30 juli 2019

2019-07-30-20.00: IAF zou aanvallen op Iraanse posities uitgebreid hebben naar Irak - IAF is said to have extended attacks on Iranian positions to Iraq


Nederlands - English

NEDERLANDS

De Israëlische luchtmacht heeft naar verluidt haar aanvallen op Iraanse raketleveringen uitgebreid naar Irak. Dat stelt de in Londen uitgegeven Arabische krant Asharq Al-Awsat, die zich zegt te baseren op westerse diplomatieke bronnen.

Bron: CIDI

Het is geen geheim dat Israël regelmatig Iraanse posities en wapenleveringen in Syrië bombardeert. In september 2018 maakte de IDF bekend dat jaar niet minder dan 200 luchtaanvallen in Syrië uit te hebben gevoerd. Volgens het Israelische leger waren de missies gericht tegen de ingraving van Iran en diens proxies in Syrië. De Islamitische Republiek vecht mee aan de zijde van president Assad in de Syrische burgeroorlog en recent hebben de twee regimes een militaire samenwerkingsovereenkomst getekend. De Iraanse Revolutionaire Garde maakt tevens van de gelegenheid gebruik om geavanceerde wapens aan terreurbeweging Hezbollah in Libanon te leveren. Hiervoor maakt het gebruik van een strategische corridor die vanuit Iran via Irak en Syrië naar Libanon loopt.

Naar verluidt heeft de IAF haar operaties tegen Iran dan ook onlangs uitgebreid naar Irak. Op 19 juli vond een luchtaanval op een een militaire basis nabij Amerli in Irak plaats. De basis was in handen van Hashd al-Shaabi, een Iraakse volksmobilisatie-eenheid, die steun zou genieten van Iran. Arabische media melden dat onder de doden leden van Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde zijn, maar lokale bronnen ontkennen de aanwezigheid van deze twee groeperingen in de regio. Doelwit van de luchtaanval zouden Iraanse ballistische raketten van het type Fateh-110 zijn geweest. Al snel werd met een beschuldigende vinger naar Israël gewezen, maar zoals wel vaker het geval is, gaf Israël geen commentaar.

Afgelopen zondag vond weer een luchtaanval in Irak plaats. De Ashraf-basis werd en mogelijk twee andere locaties werden getroffen. Doelwit zou een recente levering van Iraanse lanceerinstallaties voor ballistische raketten zijn geweest. Een dag later werd het Israëlische veiligheidskabinet voor een spoedoverleg bijeen geroepen.

De twee luchtaanvallen in tien dagen tijd zouden door F-35I Adir stealthvliegtuigen uitgevoerd zijn. Eerder deze maand waarschuwde de Israëlische premier Netanyahu dat de F-35I “elke locatie in het Midden-Oosten, inclusief Iran”, kan bereiken.

De vorige keer dat Israëlische luchtmacht bombardementen in Irak uitvoerde, was in 1981. Toen bombardeerde de IAF de Osirak-kernreactor om te voorkomen dat Saddam Hoessein de mogelijkheid zou krijgen om nucleaire wapens te produceren.  

_______________________________
ENGLISH:

The Israeli Air Force has reportedly extended its attacks on Iranian missile deliveries to Iraq. That is what the Arab newspaper Asharq Al-Awsat, published in London, claims to rely on Western diplomatic sources.

By: CIDI

It is no secret that Israel regularly bombs Iranian positions and arms deliveries in Syria. In September 2018, the IDF announced that it had carried out no fewer than 200 air strikes in Syria that year. According to the Israeli army, the missions were directed against the burial of Iran and its proxies in Syria. The Islamic Republic is fighting alongside President Assad in the Syrian civil war and the two regimes recently signed a military cooperation agreement. The Iranian Revolutionary Guard is also taking the opportunity to deliver advanced weapons to the Hezbollah terrorist movement in Lebanon. For this it uses a strategic corridor that runs from Iran via Iraq and Syria to Lebanon.

Allegedly, the IAF recently extended its operations against Iran to Iraq. On 19 July an air strike took place at a military base near Amerli in Iraq. The basis was in the hands of Hashd al-Shaabi, an Iraqi people's mobilization unit that would benefit from Iran. Arab media report that among the dead are members of Hezbollah and the Iranian Revolutionary Guard, but local sources deny the presence of these two groups in the region. A target of the air raid would have been Iranian ballistic missiles of the Fateh-110 type. Soon an accusatory finger was pointed at Israel, but as is often the case, Israel did not comment.

Another air raid in Iraq took place last Sunday. The Ashraf base was and possibly two other locations were hit. The target would have been a recent delivery of Iranian ballistic missile launchers. A day later, the Israeli security cabinet was convened for an emergency meeting.

The two air strikes in ten days were allegedly carried out by F-35I Adir stealth aircraft. Earlier this month, Israeli Prime Minister Netanyahu warned that the F-35I could reach "any location in the Middle East, including Iran."

The last time Israeli air force carried out bombing in Iraq was in 1981. Then the IAF bombed the Osirak nuclear reactor to prevent Saddam Hussein from being given the opportunity to produce nuclear weapons.

(Google Translate)