01 augustus 2019

2019-08-01-18.25: Israel geeft groen licht voor bouw 700 Palestijnse huizen in C-gebied - Israel gives the green light for the construction of 700 Palestinian houses in C-area

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israelische veiligheidskabinet heeft deze week unaniem ingestemd met het plan om 700 bouwvergunningen te verlenen aan Palestijnen in het C-gebied van de Westelijke Jordaanoever. Een opvallend besluit, gezien het feit dat Palestijnen al jaren amper toestemming krijgen om te bouwen in het door Israel gecontroleerde deel van de Westoever.

Door CIDI

Tegelijkertijd gaf premier Netanyahu dinsdag groen licht voor de bouw van zesduizend huizen in bestaande Israelische nederzettingen. Dat meldt The Times of Israel. De aankondiging kwam een dag voor het bezoek van een Amerikaanse vredesdelegatie aan de regio: Trumps adviseurs arriveerden vandaag in Jeruzalem.Volgens de Oslo-akkoorden heeft Israel zowel militair als civiel zeggenschap over gebied C op de Westelijke Jordaanoever. Daarom moeten vergunningaanvragen voor nieuwe bouwwerken bij de Israelische civiele administratie ingediend worden. Volgens critici krijgen Palestijnen echter zelden toestemming om te bouwen in het gebied. Volgens The Times of Israel bleef het aantal goedgekeurde Palestijnse bouwplannen de afgelopen jaren “in de enkele cijfers”.

Ook alle door de Israelische overheid geautoriseerde nederzettingen liggen in het C-gebied. Hoewel er sinds het sluiten van de Oslo-akkoorden in 1993 slechts één nieuwe nederzetting is gebouwd, zijn bestaande dorpen en steden wel fors uitgebreid. Met name in gebieden die Israel in een vredesregeling denkt te kunnen behouden, bleek het voor Israeli’s makkelijker om een bouwvergunning te bemachtigen.

‘Arabische terreurstaat voorkomen’
Tzachi Hanegbi (Likoed), Minister van Regionale Samenwerking en lid van het veiligheidskabinet, lichtte het besluit dinsdag toe tegenover Reshet Bet. Hanegbi benadrukte dat Israel ook verantwoordelijk is voor de Arabieren in gebied C. “Ze verdienen het om te leven en we willen niet dat ze in een getto leven”, aldus de minister. Hij benadrukte dat ook de rechts-religieuze ministers Smotrich (Transport) en Peretz (Onderwijs) het plan steunen. Opmerkelijk, gezien het feit dat deze haviken bekendstaan als felle tegenstanders van het versterken van de Palestijnse aanwezigheid in gebied C van de Westoever.

Op Facebook verdedigde minister Smotrich zijn stem voor het plan om de bouwvergunningen te verlenen, dat hem op veel kritiek kwam te staan van leiders binnen de nederzettingenbeweging. Volgens Smotrich zorgt het plan er juist voor dat de Israelische aanwezigheid achter de Groene Lijn wordt versterkt, terwijl Palestijnen die reeds voor ‘Oslo’ in het gebied woonden mogen bouwen, mits dit geen belemmering vormt voor de Israelische nederzettingen en de veiligheidssituatie. De minister claimt dat door het uitgeven van de vergunningen juist de stichting van een “Arabische terreurstaat” wordt voorkomen.

Vredesplan
Ook promoot het plan Israelische “soevereiniteit als verantwoordelijkheid” in gebied C, schrijft Smotrich. Vergelijkbare woorden waren woensdag te horen uit de mond van Benjamin Netanyahu. De Israelische premier was aanwezig bij de opening van een nieuwe promenade in de nederzetting Efrat (nabij Bethlehem). Burgemeester Oded Revivi is een van de weinigen die Netanyahu’s bouwplannen voor de Palestijnen steunt. Tijdens een rondleiding door de stad beloofde de premier, die hoopt in september opnieuw verkozen te worden, dat “geen enkele nederzetting zal worden ontruimd”. “Wat jullie hier aan het doen zijn is voor eeuwig”, aldus Netanyahu. Die boodschap herhaalde hij vervolgens op Twitter: “We moeten meer en meer huizen bouwen in het Land Israel!” Benny Gantz, de tweede kansmaker op het premierschap, zei even later hetzelfde.

