claims that its ballistic missile program is purely defensive. The defensive nature of the missiles would be guaranteed in limiting their range to 2,000 kilometers. This range is a limit that was agreed in 2013 in Geneva in an interim agreement. The Iranian Revolutionary Guard (IRG) claims that this scope fits in with its defensive objectives, since the missiles would only be "aimed at US positions in the region." Israel also falls under the scope of this ballistic threat.

However, the ballistic projectiles are not regarded by the international community as defensive, but - partly because of their still wide reach - as offensive. Iran's offensive intentions are also visible in the propaganda related to the missiles. For example, last year a rocket could be seen at an exhibition with the text in Hebrew: Israel must be wiped off the map. ”

Because of the missile threat from Iran in particular, Israel has developed a complete spectrum of air defense systems. Arrow 3, which has been operational since January 2017, is at the highest level when it comes to intercepting projectiles. The Arrow 3 can disable incoming ballistic missiles outside the atmosphere, or in space. Israel and the United States are the only two countries in the world that have this type of technology.

(Google Translate)