29 juli 2019

2019-07-29-16.15: Hamas zwijgt over bij grens doodgeschoten lid. WAAROM? - Hamas remains silent at the border shot dead member. WHY?

Hamas en de islamitische Jihad misbruiken de kinderen van Gaza en indoctrineren hen met haat en bewapenen hen met granaten en vuurbommen (Foto IDF)
Hamas and Islamic Jihad abuse the children of Gaza indoctrinating them with hate and weaponising them with grenades and firebombs (Foto IDF)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Afgelopen vrijdag tijdens de wekelijkse Mars-van-terugkeerprotesten is een Palestijn doodgeschoten door de IDF bij de grens tussen Gaza en Israël. Het zou gaan om een lid van Hamas, maar de terreurbeweging houdt zich stil. WAAROM?

Zoals elke vrijdag, hadden een paar duizend demonstranten en relschoppers in Gaza zich bij de grens met Israël verzameld. Hierbij was sprake van meerdere grensinfiltraties en het gooien van molotovcocktails en explosieven. In het kader hiervan publiceerde de IDF een beschuldiging richting Hamas en Islamitische Jihad. De twee terreurbewegingen zouden zich schuldig maken aan het “misbruiken van kinderen”. De beschuldiging ging op Twitter vergezeld met een foto waarbij explosieven en molotovcocktails in de handen van jongeren aan de grens met Israël zijn omcirkeld.

Door: CIDI

Zoals gebruikelijk reageerde de IDF op de relschoppers met traangas, rubberen kogels en geweervuur. Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid meldt 56 gewonden, waarvan 38 door geweerschoten. De Halve Rode Maan maakte melding van 126 gewonden. Het ministerie van Volksgezondheid meldde tevens de dood van een 23-jarige Palestijn. Het zou gaan om Mohammed Abdullah Al-Qara, lid van de gewapende tak van Hamas.

Normaal gesproken worden omgekomen leden als ‘martelaar’ geëerd door Hamas. Een verklaring wordt uitgegeven, foto’s worden gepubliceerd en een video van de begrafenis gecombineerd met beelden van schietoefeningen en dergelijke wordt gemaakt om de dode in kwestie een laatste eer te bewijzen. De oorzaak van de dood van het lid in kwestie maakt hierbij niet uit: of een Hamas-lid nu is overleden in de strijd tegen Israël, aan een hartinfarct of in een verkeersongeluk in Gaza-stad, elke ‘martelaar’ wordt op dezelfde wijze geëerd. 

In het geval van de doodgeschoten Al-Qara is dit echter niet het geval. Op Palestijnse sociale media circuleren afbeeldingen van de 23-jarige Palestijn in combinatie met het logo van Hamas, maar de terreurbeweging zelf heeft geen enkele verklaring afgegeven. 

Sterker nog, nadat het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid de dood van Al-Qara bekendmaakte, werd het Al-Shifa ziekenhuis omsingeld door bewakers van de interne veiligheidsdienst van Hamas. In het hospitaal bevindt zich ook een kantoor dat bekend staat als vergaderplek en schuilplaats van hooggeplaatste Hamas-leden in tijden van toenemende spanningen met Israël.  

Verschillende elementen binnen Hamas – voornamelijk tussen de politieke tak en de militante tak – zijn het oneens met elkaar over het uitblijven van een wraakactie. Het politbureau van Hamas lijkt – in tegenstelling tot de Izz al-Din al-Qassam-brigades – een nieuwe kostbare gevechtsronde met Israël te willen voorkomen.

De laatste serieuze escalatie vond drie maanden geleden plaats. Op 3 mei werden IDF-militairen aan de grens met Gaza onder vuur genomen door een scherpschutter van Islamitische Jihad. Hierop volgden bombardementen door de Israelische luchtmacht en werden honderden raketten door verschillende terreurgroepen in de Gazastrook op Israel afgevuurd. 

Dat Hamas momenteel geen trek heeft in een escalatie, bleek al eerder deze maand. Toen werd de gewapende Hamas-militant Mahmoud al-Adham door IDF-militairen doodgeschoten toen ze hem het grenshek zagen naderen. Na een onderzoek kwam het Israëlische leger echter tot de conclusie dat Al-Adham op dat moment niet uit was op een aanval op de Joodse staat, maar in zijn taak als Hamas-grenswacht juist trachtte te voorkomen dat twee andere Palestijnen bij het grenshek zouden komen.

In een ongebruikelijke poging een wraakactie door Hamas te voorkomen, bood de IDF publiekelijk excuses aan voor de doodgeschoten Al-Adham. Ondanks dreigende taal vanuit verschillende facties in de Gazastrook, bleef een escalatie in de vorm van honderden raketten afgevuurd op Israël uit. Er werd ‘slechts’ één mortiergranaat richting twee Israëlische dorpen in de buurt van de grens met Gaza afgevuurd. Het Israëlische leger gaf hier geen reactie op, waarmee het niet tot een nieuwe gevechtsronde kwam.