Mogelijk heeft de beslissing van het veiligheidskabinet om de Palestijnen bouwvergunningen te verlenen te maken met de Amerikaanse poging om het Arabisch-Israelisch conflict op te lossen. Het is volgens Israelische journalisten opvallend dat Netanyahu toestemming vroeg van het voltallige veiligheidskabinet: als minister van Defensie had hij de vergunningen zelfstandig kunnen uitgeven. Woensdagavond sprak Netanyahu bovendien met de Amerikaanse vredesdelegatie, die eerder die dag in de regio arriveerde voor besprekingen over het vredesplan van president Trump. Het langverwachte plan zal de Palestijnen volgens Yedioth Ahronoth naar alle waarschijnlijkheid (nog) geen eigen staat geven, maar wel verdere autonomie.


_______________________

ENGLISH:

The Israeli security cabinet this week unanimously approved the plan to grant 700 building permits to Palestinians in the C area of the West Bank. A striking decision, given that Palestinians have been barely allowed to build in the Israel-controlled part of the West Bank for years.

By: CIDI

At the same time, Prime Minister Netanyahu gave the green light on Tuesday for the construction of six thousand houses in existing Israeli settlements. The Times of Israel reports that. The announcement came a day before an American peace delegation's visit to the region: Trumps advisers arrived in Jerusalem today. Under the Oslo Accords, Israel has military and civilian control over Area C in the West Bank. Therefore, permit applications for new structures must be submitted to the Israeli civil administration. According to critics, however, Palestinians rarely get permission to build in the area. According to The Times of Israel, the number of approved Palestinian building plans has remained "in the few figures" in recent years.

All settlements authorized by the Israeli government are also in the C area. Although only one new settlement has been built since the conclusion of the Oslo Accords in 1993, existing villages and towns have been substantially expanded. Particularly in areas that Israel believes it can maintain in a peace settlement, it turned out to be easier for Israelis to get a building permit.

"Prevent Arab terror state"
Tzachi Hanegbi (Likud), Minister of Regional Cooperation and member of the security cabinet, explained the decision to Reshet Bet on Tuesday. Hanegbi emphasized that Israel is also responsible for the Arabs in area C. "They deserve to live and we don't want them to live in a ghetto," the minister said. He emphasized that the right-wing religious ministers Smotrich (Transport) and Peretz (Education) also support the plan. Remarkable, given that these hawks are known as fierce opponents of strengthening the Palestinian presence in area C of the West Bank.

On Facebook, Minister Smotrich defended his vote for the plan to grant building permits, which attracted much criticism from leaders within the settlement movement. According to Smotrich, the plan ensures that the Israeli presence behind the Green Line is strengthened, while Palestinians who already lived in the area before 'Oslo' are allowed to build, provided that this does not hinder the Israeli settlements and the security situation. The minister claims that by issuing the permits the foundation of an "Arab terror state" is prevented.

Peace plan
The plan also promotes Israeli "sovereignty as responsibility" in area C, writes Smotrich. Similar words were heard on Wednesday from Benjamin Netanyahu's mouth. The Israeli prime minister was present at the opening of a new promenade in the Efrat settlement (near Bethlehem). Mayor Oded Revivi is one of the few who supports Netanyahu’s building plans for the Palestinians. During a tour of the city, the Prime Minister, who hopes to be re-elected in September, promised that "no settlement will be evacuated." "What you are doing here is forever," Netanyahu said. He then repeated that message on Twitter: “We have to build more and more houses in the Land of Israel!” Benny Gantz, the second chance maker for the premiership, said the same thing later.

PHOTO

Possibly the decision of the security cabinet to grant building permits to the Palestinians has to do with the American attempt to resolve the Arab-Israeli conflict. According to Israeli journalists, it is striking that Netanyahu asked permission from the entire security cabinet: as Minister of Defense he could have issued the permits independently. In addition, Netanyahu spoke with the US peace delegation on Wednesday evening, who arrived in the region earlier that day to discuss President Trump's peace plan. According to Yedioth Ahronoth, the long-awaited plan will not (yet) give the Palestinians their own state, but it will give them further autonomy.