31 juli 2019

2019-07-31-15.30: Palestijnse premier: zonder tweestatenoplossing zal Israël demografische dood sterven - PA Minister: Without a two-state solution, Israel will die demographically

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Als er geen tweestatenoplossing tot stand komt, zal Israël een “demografische dood” sterven en niet als democratische staat kunnen voortbestaan, aldus premier van de Palestijnse Autoriteit Mohammad Shtayyeh.

Door Cidi

“Israël staat vandaag voor een grote uitdaging – of de tweestatenoplossing of een demografische dood.” Zo zei de PA-premier gisteren tijdens een bijeenkomst in Ramallah van Socialist International, een samenwerkingsverband van socialistische partijen.

Volgens Shtayyeh zijn er tussen de Middellandse Zee en de Jordaan-rivier meer Palestijnen dan Israëli’s. “Voor het eerst sinds 1948, is de demografische balans in het voordeel van de Palestijnen,” aldus de PA-premier. Hij lichtte zijn stelling toe met een rekensom: drie miljoen in de Westelijke Jordaanoever, twee miljoen in de Gazastrook en 1,8 miljoen in Israël zelf – bij elkaar 6,8 miljoen mensen. Er zijn 6,6 miljoen Israëli’s, dus komt Shtayyeh tot de conclusie dat de Palestijnen met 200.000 meer zijn.

De Palestijnse minister-president lichtte niet toe hoe hij tot zijn cijfers is gekomen. Volgens sommigen dikt de PA de cijfers bewust aan als onderhandelingstactiek. In een onderzoek uit 2004 claimt de American-Israel Demographic Research Group (AIRDG) dat er in werkelijkheid 1,34 miljoen minder Arabieren tussen de Jordaan en de Middellandse Zee zouden zijn dan wordt gezegd.

Hoe dan ook heeft Shtayyeh wel een punt. Als Israël wil voortbestaan als zowel een Joodse als democratische staat, dient een overeenkomst bereikt te worden tussen Israël en de Palestijnen.

Als geen tweestatenoplossing wordt bereikt, betekent dat volgens de PA-premier een “racistisch regime in uitvoering en wet” en “geen vrede”. Het pleidooi voor een tweestatenoplossing door Mohammad Shtayyeh is opvallend. Afgelopen week liet PA-president Mahmoud Abbas weten dat alle overeenkomsten met Israël worden stopgezet, wat gelijk staat aan een stap verder weg van de onderhandelingstafel. De laatste keer dat de Israelische premier Netanyahu en Abbas elkaar aan de onderhandelingstafel ontmoetten, was in 2013 onder auspiciën van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Nadat dit faalde gaf de toenmalige Amerikaanse administratie aan de EU de kans om een leidende rol in het vredesproces te nemen. De Europeanen wist de twee partijen echter geen enkele keer samen aan tafel te krijgen. Een Frans initiatief om een vredesovereenkomst te schrijven zonder aanwezigen van Israel of de Palestijnen, liep ook op niks uit.

Onder de huidige Amerikaanse president Trump wordt al geruime tijd aan een nieuw vredesinitiatief gewerkt. Afgelopen maand publiceerde Trumps schoonzoon Jared Kushner het economische deel van het plan, maar de daarop volgende economische conferentie in Bahrein werd door het Palestijnse leiderschap geboycot.

Over de rest van het vredesplan wordt weinig losgelaten. Het is niet eens zeker of het initiatief wel een tweestatenoplossing zal inhouden De Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman heeft aangegeven voor meer autonomie van de Palestijnen te zijn – wat niet gelijk staat aan twee onafhankelijke staten.

De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten Jason Greenblatt kreeg ervan langs van PA-premier Shtayyeh in zijn toespraak gisteren. “Greenblatt gelooft, zoals hij zei in de VN-Veiligheidsraad, dat de Palestijnse aspiraties niet gelijk staan aan nationale rechten.” Bij een sessie van de Veiligheidsraad had de Amerikaanse gezant vorige week gezegd dat “aspiraties uitgedrukt als rechten geen vrede zullen realiseren”. “Het hoogste niveau van politieke blasfemie en het hoogste niveau van bevooroordeeldheid tegen de nationale rechten van het Palestijnse volk,” aldus Shtayyeh.

__________________________________________

ENGLISH:

If a two-state solution is not achieved, Israel will die a "demographic death" and not survive as a democratic state, said Prime Minister of the Palestinian Authority Mohammad Shtayyeh.

By: CIDI

"Israel faces a major challenge today - either the two-state solution or a demographic death." The PA prime minister said yesterday during a meeting in Ramallah of Socialist International, a partnership of socialist parties.

According to Shtayyeh, there are more Palestinians between the Mediterranean Sea and the Jordan River than Israelis. "For the first time since 1948, the demographic balance is in favor of the Palestinians," said the PA Prime Minister. He explained his position with a calculation: three million in the West Bank, two million in the Gaza Strip and 1.8 million in Israel itself - together 6.8 million people. There are 6.6 million Israelis, so Shtayyeh concludes that the Palestinians are 200,000 more.

The Palestinian prime minister did not explain how he arrived at his figures. According to some, the PA consciously thinks the figures as negotiating tactics. In a 2004 study, the American-Israel Demographic Research Group (AIRDG) claims that there would actually be 1.34 million fewer Arabs between the Jordan and the Mediterranean than is said.

Anyway, Shtayyeh has a point. If Israel wants to continue as both a Jewish and a democratic state, an agreement must be reached between Israel and the Palestinians.

If a two-state solution is not achieved, this means, according to the PA Prime Minister, a "racist regime in implementation and law" and "no peace". The plea for a two-state solution by Mohammad Shtayyeh is striking. Last week, PA President Mahmoud Abbas announced that all agreements with Israel will be terminated, which is a step further away from the negotiating table. The last time Israeli Prime Minister Netanyahu and Abbas met at the negotiating table was in 2013 under the auspices of the then American President Obama. After this failed, the then US administration gave the EU the opportunity to take a leading role in the peace process. The Europeans never managed to get the two parties together at the table. A French initiative to write a peace agreement without the presence of Israel or the Palestinians also failed.

A new peace initiative has been underway for a long time under the current American President Trump. Last month Trumps son-in-law Jared Kushner published the economic part of the plan, but the subsequent economic conference in Bahrain was boycotted by the Palestinian leadership.

Little is released about the rest of the peace plan. It is not even certain whether the initiative will involve a two-state solution The American ambassador to Israel David Friedman has indicated that he wants more autonomy for the Palestinians - which is not equivalent to two independent states.

The American envoy for the Middle East Jason Greenblatt received it from PA Prime Minister Shtayyeh in his speech yesterday. "Greenblatt believes, as he said in the UN Security Council, that Palestinian aspirations are not equivalent to national rights." At a Security Council session last week, the US envoy said that "aspirations expressed as rights will not achieve peace." "The highest level of political blasphemy and the highest level of bias against the national rights of the Palestinian people," said Shtayyeh.

(Google Translate)