Hamas – of in ieder geval het politbureau – lijkt het staakt-het-vurenakkoord niet in gevaar te willen brengen. In ruil voor rust heeft Israël naar verluidt allerlei toezeggingen gedaan, zoals het toelaten van miljoenen dollars uit Qatar, nieuwe waterpijpleidingen richting de Gazastrook en het doorlaten van meer goederen tot de kustenclave. Het politbureau wil geen wraak nemen voor gedode leden, maar deze inzetten om de druk op Israël op te voeren en zo meer toezeggingen voor Gaza te realiseren.

Het door Egypte en de VN bemiddelde akkoord wil Hamas zo lijkt het koste wat het kost in stand houden om interne onrust te voorkomen. Het is echter niet uit te sluiten dat de prijs die het daarvoor betaalt – zoals gedode leden onbeantwoord laten – juist tot woede van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook zal leiden.

___________________________________
ENGLISH


Last Friday during the weekly March of return protests, a Palestinian was shot dead by the IDF at the border between Gaza and Israel. It would be a member of Hamas, but the terror movement is silent. WHY?

Like every Friday, a few thousand demonstrators and rioters in Gaza had gathered at the border with Israel. This involved several border infiltrations and the throwing of Molotov cocktails and explosives. In this context, the IDF published an accusation against Hamas and Islamic Jihad. The two terror movements would be guilty of "abusing children". The accusation was accompanied on Twitter by a photo in which explosives and molotov cocktails were circled in the hands of young people on the border with Israel.

By CIDI

As usual, the IDF responded to rioters with tear gas, rubber bullets and gunfire. The Gazan Ministry of Health reports 56 wounded, of which 38 by gunshots. The Crescent Red Moon reported 126 wounded. The Ministry of Health also reported the death of a 23-year-old Palestinian. It would be Mohammed Abdullah Al-Qara, member of the armed branch of Hamas.

Normally killed members are honored as "martyrs" by Hamas. A statement is issued, photos are published, and a video of the funeral combined with images of shooting practice and the like is made to pay the deceased a final honor. The cause of the death of the member in question does not matter here: whether a Hamas member has died in the fight against Israel, a heart attack or in a traffic accident in Gaza city, every "martyr" is honored in the same way .

In the case of the Al-Qara shot, however, this is not the case. Images of the 23-year-old Palestinian in combination with the Hamas logo are circulating on Palestinian social media, but the terror movement itself has made no statement whatsoever.

Indeed, after the Gazan Ministry of Health announced the death of Al-Qara, the Al-Shifa hospital was surrounded by guards from the internal security service of Hamas. In the hospital there is also an office that is known as a meeting place and refuge for high-ranking Hamas members in times of increasing tensions with Israel.

Various elements within Hamas - mainly between the political branch and the militant branch - disagree with each other about the lack of revenge. In contrast to the Izz al-Din al-Qassam brigades, the Hamas police station seems to want to prevent another costly battle with Israel.

The last serious escalation took place three months ago. On May 3, IDF soldiers on the border with Gaza were fired at by a sniper from Islamic Jihad. This was followed by bombing by the Israeli air force and hundreds of rockets were fired at Israel by various terrorist groups in the Gaza Strip.

That Hamas is currently not in the mood for an escalation was already apparent earlier this month. Then the armed Hamas militant Mahmoud al-Adham was shot by IDF soldiers when they saw him approach the border fence. After an investigation, however, the Israeli army came to the conclusion that Al-Adham was not looking for an attack on the Jewish state at that time, but in his role as Hamas border guard tried to prevent two other Palestinians from coming to the border fence .

In an unusual attempt to prevent revenge by Hamas, the IDF publicly apologized for the shot-down Al-Adham. Despite threatening language from various factions in the Gaza Strip, Israel escalated in the form of hundreds of rockets fired. Only one mortar grenade was fired at two Israeli villages near the border with Gaza. The Israeli army did not respond to this, which did not lead to a new round of combat.

Hamas - or at least the politburo - does not seem to want to jeopardize the ceasefire agreement. In exchange for peace, Israel has reportedly made all kinds of commitments, such as the admission of millions of dollars from Qatar, new water pipelines to the Gaza Strip and the passage of more goods to the coastal enclave. The police station does not want to take revenge for killed members, but to use them to increase the pressure on Israel and thus realize more promises for Gaza.

The agreement mediated by Egypt and the UN wants Hamas to appear to be maintaining it at all costs to prevent internal unrest. However, it cannot be ruled out that the price it pays - as killed members leave unanswered - will in fact lead to anger of the Palestinian population in the Gaza Strip.

(Google Translate)